Actueel

Beste schepen, ik wil er gerust voor uitkomen: ik was verwachtingsvol toen ik de documenten ter voorbereiding van deze gemeenteraad in handen kreeg. De ambities in het bestuursakkoord op vlak van Jeugd zijn niet gering, en in de loop van het jaar hebben we u reeds een aantal vragen gesteld. Over de fuifzalen, de jeugdhuizen, het oude voorstel van Jong Groen om een JOC te openen in de stad…...

Eerst en vooral willen we graag aanstippen dat we heel wat positieve elementen terugvinden in het woonbeleid van de schepen. De doelstellingen zijn ambitieus, de vorderingen worden minutieus bijgehouden, er worden concrete acties voorgesteld en uitgevoerd. Op papier zien we heel wat verschuivingen gebeuren in de goede richting.

 

We stellen ons echter wel een aantal vragen...

Een van de operationele doelstellingen in het meerjarenplan luidt als volgt “De stad Oostende verhoogt de kansen op tewerkstelling voor alle kansengroepen binnen en buiten het Stadsbestuur” Als beoogde resultaten wordt het volgende vermeld

  • het personeelsbestand van het Stadsbestuur is een weerspiegeling van de Oostendse bevolking
  • De stad Oostende vervult een...


Ik durf vaststellen dat onze hoop voor betere dagen voor het Economisch Huis langzaam aan een realiteit wordt want enkele positieve bewegingen zijn de laatste maanden op te merken. Zo werd een doorlichting van de werking van de vzw doorgevoerd in 2015 na herhaaldelijke vraag van Groen sinds 2013. Vervolgens werd op dinsdag 25/08/2015 een nieuwe vorm van de raad van bestuur met...

​In de OCMW raadszitting van 17 november heeft raadslid voor Groen, Bert Peirsegaele een algemene analyse gemaakt van het budget. Hij heeft zich bij het stemmen onthouden. Hier in de Gemeenteraad gaan wij ons ook onthouden bij de stemming. Bij deze vragen wij dan ook formeel de stemming.

 

1.1 Uitstelgedrag aanpak kansarmoede in Oostende

...

​We stellen vast dat de schepen zijn huiswerk heeft gemaakt. De subsidies van de verenigingen zijn gelijk gebleven of verhoogd. De betoelaging van cultureel centrum De Grote Post is toegenomen. Er zijn vele restauraties en renovaties gepland. Als erfgoedliefhebbers kunnen we dat alleen maar toejuichen. We zijn wel wat bezorgd om de dakwerken om en bij de Kapucijnenkerk. In 2013  is het...

We vinden het positief dat het stadsbestuur al jaren volop inzet op het creëren van een groene long rond Oostende. Het Groen Lint en het stadsrandbos daar kunnen we ons volledig in vinden.

We hebben wel vragen bij de geplande fietsverbinding langsheen de Keignaert en de aanleg van een fietspad langsheen het stadsrandbos. Eventjes  schetsen : zo’n15 jaar geleden gaf de stad Oostende...

We vinden enkele acties ivm energiebesparing in de gebouwen van de stad. We vinden het erg dat dit al jaren geleden niet is gebeurd. Dit vereist een investering, dat is juist, maar het verdient zichzelf dubbel en dik terug op de energiefactuur. Bovendien is het milieubewust.

We ondersteunen de acties zoals nieuwe stookplaatsen, een investering van om en bij de zestigduizend euro, de...

 
Een recente studie van de universiteit Gent wees uit dat 60 tot 80 % van het mariene afval, afval door de mens vervaardigd en rechtstreeks of onrechtstreeks opzettelijk of onopzettelijk werd achtergelaten in het mariene milieu, dat 60 tot 80% van dit mariene afval plastic is; Dat is dus schrikwekkend veel.  Nu, het is niet alleen een globaal probleem: het is ook een lokaal probleem...

Dit charter ondertekenen betekent een engagement voor een sterk fietsbeleid. Tien doelstellingen worden naar voor geschoven. Elke gemeente moet er minstens 3 ondertekenen en uitwerken, maar hoe meer hoe beter. Waarom heeft Oostende er maar vijf uitgewerkt? 5/10, dat is met de hakken over de sloot. We hadden meer ambitie moeten tonen. Waarom geen echte trendbreuk in onze stad? Dit is voor ons...

Pagina's