Actueel

​We stellen vast dat de schepen zijn huiswerk heeft gemaakt. De subsidies van de verenigingen zijn gelijk gebleven of verhoogd. De betoelaging van cultureel centrum De Grote Post is toegenomen. Er zijn vele restauraties en renovaties gepland. Als erfgoedliefhebbers kunnen we dat alleen maar toejuichen. We zijn wel wat bezorgd om de dakwerken om en bij de Kapucijnenkerk. In 2013  is het...

We vinden het positief dat het stadsbestuur al jaren volop inzet op het creëren van een groene long rond Oostende. Het Groen Lint en het stadsrandbos daar kunnen we ons volledig in vinden.

We hebben wel vragen bij de geplande fietsverbinding langsheen de Keignaert en de aanleg van een fietspad langsheen het stadsrandbos. Eventjes  schetsen : zo’n15 jaar geleden gaf de stad Oostende...

We vinden enkele acties ivm energiebesparing in de gebouwen van de stad. We vinden het erg dat dit al jaren geleden niet is gebeurd. Dit vereist een investering, dat is juist, maar het verdient zichzelf dubbel en dik terug op de energiefactuur. Bovendien is het milieubewust.

We ondersteunen de acties zoals nieuwe stookplaatsen, een investering van om en bij de zestigduizend euro, de...

 
Een recente studie van de universiteit Gent wees uit dat 60 tot 80 % van het mariene afval, afval door de mens vervaardigd en rechtstreeks of onrechtstreeks opzettelijk of onopzettelijk werd achtergelaten in het mariene milieu, dat 60 tot 80% van dit mariene afval plastic is; Dat is dus schrikwekkend veel.  Nu, het is niet alleen een globaal probleem: het is ook een lokaal probleem...

Dit charter ondertekenen betekent een engagement voor een sterk fietsbeleid. Tien doelstellingen worden naar voor geschoven. Elke gemeente moet er minstens 3 ondertekenen en uitwerken, maar hoe meer hoe beter. Waarom heeft Oostende er maar vijf uitgewerkt? 5/10, dat is met de hakken over de sloot. We hadden meer ambitie moeten tonen. Waarom geen echte trendbreuk in onze stad? Dit is voor ons...

Aanleiding voor deze persbabbel is de nieuwe parking onder de Zeedijk. Binnenkort moeten we beslissen over de verhouding boxen - rotatie. Vinci Park en andere beheerders wrijven zich nu al in de handen met een nieuwe rotatieparking in het vooruitzicht… Een mobiliteitseffectenrapport (mober) pleitte in het verleden voor 80% boxen. Terecht. Want een rotatieparking zo pal in het centrum zal...

“Dat schepen Tom Germonpré (sp.a) bevoegd voor het minderhedenbeleid tegen zijn eigen beleid spreekt vindt Groen onaanvaardbaar. "Wij vinden het zorgwekkend dat het stadsbestuur ook niet op dezelfde lijn zit met de professionele organisaties die uw beleid ondersteunen, waaronder de FMDO" meent Collins Nweke in een schriftelijke tussenkomst in de gemeenteraad van 23 oktober 2015 .
 ...

We vinden het positief dat de stad werk heeft gemaakt van een toewijzingsreglement voor de verhuur van sociale woningen en dat ze zich hierbij ook heeft laten bijstaan door een uitgebreide werkgroep van deskundigen. Dat heeft er volgens ons ook toe bijgedragen dat het doelgroepenbeleid zeer goed uitgewerkt is en op maat gesneden van mensen die omwille van verschillende factoren...

Dit punt roept bij ons toch wat vragen op, gezien het gaat om een dadingsovereenkomst waarbij de Stad 40.000 euro schadevergoeding dient te betalen aan een privé-onderneming voor het niet naleven van een contract.

Waar gaat het over? Kinderdagverblijf Wiegelied kreeg in 2010 een goedkeuring door Kind en gezin om uit te breiden met 12 plaatsen, naar aanleiding waarvan er...

Met het vangen en afmaken van dieren, los je het probleem niet op. Het is zo goed als onmogelijk om alle katten te vangen. De enkele overgebleven dieren planten zich na zo'n afmaak-actie weer voort. Bovendien worden de vrijgekomen plaatsen bijna altijd door nieuwe zwerfkatten ingenomen. Na 5 tot 10 maanden heeft de kattenpopulatie zich meestal weer tot tweederde hersteld. Er is een veel...

Pagina's