Begroting 2016: Geen realisaties voor jeugdhuizen en zwembad, het blijft bij 'plannen'

13 December 2015

Beste schepen, ik wil er gerust voor uitkomen: ik was verwachtingsvol toen ik de documenten ter voorbereiding van deze gemeenteraad in handen kreeg. De ambities in het bestuursakkoord op vlak van Jeugd zijn niet gering, en in de loop van het jaar hebben we u reeds een aantal vragen gesteld. Over de fuifzalen, de jeugdhuizen, het oude voorstel van Jong Groen om een JOC te openen in de stad? Na het lezen van de oktobereditie van Boost, het personeelstijdschrift van de Stad, was ik echter helemaal gerustgesteld. Van de burgemeester kwam ik daar namelijk te weten ? behalve dat hij houdt van pannenkoeken en Nirvana ? dat de eerste helft van een legislatuur dient om te besparen, terwijl de investeringen gebeuren in de tweede helft. Als nieuweling in deze gemeenteraad wist ik dat niet, ik leer nog alle dagen bij. Dus dacht ik: nu komt het.  

En toen kregen we de documenten. Het is niet evident, en alle collega's zullen dit hopelijk beamen, om uit die stapel informatie de krachtlijnen van een beleid te filteren. Maar ik heb wel mijn best gedaan. Op de raadscommissie maandag kregen we nog een bijkomend document, een toelichting per schepen van de speerpunten per beleidsdomein. Toen viel ik pas echt van mijn stoel. Ik las daar namelijk hetgeen wat mijn ongeoefend boekhoudkundig oog al vermoedde; behalve het bestendigen van de constructieve aanpak van speelpleintjes en het blijvend bijhouden/aanvullen van verhuurmateriaal is het graven naar ambitie wat betreft Jeugd, beste schepen.

 

Ik lees letterlijk: "2016 is een administratief jaar waarin veel plannen zullen gemaakt worden". Veel plannen??? Is dat wat we mogen verwachten? Wat heeft u dan in de voorgaande drie jaar gedaan, beste schepen? Behalve keer op keer aanwezig zijn met de pers op de herhaalde openingsrecepties van de Elysée? Zouden uw plannen na drie jaar niet al duidelijk mogen zijn?

 

Vorig jaar stelde ik u een vraag over de subsidiëring van de jeugdhuizen, die nu niet zo evenwichtig is. Dit had te maken met inhoudelijke accenten, maar zou in de loop van dit jaar geëvalueerd worden zodat er bij deze begroting een accuraat beeld zou zijn van de noden en het budget aangepast zou kunnen worden. En wat zien we, krak hetzelfde als vorig jaar. U gaf aan dat de evaluatie gestart is in de zomer en nu gefinaliseerd wordt. Met als gevolg dat de uitkomst niet meer in deze begroting kan worden meegenomen. Is dat dan slechte planning of gewoon slordigheid?

 

Wat staat er dan wel, en daar wil ik graag toelichting bij: de aankoop van een muziekinstallatie. Eindelijk is dat team van experten, door u meer dan drie jaar opgesloten in de kerkers van het stadhuis, blijkbaar op een bedrag uitgekomen. Een bedrag van 40.000 euro, alsjeblieft. Wilt u mij geruststellen en bevestigen dat het hier wel degelijk gaat om de aankoop van een muziekinstallatie die onder andere ook in de Elysée zal kunnen worden gebruikt?

 

Wat staat er ook nog: erelonen jongerenontmoetingscentrum. Dat juichen we natuurlijk alleen maar toe, Jong Groen heeft hier reeds meermaals de noden aangekaart en de vraag gesteld, we zijn blij dat er nu effectief schot in de zaak komt. Kunt u ons ook zeggen of de locatie hiervoor ondertussen al gekend is?

 

Verder nog een andere vraag over iets wat ik hier niet meteen kon afleiden: de nakende verhuis van het jeugdhuis OHK. Als ik het goed voorheb is de verhuis gepland voor september 2016. In de pers heeft u samen met de burgemeester aangekondigd dat er een oplossing was voor het jeugdhuis, dat met zijn vele repetitielokalen en concertruimte niet evident is om te huisvesten in het centrum van de stad. Zij zouden verhuizen naar de vroeger lokalen van De Kim, in de langestraat. Ik zie in de lijst van investeringen dat er kosten begroot zijn voor De Kim. Gaat het dan om de oude gebouwen of om de huidige infrastructuur? En in dat laatste geval, kunt u mij bevestigen dat het Jeugdhuis OHK nog steeds verhuist naar de lokalen van de Kim, de timing hiervoor en waar ik de kosten vind die begroot werden om de aanpassingswerken te doen aan het gebouw?

 

Wat betreft sport vallen ook een aantal zaken op. Eerst en vooral ook het "planningsjaar" voor het zwembad. Dat is er eigenlijk toch gewoon mee lachen, als je zoiets opschrijft? Dat zwembad brokkelt af, de foto's van verroeste trappen en ontbrekende stukken plafond circuleren regelmatig op facebook, particulieren en verenigingen klagen steen en been. Op zijn minst is daar een pakket dringende herstellingen nodig. Maar nee, dit jaar nog niet, dit jaar gaan we nog eens goed nadenken en veel plannen. Wel, ik mag hopen dat het niet even lang duurt als die muziekinstallatie van de Elysée of we zijn nog niet thuis.

Ik wil graag van u horen wat de stand van zaken is betreffende het zwembad, wat zijn de concrete stappen op korte termijn?

 

Maar omdat we constructief ingesteld zijn wil ik toch eindigen met een positieve noot: uit de profielschets blijkt dat Oostende achterop hinkt wat betreft het gebruik door sportclubs van gemeentelijke sportinfrastructuur in vergelijking met de 15 grote Vlaamse steden. Dat is natuurlijk niet de positieve noot, want het jaagt sportclubs op kosten omdat zij gebruik moeten maken van privézalen of materiaal. De stad komt hierin tussen, wat dan weer een substantiële kost is. Ik zie dat er werk wordt gemaakt van een aantal projecten, in samenwerking met politie en onderwijs, zodat die kost op termijn gereduceerd kan worden. Dan hebben we toch nog iets gevonden wat niet enkel bestendigd wordt, maar effectief blijk geeft van een langetermijnvisie. Ik zou proficiat willen zeggen, maar ik vrees dat het sarcasme er iets te opzichtig van zou afdruipen.

 

Groen hoopt dan ook dat dit "planningsjaar" er toch ook één van concrete acties zal zijn. We willen alle plannen graag vertaald zien in daden, en hopen dat u niet opnieuw een heel jaar wacht tot de volgende budgetbesprekingen om het licht te zien. Ik mag hopen dat u als schepen van jeugd toch niet ambieert om eigenhandig de vergrijzing van onze stad te versnellen, daar zorgen we met ons bouwbeleid al goed genoeg voor.