Begroting 2016: Wij merken uitstelgedrag over aanpak kansarmoede en seniorenzorg

13 December 2015

?In de OCMW raadszitting van 17 november heeft raadslid voor Groen, Bert Peirsegaele een algemene analyse gemaakt van het budget. Hij heeft zich bij het stemmen onthouden. Hier in de Gemeenteraad gaan wij ons ook onthouden bij de stemming. Bij deze vragen wij dan ook formeel de stemming.  1.1 Uitstelgedrag aanpak kansarmoede in Oostende

Groen vindt het positief dat het Sociaal Huis zich momenteel meer aan haar kerntaak richt en minder aandacht besteed aan prestige projecten. In de vorige legislatuur zijn we pleitbezorgers geweest voor de sociale sector en het middenveld rond de volgende thema's: wijkgezondheidscentrum, permanente daklozenopvang, sociale kruidenier en efficiënte doorstroom van artikel zestig tewerkgestelden naar de reguliere arbeidsmarkt. Van sommige items merken wij positieve evoluties maar de jongste profielschets voor Oostende vertelt voor andere zaken een triestige verhaal. Wij verwijzen bijvoorbeeld naar de cijfers voor kansarmoede in Oostende die zeer tekenend zijn. Aan de hand van de profielschets kunnen wij de volgende conclusie afleiden: alhoewel er iets minder Oostendse kinderen geboren worden in kansarmoede, is er opnieuw toename van schoolse vertraging in het lager onderwijs, zowel bij jongens als meisjes en wel nog boven de centrumsteden.

 

Hiermee twee concrete vragen aan u als voorzitter van het Sociaal Huis:

  • Gaat u akkoord met ons dat er dringende nood is aan het realiseren van het  wijkgezondheidscentrum, permanente daklozenopvang en sociale kruidenier ? Welke zijn de garanties dat deze projecten in 2016 gerealiseerd gaan worden want het realiseren van deze projecten betekent een einde aan het uitstelgedrag in het aanpak van kansarmoede in Oostende?
  • Men is verdergegaan op de oorspronkelijk vooropgestelde "Sociale Kruidenier" en Groen is nog altijd voorstanders van het initiatief. Gezien het uitgebreide concept, is er iets dat het Sociaal Huis belet om een andere naam voor het project te kiezen die de lading van het project beter dekt? 

 

1.2 Seniorenzorg

Het seniorenbeleid werd met succes afgesplitst van de seniorenzorg, die bij het Sociaal Huis blijft. De ambitie is om de seniorenzorg voor alle Oostendse senioren een meerwaarde te brengen. Dit is meer dan een noodzaak voor een stad waar 36% van zijn inwoners 65+ is. In Vlaanderen is dit gemiddeld 25%. Wij stellen wel vast uit de profielschets 2015 dat Oostende slecht scoort inzake plaatsen waar ouderenzorg ten opzichte van gemiddelde 15 grootste steden in Vlaanderen. Een seniorenbehoefteonderzoek werd uitgevoerd door VUB samen met de Stad. Wij vinden de intentie goed om deelaspecten van het onderzoek verder uit te diepen. Het stadsbestuur plant ook oefeningen rond meer digitalisering in Oostende. Dit is goed maar wij vragen ons daarbij het volgende af:

  • Zijn er voldoende garanties dat de oudere bevolking die geen internet hebben niet uit het oog zullen worden verloren met de geplande digitalisering en op welke manieren?
  • Suggestie: in het kader van actieplan AP-1333 namelijk 'actief instappen op samenwerkingsverbanden en overleg op lokaal, bovenlokaal en internationaal' kan Oostende overwegen om in te stappen op het Europese netwerk van steden rond demografische verandering in Europa. Dit werd in het leven geroepen op maandag 7 december 2015 in het Europees Commissie. Groen nam deel aan de event en Oostende was één van de weinige steden die afwezig was op dit belangrijk overlegplatform.  

 

Collins Nweke.