Bibliotheek Oostende: welke gevolgen door beslissing minister Sven Gatz?

30 Maart 2015

Lokale besturen hebben vanaf 2016 geen verplichting meer om een bibliotheek in te richten. De middelen voor bibliotheekbeleid zullen rechtstreeks naar het Gemeentefonds vloeien. Aangezien deze middelen ten gevolge daarvan niet meer geoormerkt zijn, bestaat volgens ons terecht de vrees dat de politieke aandacht voor het maatschappelijk belang van bibliotheken zal afzwakken, zeker in budgettair moeilijke tijden. Misschien niet de eerste jaren, maar geleidelijk aan en steeds meer. Nochtans is de bibliotheek bij uitstek een laagdrempelige toegangspoort tot cultuur en informatie, niet in het minst voor kansengroepen. Ons Vlaams Parlementslid Bart Caron uitte hierover reeds zijn diepe bezorgdheid. Meer lokale autonomie en vermindering van planlast zijn een goede zaak, maar toegang tot cultuur en informatie is een basisrecht en wij vinden dat dit voor alle burgers gewaarborgd moet blijven. We vinden het onbegrijpelijk dat het werk van de afgelopen 36 jaar zomaar op de helling wordt gezet en vragen wat de visie is van dit stadsbestuur op de openbare bibliotheek en wat als de gemeente voor de keuze wordt gesteld: verder investeren in de bibliotheek of een nieuw zwembad ? Wij als groene fractie vinden het alvast belangrijk om blijvend te investeren in een goed uitgeruste openbare bibliotheek. Voor kansengroepen die geen toegang hebben tot internet en computers, voor wie boeken kopen een luxe is. Voor kinderen en scholen die samen hun eerste stappen zetten bij het lezen en ja zelfs op de informatiesnelweg. We begrijpen niet goed hoe je enerzijds een leesbevorderingsbeleid wil voeren en tegelijk de ganse werking van de bibliotheek op de helling kan zetten. Ik citeer een journalist van De Wereld Morgen: Een openbare bibliotheek is bij uitstek een instrument om (de toenemende) sociale ongelijkheid tegen te gaan. Cultuurparticipatie, laagdrempeligheid en toegankelijkheid. Een ontmoetingsplaats ook, als uitvalsbasis voor studie en onderzoek, als leverancier van informatie, cultuur en vrije tijd.

Door bibliotheken aan hun lot over te laten (en onder het voorwendsel dat innovatie onvermijdelijk is) werkt de minister uitsluiting in de hand. Wij vragen ons dan ook af wat de gevolgen zullen zijn van deze beslissing voor Oostende. Staat het behoud van wijkfilialen bij ons op de helling? Wordt er bespaard op initiatieven die de toegankelijkheid en laagdrempeligheid bevorderen? Wordt er bespaard op personeel, op de collectie ? Vast staat dat er alvast geen uitbreiding van de middelen zal zijn, maar wat met de toekomst van de openbare bibliotheek in Oostende ? Graag hierover visie van het stadsbestuur want deze beslissing zal pas over enkele jaren haar nefaste invloed doen voelen.
 

Repliek: Ik blijf erbij: het bibliotheekwezen kampt al lang met afbouw en besparingen, en daar komt nu een klap bij. De bibliotheekplicht wordt afgeschaft en krijgen vanaf 2016 financiële autonomie. Vrij vertaald: de gemeenten krijgen de verantwoordelijkheid voor de nakende sluiting van de bibliotheken doorgeschoven.


Sofie Cloet, gemeenteraadslid.