Een tijdperk van verbondenheid en eenheid in diversiteit

06 Juli 2014

Management van interculturaliteit in Vlaanderen zit in een nieuwe tijdperk. Het lokaal beleid heeft een sleutelfunctie te vervullen in de overgang naar het nieuwe tijdperk. Het nadruk ligt niet meer uitsluitend op integratie maar evenveel op verbondenheid. Om de drie jaar stelt de stad Oostende een Minderhedenbeleidsplan voor. In het plan staan alle opdrachten en acties beschreven die het Stadsbestuur zal nemen op het vlak van het etnische minderhedenbeleid. Stad Oostende verklaart zich in het beleidsplan bereid om aandacht te schenken aan etnische diversiteit in al zijn handelingen. Het stedelijke informatieblad, De Grote Klok is hiermee een belangrijk kanaal. In het meerjarenplan en het minderhedenbeleidsplan staat het volgende: "het Stadsbestuur streeft naar een inclusief communicatiebeleid zonder onderscheid en met aandacht voor de bestaande kansengroepen" Dit zou moeten "tot  uiting komen onder andere in het Stedelijk informatieblad via artikels en foto's over/met allochtonen..." Dit zijn mooie woorden maar liggen de daden in dezelfde lijn? Behandelt het stadsbestuur de Minderhedenadviesraad als een volwaardige beleidsorgaan? Op deze vragen kom ik straks terug.  Maar eerst even de feiten en enkele vaststellingen.  De feiten:


Eén vijfde van de Oostendenaars zijn mensen van een andere etniciteit en goed voor meer dan  130 verschillende nationaliteiten. Dat ALLE Oostendenaars op één of andere manier aan boord komen in het stedelijke informatieblad, De Grote Klok, is het college van burgemeester en schepenen de werkelijke verantwoordelijke.


Vaststellingen:


Sinds de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2012 (dus bijna twéé jaar geleden) staat geen artikel in De Grote Klok die een echte weergave geeft van een intercultureel Oostende. Dat een affiche met een toeristieke karakter tussen de bladen zit is geen artikel over diversiteit. Oktober 2012 is toevallig het verkiezingsjaar. Misschien daarom kon er wel een artikel over de Open MARO in De Grote Klok staan. Sindsdien geen meer.Het was zelfs niet vanzelfsprekend om de aankondiging van de Open MARO op te nemen in de Grote Klok. De open MARO is een jaarlijkse open vergadering van alle inwoners van Oostende om kennis te maken met hun medeburgers van andere etniciteit. Er bestond een "werkgroep communicatie" binnen de MARO maar die is zonder resultaten ontbonden. DE vraag is waarom?
 


Gezien deze vaststellingen, kan men concluderen dat het stadsbestuur er niet in slaagt om De Grote Klok aan te wenden als kanaal om etnische diversiteit in Oostende tot uiting te brengen. Dit impliceert ook een inbreuk op de samenwerkingsovereenkomst tussen het stadsbestuur en de Vlaamse regering. Het naleven van de samenwerkingsovereenkomst waarborgt verdere Vlaamse subsidie. Is het danook wijs om de overeenkomst in te roepen of een straf uit te spreken in hoofde van het stadsbestuur? Zeker niet! Het stadsbestuur moet de kans krijgen om beter te doen. Het potentiëel is er. Er bestaat een uitgebouwde intergratiedienst en een adviesraad inzake het minderhedenbeleid is ook aanwezig. Zelfs de hulporganisaties proberen met de veranderende tijd mee te gaan. De indicaties wijzen op een evolutie van een paternalistische houding naar empowerment. Om maar één voorbeeld te onderlijnen: de Sociale Dienst voor Vreemdelingen (SDV) vzw kreeg vanaf juni 2014 een nieuwe naam "Samen DiVers" (SDV). De naamverandering toont een mentaliteitswijziging, is vooruitstrevend en past in een nieuwe geest van samenhorigheid. Het valt wel nog te zien of de naamverandering ook een andere aanpak zal betekenen.  


Voor het lokaal bestuur kan het geen business-as-usual meer zijn.  Een morderne stad die vooruit wil moet diversiteit erkenen als een troef en ook bereid zijn dit in zijn communicatiebeleid in te lassen. Voor het eerst, zoals bepaald in het minderhedenbeleidsplan en het meerjarenplan, is de dienst Communicatie belast met de opdracht om diversiteit te tonen via De Grote Klok. Het stadsbestuur moet hiermee alle vrijheid laten aan de dienst Communicatie om zijn werk te doen in samenspraak met de integratiedienst en de Minderhedenadviesraad. Een minimum van één artikel over etnische diversiteit in Oostende per editie van De Grote Klok is wenselijk maar hoeft ook niet categoriaal een artikeltje te zijn. Dit kan perfect gebeuren aan de hand van de juiste keuzes van beelden voor de reguliere artikels die de diversiteit in Oostende aantonen.
Het kan niet meer ontkent worden dat intercultureel management in een tijdperk van niet alleen integratie maar ook verbondenheid is. De Grote Klok kan aangewend worden om samenhorigheid te creëren en de angst van de twijfelende burgers over interculturaliteit langzaam aan weg te nemen want het is eenmaal zo dat etnische diversiteit een FEIT is. Dit moet beginnen met een stadsbestuur die etnische diversiteit ervaart als een troef voor de stad. Het lokaal bestuur moet ook op aantoonbare manieren zorgen dat thema's rond etnische diversiteit systematisch worden opgenomen in het stedelijke informatieblad.

Collins NWEKE | Gemeenteraadslid voor Groen
Oostende, 20 juni 2014