Erfpacht voor KV Oostende: werd aan alles gedacht?

06 Mei 2015

Erfpacht voor KV Oostende: werd aan alles gedacht?

Allereerst wensen we te benadrukken dat dit een goede overeenkomst is, het is dus zeker niet onze bedoeling om dit tegen te houden. We zien een engagement van de stad om sport en in het bijzonder voetbal een plaats te geven in Oostende, en de wil om dit engagement over de jaren heen te bestendigen. We willen de schepen ook bedanken voor het betrekken van de oppositiepartijen bij het denkproces rond deze overeenkomst. Dit is niet vanzelfsprekend maar zien we ontegensprekelijk als een productieve evolutie. Wat is er nu eigenlijk aan de hand? Het stadion van KVO is aan grondige renovatie en vernieuwing toe. In de huidige omstandigheden moet de Stad, die nog altijd eigenaar is, daarvoor opdraaien. KVO moet zich dan onderwerpen aan openbare aanbestedingen en ook vanuit fiscaal oogpunt (BTW) is dit voor hen geen ideale constructie. Deze nieuwe overeenkomst is nu dus een win-win: het stadion van de Stad wordt in een erfpacht voor minstens 35 jaar overgedragen aan de NV KVO Oostende stadion. De Stad kan zo besparen, en KVO kan zijn zin doen, het is fiscaal voordelig en met de bouwpartner die in de eigen bestuurskring te vinden is? Eigenlijk is dit de logica van een privatisering, het KVO stadion wordt de facto afgestoten aan de privé-voetbalclub die KVO is, de voordelen voor de stad zijn duidelijk. Maar we hebben toch een aantal vragen ter verduidelijking en randbemerkingen. Daarnaast willen we ook pleiten voor waakzaamheid in de verdere afhandeling van het KVO-dossier.

 

Allereerst zien we dat de vergoeding die de NV KVO Oostende Stadion voor een stuk bestaat uit een symbolische canon van 1 euro per jaar, wat voor ons kan, gezien de lasten die de NV zal dragen voor de vernieuwde infrastructuur. Het andere deel van de vergoeding bestaat uit voordelen in natura: tickets, business-seats, promotie en citymarketing. Een ruwe schatting leert ons dat dit laatste ongeveer een bedrag zal vertegenwoordigen van 50.000 euro per jaar. Echter, stel dat er een volwaardige erfpacht zou overeengekomen zijn, dan komt dit bedrag wél rechtstreeks ten goede van de stadskas. De gratis tickets en business-seats niet. Die komen ten goede aan wie ze krijgt. En wie zijn dat? Daar is weinig transparantie over. De Stad doet hier een inspanning, maar het zijn individuen die de voordelen krijgen.

Een tweede vraag die we ons stellen is in hoeverre er geen overlap bestaat tussen deze afspraken en de huidige afspraken die er zijn met de dienst Toerisme. De dienst Toerisme geeft jaarlijks ongeveer 6000 euro aan KVO, is dit niet bedoeld voor citymarketing, om de zichtbaarheid voor de stad te verhogen? En indien dat we zo is, betekent dat dat deze subsidie vanuit toerisme in de toekomst wegvalt?

Iets wat we ook nergens terugvonden en wat wel in de voorgaande concessie-overeenkomst voor het stadion was opgenomen, is het feit dat het stadion gedeeld moet worden in het geval een andere voetbalploeg in Oostende in eerste t.e.m. vierde klasse zou spelen. Hoewel dit voorlopig science-fiction lijkt, is het theoretisch mogelijk dat er binnen enkele jaren een nieuwe voetbalploeg opstaat in de stad. 35 jaar is lang, en als we ervan uitgaan dat deze overeenkomst nog verlengbaar is tot 99 jaar, kan het geen kwaad om te anticiperen op al het voetbaltalent dat in onze stad het licht kan zien. Is er een reden waarom dit niet beschreven staat?

En worden er afspraken gemaakt over het ter beschikking stellen van de infrastructuur van KVO - inclusief de oefenvelden - aan toekomstige andere, kleinere voetbalclubs in de stad? Want ook al is hier niets op tegen, KVO blijft natuurlijk een eersteklasser met een zeer competitieve doelstelling. In de jeugdwerking kan niet elk kind zijn draai vinden. De maatschappelijke return is in die zin beperkt. Het is dan ook goed om als stad diversiteit te hebben in het aanbod dat wordt gerealiseerd. In hoeverre waarborgt de Stad dat er voor die andere ploegjes op termijn geen nieuwe infrastructuur dient te worden aangelegd, maar de bestaande gedeeld kan worden?

Als laatste punt willen we ook even vooruitlopen op het subsidiedossier dat hiermee samenhangt. We hopen dat bij de afspraken rond subsidiëring zeker rekening zal gehouden worden met een aantal kanttekeningen. Het doemscenario nog indachtig dat ons een tijd geleden boven het hoofd hing: wat als morgen Marc Coucke gaat rentenieren in Dubai en zijn opvolger beslist om het stamnummer te verkopen? Zal er bij het vastleggen van een bedrag ook gedacht worden aan mogelijkheden om dat bedrag te herzien bij veranderende omstandigheden?

En wordt het subsidiebudget dat voorzien wordt voor KVO en gelinkt zal worden aan deze erfpachtovereenkomst ook tegen het licht gehouden van de subsidiëring van de Oostendse sportclubs in het algemeen? Zal de subsidiëring per jeugdspeler bijvoorbeeld, dezelfde zijn als voor een hockeyspelertje, of een jong baskettalent in onze stad?

Waarom werd het subsidiedossier niet tegelijkertijd behandeld met deze erfpachtovereenkomst? Dit zou toch voor meer transparantie hebben gezorgd.

 

Natacha Waldmann.