Gebrek aan betrouwbaar cijfermateriaal voor een deftig sociaal beleid: Groen stelt het oprichten van een Oostends Database Welzijn voor.

28 Mei 2013

Gezien het feit dat Oostende koplopper is in Vlaanderen wat kinderarmoede betreft, zijn we vanuit Groen consequent gebleven in onze eis voor de oprichting van een "Huis van het Kind" De komst eind 2011 van het Huis van het Kind die binnen het ruimere project "Kansen voor Kinderen" kadert was voor ons één van dé grootste realisaties van het Sociaal Huis in de vorige legislatuur. Het voorliggende rapport schetst de werking van dit project in het eerste jaar. Het geeft ook een beeld van de huidige (wan)situatie.   OCMW-raadslid voor Groen, Kristof Cornelis heeft in de jongste zitting van de OCMW-raad uitvoerig geïnterpelleerd in deze zaak. Wij hebben dan ook niet de intentie om dit in de gemeenteraad te herhalen. We willen wel de aandacht van het stadsbestuur vestigen op een zorgwekkende vaststelling uit het rapport, namelijk het gebrek aan cijfermaterialen eigen aan Oostende.

 

Wij citeren uit het rapport: "Op een aantal vlakken beschikken we in Oostende op vandaag over onvoldoende cijfergegevens om een nulmeting te doen. Bovendien zijn veel cijfers moeilijk beschikbaar en niet gecentraliseerd. Een volwaardige nulmeting is hierdoor op vandaag onmogelijk. Willen we in Oostende in de toekomst beter gewapend zijn om beleid te voeren op basis van concrete cijfergegevens, dan zal er moeten geïnvesteerd worden in een lokale stedelijke databank welzijn"

 

Met andere woorden, het rapport onderlijnt het feit dat het beleid tot op vandaag zijn impact heeft gemist omdat die gebaseerd was op onvolledige of foutieve gegevens.

 

Schepen Tom Germonpré, als verantwoordelijke voor sociale zaken hebt u nu de kans om verandering in te voeren. Bij deze wil Groen voorstellen om een Oostends Databank Welzijn in het leven te roepen.

 

Wij vragen ons dan af:

 

Ondersteun u het oprichting van een Oostends Databank Welzijn? Welke concrete plannen voorziet u om op korte, middellange en lange termijn op een doeltreffende manier cijfergegevens te verzamelen en te centraliseren om tot zo een databank te komen?

 

 

 

Collins NWEKE | Gemeenteraadslid voor Groen

Oostende, 24 mei 2013