Groen vraagt een consequent minderhedenbeleid

10 November 2015

"Dat schepen Tom Germonpré (sp.a) bevoegd voor het minderhedenbeleid tegen zijn eigen beleid spreekt vindt Groen onaanvaardbaar. "Wij vinden het zorgwekkend dat het stadsbestuur ook niet op dezelfde lijn zit met de professionele organisaties die uw beleid ondersteunen, waaronder de FMDO" meent Collins Nweke in een schriftelijke tussenkomst in de gemeenteraad van 23 oktober 2015 .   De tussenkomst:

In Oostende zijn er twee federaties aanwezig die ondersteuning bieden aan de zelforganisaties:

- Federatie van Mondiale en Democratische Organisaties (FMDO)
- Federatie van Zelforganisaties in Vlaanderen (FZO-Vl)

De twee federaties maken deel uit van de Minderhedenadviesraad Oostende (MARO). Voor hun ondersteunende rol aan de zelforganisaties krijgt elk van de federaties een subsidie van €200 per jaar per aangesloten organisatie van stad Oostende. Oostende telt meer dan 130 verschillende culturen. Dit is een echte verrijking voor onze mooie stad aan zee. De zelforganisaties spelen een belangrijke rol in het vermijden van cultuurgebonden conflicten tussen de Oostendenaars en de nieuwe Oostendenaars en voor een harmonieuze samenleving. Dus het is een goede zaak dat deze zelforganisaties ondersteuning krijgen door professionele organisaties zoals de FMDO en FZO-Vl. De relatie tussen stad Oostende en de federaties wordt geregeld door een samenwerkingsovereenkomst.
 

Suggestie tot aanpassing samenwerkingsovereenkomst

Aan ons wordt thans gevraagd om de samenwerkingsovereenkomst tussen de federaties en stad Oostende inzake de subsidiëring van de zelforganisaties goed te keuren. Wij vinden de ontwerpovereenkomst in het algemeen een goeie zaak. Wij zouden wel één suggestie voorleggen ter verbetering. Artikel 3 vermeldt dat een zelforganisatie o.a. een "hoofdzetel en werkingsterrein op het grondgebied van de stad Oostende" moet hebben. Wij stellen voor om het woord "hoofdzetel" te schrappen. Een waardevol zelforganisatie mag zijn hoofdzetel in Brussel, Brugge of ergens anders in Vlaanderen hebben maar met een deftige filiaalwerking op het grondgebied / werkingsterrein van Oostende. Zulke zelforganisatie zou moeten in aanmerking komen voor subsidiëring. Als ik mij niet vergis, hebben de federaties FMDO en FZO-Vl immers geen hoofdzetel in Oostende maar wel in Brussel met afdeling in Oostende. Trouwens zijn er veel lidorganisaties van andere adviesraden die deel uitmaken van grotere entiteiten. Ik zie niet in  waarom de zelforganisaties van de MARO anders moeten behandeld worden
 
Onduidelijkheid over de berekening van de geraamde subsidie voor FMDO

In de nota van de stadsadministratie Financieel beheer van 2 oktober 2015 werd een fout  vastgesteld in de berekening van de subsidie voor FMDO. In de dossier lezen we het volgende:
Ik verwijs naar de nota van 29 september 2015 met referentie 310/15/5.5.5.48/GVD. Het dossier werd opnieuw voorgelegd voor visum. Ik merk echter op dat er een fout zit in de berekening van de geraamde subsidie voor FMDO. In heel het dossier vinden wij geen verdere verklaring over deze "fout" Het werd ook niet aangegeven of dit rechtgezet werd of hoe dit in de toekomst voorkomen zal worden. Graag verdere toelichting.
 
Naar eensgezindheid over streefcijfers tewerkstelling nieuwe Oostendenaars

Een van de operationele doelstellingen in het meerjarenplan luidt als volgt "De stad Oostende verhoogt de kansen op tewerkstelling voor alle kansengroepen binnen en buiten het Stadsbestuur" Als beoogde resultaten wordt het volgende vermeld
het personeelsbestand van het Stadsbestuur is een weerspiegeling van de Oostendse bevolking
De stad Oostende vervult een voorbeeldfunctie t.o.v. de organisaties in haar stad
In dezelfde lijn als het minderhedenbeleid, opgenomen in het meerjarenplan is de FMDO voorstaander van het invoeren van quota's als een tool tegen discriminatie van nieuwe Oostendenaars op de arbeidsmarkt. Bij monde van Ivy Goudsmit, coördinator FMDO en lid van de MARO werd tijdens een panelgesprek op vrijdag 5 december 2014  (waar u als schepen aanwezig was), duidelijk dat de FMDO  na 8 jaar wachten op een verbetering, afgestapt is van het idee van streefcijfers. De organisatie is thans voorstaander van het opleggen van tewerkstellingsquota's aan publieke en private bedrijven. U als schepen bevoegd voor het minderhedenbeleid heeft publiekelijk herhaalt dat u tegen het invoeren van quota's bent. U spreekt niet alleen tegen uw eigen beleid zoals staat in  het Meerjarenplan, maar ook tegen de professionele organisaties die uw beleid ondersteunen, waaronder de FMDO.
 
VRAGEN:
Wij vragen ons af of u nog altijd achter uw eigen beleid staat. Deelt u de visies van uw beleidspartners zoals de FMDO over afstap van het idee van streefcijfers? Zo ja, mogen wij het invoeren verwachten van quota's in "het personeelsbestand om een weerspiegeling van de Oostendse bevolking te bereiken?"
 
Collins NWEKE | Gemeenteraadslid voor Groen
Oostende, 23 oktober 2015