Groen wil een sprong vooruit voor het Sociaal verhuurkantoor

02 September 2013

Groen wil een sprong vooruit voor het Sociaal verhuurkantoor

Groen volgt het dossier van het sociale verhuurkantoor al lang op de voet. Een sociaal verhuurkantoor of SVK is een zeer belangrijke hefboom om minder begoeden een betaalbare woning aan te bieden. Een SVK huurt woningen, appartementen en studio's van particulieren, om ze vervolgens door te verhuren aan een woningzoekende ingeschreven op de wachtlijst. Voor de eigenaar is het SVK de huurder en het is dan ook het SVK die alle verantwoordelijkheid draagt. Voor Groen zijn de SVKs een noodzakelijke aanvulling op sociale woningbouw, die een werk van lange adem is. De achterstand is veel te groot en het duurt veel te lang vooraleer sociale woningen gebouwd worden. Sociale verhuurkantoren worden vooral gefinancierd door Vlaanderen. Er wordt ook lidgeld gevraagd aan de gemeenten die lid zijn (een paar euro per inwoner). In de Raden van Bestuur van de SVKs zitten telkens de Schepen van Huisvesting en de OCMW-voorzitter. In de meeste SVKs worden ook de sociale huisvestingsmaatschappijen betrokken.

Het SVK-patrimonium blijft overal groeien. Sinds 2005 is er een jaarlijkse gemiddelde groei van ongeveer 10% in Vlaanderen.

Er is echter een opvallende omgekeerde trend in Oostende. Daar is het aanbod gedaald van 102 woningen in 2006 naar 73 woningen in 2011, tot 72 woningen nu. Dat is het cijfer dat de schepen gaf in de raadscommissie deze week. Dat is een inkrimping van 30%.

Nochtans is in Oostende de kansarmoede en de behoefte aan een betaalbare woning groot. Het sociaal beleid in Oostende is zwaar te kort geschoten. De drie traditionele beleidspartijen mogen in de spiegel kijken: in een stad waar kansarmoede zo welig tiert is het onbegrijpelijk dat men betaalbaar wonen zo verwaarloost. In tegenstelling tot de rest van Vlaanderen vindt men in Oostende het SVK niet belangrijk. Dat is een van de vele illustraties dat armoedebestrijding voor deze beleidsploeg geen prioriteit is. De armoedecijfers zijn spectaculair gestegen en dat is voor onze stad een zeer slechte zaak. Groen wil een sprong vooruit voor het SVK. We hebben al te veel tijd verloren.

Met dit voorstel van beslissing zal niet langer het OCMW, maar wel de Stad deelnemen aan het Sociaal Verhuurkantoor Oostende-Bredene. Als terechtwijzing van de mislukte rol die het OCMW Oostende jarenlang heeft gespeeld, kan dat tellen.

Mijn vragen aan de Schepen zijn de volgende:

  • Waarom deze overheveling? Op de raadscommissie hebt u gezegd dat er zo meer co√∂rdinatie kan komen met wonen als stedelijke bevoegdheid, maar in de meeste andere SVK's in Vlaanderen is het wel degelijk het OCMW dat deelneemt, en niet de stad of gemeente. In die andere SVK's scoort men op de koop toe beter dan in Oostende. Dus een betere werking nastreven kan geen reden zijn voor deze overheveling.

  • Komen er nog overhevelingen van het OCMW naar de Stad? We hebben ook al de opsplitsing gezien tussen armoede en kinderarmoede. Armoedebestrijding zit bij het OCMW als kerntaak, maar kinderarmoedebestrijding bij de Stad. Dat is versnippering van bevoegdheden en totaal onlogisch. De enige reden die daarvoor te bedenken valt is een kwestie van personen en interne partijpolitiek. Mijn vraag is of er nog zulke overhevelingen komen.

  • U hebt beloofd om tegen het einde van de legislatuur 350 woningen in Oostende aan te bieden via het SVK. Dat is een mooie ambitie, we zullen u aan deze belofte houden. Hoe wil u dit realiseren? Welke maatregelen stelt u voor om het aanbod woningen te vergroten?

Een vernieuwende piste om het aanbod van de SVKs te vergroten is om het reservoir van de tweede verblijven aan te boren. Immo-kantoren weten zeer goed welke appartementen de grootste tijd van het jaar leeg blijven staan en enkel in de zomer verhuurd worden. Met de agences als tussenpersoon kan bij de eigenaar gepolst worden of hij geen interesse heeft in het verhuren van zijn woning via een SVK. Zo is hij het volledige jaar verzekerd van huurinkomsten.