Groen wil nauwe samenwerking Stad – Sociaal Huis bij aanpak van drop-outs

29 September 2016

Bij de start van het nieuwe schooljaar wil Groen de aandacht vestigen op de groep jongeren die dit schooljaar niet zal afmaken en zo ongekwalificeerd zal uitstromen uit ons onderwijssysteem. Er is een rechtstreekse link tussen jongeren die vroegtijdig uitstromen en armoede. Vanuit de stad is na een uitgebreide onderzoeksfase dit jaar een werkgroep opgestart om de aanpak van deze problematiek te coördineren. Groen juicht dit toe maar toont zich tegelijk bezorgd om het feit dat het Sociaal Huis geen initiatief tot samenwerking neemt in dit project. -  27/09/2016  

Oostende wordt bevolkt door een groot percentage aan kansarme gezinnen, gekoppeld aan een hoog percentage kinderen. De kansarmoede-index van Kind en gezin tikt af op 25% in Oostende. Steden zoals Gent bijvoorbeeld scoren lager.
Als we kijken naar risicofactoren voor kansarmoede, dan zien we dat afhaken uit het onderwijs in veel gevallen een belangrijke voorspeller is voor het aanvragen van een leefloon: 31,5% van de Oostendse leefloners zijn jongeren tussen 18 en 25 jaar, daarvan is een groot deel ongekwalificeerd.
Schooluitval aanpakken kan dus een significant effect hebben op de toekomstige armoedecijfers.

Anderzijds is kansarmoede op zijn beurt ook een belangrijke voorspeller voor het vroegtijdig verlaten van de school. Heel vaak ligt een groot cultuurverschil, de financiële kost of onvoldoende kennis van het onderwijssysteem aan de grondslag van een voortijdig afbreken van het traject. Armoede en afhaken in het onderwijssysteem is een vicieuze cirkel, in alle geval dreigt een grote maatschappelijke kost.

Het verminderen van het aantal vroegtijdig schoolverlaters tot minder dan 10% is één van de vijf kerndoelstellingen in de Europa 2020 ? strategie. De Vlaamse regering is nog ambitieuzer dan de EU: Vlaanderen wil het vroegtijdig schoolverlaten verlagen tot 5,2%. Dat Oostende nu stappen zet is dus broodnodig.
De Stad heeft in mei een rapport vrijgegeven na een grootschalig onderzoek in de secundaire scholen. De ongekwalificeerde uitstroom, jongeren die zonder diploma of getuigschrift het leerplichtonderwijs verlaten is in dalende lijn. Oostende komt van 18,8% naar 15,2 voor het schooljaar 2015-2016. Daarmee bevinden we ons ongeveer op het gemiddelde voor de centrumsteden van 15,4%. In het rapport zien we heel wat partners vernoemd, maar één partner werd niet betrokken: het Sociaal huis. Gezien de aangetoonde link tussen armoede en schooluitval is dit op zijn minst opmerkelijk.

Groen hekelde in het verleden al de opsplitsing van de bevoegdheden rond armoedebestrijding. Waar kinderarmoede sinds 2013 een bevoegdheid is van de stad, blijft armoedebestrijding voor het Sociaal Huis een kernopdracht. Beide zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, en de gemaakte opsplitsing verhindert vandaag opnieuw een efficiënte aanpak.

Groen wil dat het Sociaal Huis een actieve partner wordt in dit project en vraagt de Stad en het Sociaal Huis dan ook om de handen in elkaar te slaan, over bevoegdheden heen. Het Sociaal Huis kan preventief heel wat betekenen, heeft vaak toegang tot risicogezinnen, kan ondersteunend en informerend te werk gaan. Op die manier kan een sterk netwerk rond jongeren worden opgebouwd, wat de kans op schooluitval vermindert.

Daarnaast vraagt Groen duidelijke ambities en doelstellingen van de Stad: we moeten streven naar de doelstellingen die ons vanuit Europa en Vlaanderen worden opgelegd en hiervoor een concreet actieplan kunnen voorleggen. De Stad stelde een werkgroep samen met als doelstelling een dergelijk actieplan. Groen vraagt een duidelijke timing en een concreet plan om de resultaten te implementeren.

We doen zelf ook een aantal voorstellen: stel vanuit het Sociaal Huis ervaringsdeskundigen in de armoede ter beschikking om scholen en CLB's bij te staan en zo de kloof die er vaak is te dichten, werk samen met onderwijs- én welzijnsactoren, en kijk over het muurtje: leer bij van good practices in andere steden. De aanpak van schooluitval mag niet vrijblijvend zijn.

27/09/2016

Bert Peirsegaele
Ocmw-raadslid Groen Oostende
0477 42 66 21
 

Natacha Waldmann
Gemeenteraadslid Groen Oostende
0486 71 74 50