Jaarlijkse subsidie van 365.000 euro voor KV Oostende is onredelijk hoog

20 Juli 2015

Jaarlijkse subsidie van 365.000 euro voor KV Oostende is onredelijk hoog

Wat hier voorligt in het ontwerp van subsidie-overeenkomst voor KVO, is voor Groen een zeer moeilijk gegeven. Enkele maanden geleden werd de erfpachtovereenkomst voor de gronden waar het stadion op staat op deze gemeenteraad goedgekeurd. Hoewel we toen ook nog een aantal opmerkingen hadden, leek het ons een overeenkomst die toen in het belang van de stad was. Door een erfpacht te verlenen op de site, komen alle lasten op de schouders van KVO. In ruil is een symbolische erfpachtvergoeding afgesproken en enkele voordelen in natura voor de stad. Wanneer ik spreek over 'de lasten' bedoel ik de kosten voor de bouw of een renovatie van het stadion, onderhoud van de infrastructuur, enz? Dit is een aanzienlijke kost voor de stad die nu overgedragen werd aan KVO, wat dus een goede zaak is en een mooie besparing op het budget. Daarnaast is het natuurlijk niet zo dat de stad KVO heeft uitgekleed. Naast de lasten krijgt KVO ook alle "lusten" op de site. Ze krijgen de toestemming om één en ander commercieel uit te baten met de bedoeling om hier ook winst te genereren. En gelukkig maar, we willen niets liever dan dat KVO groeit en bloeit. Groen heeft deze erfpachtovereenkomst dan ook met overtuiging meegestemd. Wat hier nu echter voorligt is van een andere orde. Deze subisidie-overeenkomst komt bovenop de erfpachtovereenkomst, en behelst voor ons een onredelijk groot subsidiebedrag. 365.000 euro. Om dat bedrag gaat het, jaarlijks, voor onbepaalde duur. 365.000 euro. Als we er de aflossingen bijtellen aan de bank overschrijden we zelfs de 400.000 euro. Elk jaar opnieuw. Voor onbepaalde duur.

 

 

We begrijpen dat KVO een risico neemt door de bouw van een nieuw stadion volledig op zich te nemen, en dat de stad hen hierin wil ondersteunen door de jeugdwerking optimaal te subsidiëren. Maar los van het feit dat KVO hoe dan ook reeds een Vlaamse projectsubsidie krijgt van 630.500 euro, vinden we het niet te verantwoorden ten aanzien van andere sportclubs en verenigingen in Oostende die een gemiddeld subsidiebedrag ontvangen van 15000 per jaar.

Het stadion kost veel meer dan die projectsubsidie, en de stad wil voor haar steun dan ook een grote maatschappelijke return terugzien. In de overeenkomst zien we heel wat positieve elementen in die zin: projectwerking rond kansarme jongeren (Sportkans, Playing for success, project buurtbal, homeless cup,?) Het feit dat dit ook halfjaarlijks zal geëvalueerd worden vinden we positief. KVO verbindt er zich ook toe dat alle kinderen tot 12 jaar ongeacht hun niveau een ploeg vinden waar ze terecht kunnen. De begrenzing van het inschrijvingsgeld voor de jeugd lijkt ons dan weer een zeer logisch gevolg van deze overeenkomst.

Maar, we hebben toch ook wat bedenkingen hierbij. De subsidie kan aangewend worden voor de jeugd, maar dit is erg breed beschreven. Personeel, administratie? Hoe zal men aantonen dat dit om kosten gaat die expliciet voor de jeugd werden gemaakt?

Daarnaast de vraag waarom dit een overeenkomst is voor onbepaalde duur. De stad engageerde zich in de gemeenteraad van juni 2014, precies een jaar geleden voor een bedrag van meer dan 5 miljoen euro ten aanzien van KVO voor de bouw van een tribune. Door deze en de voorgaande erfpachtovereenkomst vervalt dit, maar als de stad deze subsidie onbepaald jaarlijks toekent zal KVO toch wel erg goed boeren, ongeacht de maatschappelijke return. Wat gebeurt er eenmaal het stadion betaald is, komt dit dan gewon bovenop de winst? Dit is een aderlating voor de stad en opnieuw beredeneerd met een hele kortetermijnvisie.

De overeenkomst kan éénzijdig en zonder opgave van reden opgezegd worden, maar waarom zet men er niet sowieso een einddatum op waarna alles terug geëvalueerd wordt volgens de stand van zaken op dat moment? Is dat geen grotere zekerheid dat de steun aan KVO vanuit de stad binnen de perken blijft?

Los van dit alles: dit bedrag van 365.000 zou ook gewoon op te halen zijn via sponsoring. Als we kijken naar de Crystal-arena, de Ghelamco, de Sleuyter-arena in Oostende,... Stuk voor stuk gaat het hier om naamsponsoring die dit subsidiebedrag overschrijdt. Wij spreken hier echter over gemeenschapsgeld, niet over privé-budgetten. Laat ons hier toch wijs mee omgaan. Met een dergelijk bedrag zou men door een eenvoudige verdeling over alle Oostendse jeugdsporters aan elk kind 50 euro geven. Nu gaat dit alles naar één speler. Wij vinden dit, los van de maatschappelijke return en het engagement van KVO hiertoe, buitenproportioneel en zullen ons dus onthouden op dit punt.