Klimaatactieplan Stad Oostende: veel woorden, maar geen daden

17 September 2013

Stad Oostende ondertekende op 23 januari 2010 het Burgemeestersconvenant voor lokale en duurzame energie. ( )www.burgemeestersconvenant.eu

Alle ondertekenaars van het Burgemeestersconvenant doen een vrijwillige en eenzijdige toezegging om verder te gaan dan de EU-doelstellingen in termen van vermindering van de CO²-uitstoot.Ondertekenaars van het convenant streven ernaar hun CO² uitstoot uiterlijk in 2020 met meer dan 20% te verminderen door energie-efficiëntie en door acties voor duurzame energie.

Deze formele politieke verbintenis van de ondertekenaars van het convenant moet worden vertaald in concrete maatregelen en projecten. Om de doelstellingen tegen 2020 te bereiken zeggen de lokale overheden toe om binnen bepaalde tijdstippen te voldoen aan het stappenplan van de vooropgestelde voorwaarden:

- Binnen een jaar na toetreding moet er een Inventarisatie Uitgangswaarden Emissies worden opgesteld.

- Binnen een jaar na toetreding moet een door de gemeenteraad goedgekeurd Actieplan voor Duurzame Energie (SEAP) worden ingediend.

- Elke twee jaar na indiening van het SEAP dienen zij implementatieverslagen te publiceren waarin de mate van implementatie van het SEAP en de tussentijdse resultaten staan vermeld.

- Zij zeggen toe om hun activiteiten te promoten en de burgers of andere belanghebbenden hierbij te betrekken door bijvoorbeeld regelmatig lokale energiedagen te organiseren.

- Als ondertekenaar aanvaardt de stad verslag uit te brengen en te worden gecontroleerd op de uitvoering van het SEAP.

- De stad die het convenant ondertekent aanvaardt de beëindiging van de betrokkenheid van zijn stad bij het Convenant in geval van niet-naleving.

De coalitiepartijen Sp.a, Open VLD en CD&V zetten in hun bestuursakkoord 2013-2018 dat zij gaan voor een duurzaam beleid. Tegen 2020 willen zij 160 duizend ton CO2 minder uitstoten dan in 1990.

In de Beleidsnota 2013 van de stad Oostende wordt ook verwezen naar het feit dat Oostende de Burgemeestersconvenant heeft ondertekend en streeft naar een CO2 reductie van minimaal 20% over het ganse grondgebied van de stad tegen 2020.

Na vragen om inlichtingen door Groen over de stand van dit dossier lijkt er nog niet veel te zijn gebeurd. Er is nog steeds geen SEAP actieplan meer dan drie en half jaar na de ondertekening. De enige stap die tot op heden werd voltooid is stap 1: ondertekening van het Burgemeestersconvenant.

Als men de website www.burgemeestersconvenant.euraadpleegt stelt men vast dat Oostende intussen verwijderd is uit de lijst van 64 deelnemende Belgische steden en gemeenten.De provincie Limburg doet, met meer dan 50% van de deelnemers, enorme inspanningen voor het milieu.

Groen betreurt het dat Oostende als stad geschrapt is uit dit prestigieuze project.De stad moet de voorziene doelstellingen gewoonweg halen! Er zijn vele projecten mogelijk die de CO2 uitstoot aanzienlijk verminderen.

Met het externe verzelfstandigde gemeentebedrijf  EOS (Energiebesparing Oostende), dat 100 % dochter is van stad Oostende, is men op de goede weg. Met energiescans en leningen voor aankoop van bepaalde energiebesparende zaken door doelgroepen en met groepsaankopen van energie heeft dit bedrijf haar nut reeds bewezen.

Daarnaast kan voluit worden ingezet op energiebesparing in de stadsgebouwen die momenteel grotendeels zeer energieverslindend zijn. Duurzame energiebesparende maatregelen zijn hier dringend nodig. Energieverbruik meten is een eerste stap. Er wordt te weinig bij stilgestaan dat eenvoudige handelingen dikwijls zeer veel CO2 uitstoten en vaak zitten er overal verliezen waar niemand rekening mee houdt.

Ook alle bouw- of verbouwprojecten binnen de gemeente kunnen gescreend worden op de toepassing van energiezuinige technieken. Door zonnepanelen te leggen op gemeentelijke gebouwen kan er groene energie opgewekt worden.

Groen wil ook minder verkeer in de binnenstad en meer parking aan de rand. Met regelmatige pendelbussen naar het centrum. Er is nood aan meer ruimte voor fietsers en voetgangers en meer verkeervrije straten en pleinen. Groen wil ook meer groen in de stad. In de straten en op de pleinen. Al deze maatregelen zouden de CO2 uitstoot onmiddellijk reduceren.

 

Annemie Van der MuerenGemeenteraadslid Groen