Kunnen Oostendenaars binnenkort vragen stellen in de gemeenteraad?

11 Mei 2013

Groen stelde in de gemeenteraad voor om een vragenhalfuurtje in te voeren. Teneinde de lokale democratie en de inspraak van de Oostendenaars te versterken, wordt hen zo de mogelijkheid gegeven rechtstreeks informatie te vragen aan de leden van het College van Burgemeester en Schepenen via het vragenhalfuurtje voor het publiek. Dat is alleen maar positief voor de betrokkenheid en participatie van de mensen aan onze lokale democratie.  We doen het volgende voorstel en baseren ons daarbij op de vele gemeenten en steden waar een vragenhalfuurtje al bestaat. Binnenkort ook in Oostende? Gemeenteraadsvoorzitter Sabine Friedrichs (OpenVLD) beloofde alleszins het groene voorstel te onderzoeken. Wordt vervolgd.  De openbare zitting van de gemeenteraad vangt aan met de vraagstelling van het vragenhalfuurtje. Ze begint dus in principe om 18u en eindigt uiterlijk tegen 18u30. Indien tegen 18u30 niet alle vragen behandeld zijn, worden de resterende vragen bij voorrang behandeld in het vragenhalfuurtje tijdens de volgende gemeenteraadszitting, op voorwaarde dat de betrokken vraagstellers dan aanwezig zijn. De vraagsteller dient meerderjarig te zijn en op de datum van de raadszitting ingeschreven te zijn in de bevolkingsregisters van de stad. Hij dient aanwezig te zijn op het vragenhalfuurtje. 

De duidelijk en zo bondig mogelijk geformuleerde vragen dienen schriftelijk te worden bezorgd aan de stadssecretaris, uiterlijk vijf werkdagen (d.i. elke weekdag behalve de zaterdag en zondag) vóór de gemeenteraadszitting. De vraagsteller vermeldt zijn identiteit en adres, en duidt het lid van het schepencollege aan, aan wie de vraag gericht is. Per zitting kan elke inwoner maximum twee vragen indienen.

 De vragen mogen enkel betrekking hebben op materies die tot de stedelijke bevoegdheid behoren. Tevens mogen de vragen geen persoonlijke aanvallen of beledigingen inhouden, en geen persoonsgebonden materies aanraken.

 De voorzitter oordeelt over de ontvankelijkheid van de vraag. Wordt een vraag onontvankelijk verklaard, dan stelt de stadssecretaris de indiener daarvan onmiddellijk op de hoogte. 

De vragen worden chronologisch behandeld, volgens het tijdstip van de indiening. De voorzitter verleent daartoe het woord aan de respectieve vraagstellers. Indien dezelfde vraag werd ingediend, wordt het woord verleend aan de eerste indiener. De vraagsteller geeft voorlezing van zijn ingediende vraag. De spreektijd per vraag wordt in elk geval beperkt tot 5 minuten.  Na de vraag wordt het woord verleend aan het lid van het College van Burgemeester en Schepenen. Hij/zij heeft het recht het antwoord in beraad te houden teneinde informatie in te winnen of overleg te plegen omtrent de gestelde vraag. In dit geval zal de vraag schriftelijk beantwoord worden binnen de 30 dagen na de zitting. De vragen of antwoorden kunnen geen aanleiding geven tot discussie, debat of stemming. Andere raadsleden kunnen niet tussenkomen.