Meeuwen zijn geen “ludiek” probleem

17 April 2013

Meeuwen zijn geen “ludiek” probleem

Schepen Martine Lesaffre (OpenVLD) lanceerde een 'ludieke' oplossing tegen de meeuwenoverlast in Oostende. Zo is er sprake van kleine gekleurde windmolentjes op daken of nep-haviken aan een touwtje. Groen vindt de meeuwen geen ludiek, maar een werkelijk probleem die tot veel overlast en ergernis bij de kustbewoners leidt. Volgens ons is een meer doordachte aanpak vereist. Groen heeft over de meeuwenproblematiek al verschillende voorstellen gedaan. Op de gemeenteraad van 1 februari heeft gemeenteraadslid Annemie Van der Mueren hierover een interpellatie gehouden in de gemeenteraad. De belangrijkste reden waarom meeuwen zich blijvend in de stad vestigen is het schaars worden van geschikte natuurlijke broedplaatsen. Broedplaatsen in havengebied worden opgeofferd voor economische doeleinden en de kust wordt hoe langer hoe meer volgebouwd. We denken dan bijvoorbeeld aan de Oosteroever in Oostende. Door het slopen van loodsen en bedrijfsruimtes  verhoogt het aantal meeuwen in het centrum van de stad en maken zij hun nesten op de daken van gewone huizen. Meeuwen kunnen tot 30 j oud worden, dus men zit er een hele tijd mee.

Het doorprikken van de eieren door de brandweer betekent voor hen een zeer grote werklast. Er is echter een alternatief. Voor Groen is het belangrijk dat de Stad samenwerkt met organisaties die kennis van zaken hebben, zoals Vogelbescherming Vlaanderen en het Vogelopvangcentrum Oostende. Zij hebben verschillende voorstellen klaar om de problemen aan te pakken met een team gespecialiseerde mensen. Er werd ook al een kostenraming gemaakt die aan alle kustgemeenten is doorgestuurd, ook aan Oostende. Bovendien werd in 2003 in Oostende een meeuwenconferentie gehouden op het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ). Experts uit binnen- en buitenland spraken over de problematiek van de stadsmeeuwen en brachten oplossingen aan. Groen vindt dat het stadsbestuur met deze aangereikte oplossingen aan de slag moet.

Deze maatregelen helpen:

- Afnemen van het broedsucces: doorprikken van eieren, schudden van eieren of neerleggen van nepeieren- Natuurlijke broedgebieden in stand houden. Bouw dus de Oosteroever niet vol, behoud open ruimte en laat het broeden toe op loodsen en bedrijfsdaken buiten het stadscentrum- Onnatuurlijke voedselbronnen zoveel mogelijk reduceren: aanpak tegen zwerfvuil, plastic vuilniszakken vervangen door afvalcontainers, en het afval van de visserij niet zomaar terug in zee storten

Deze maatregelen leiden tot duurzame oplossingen, wat van de huidige voorstellen niet gezegd kan worden.  Ook al klinken de maatregelen van schepen Lesaffre spectaculair, ervaring hiermee in het buitenland leert ons dat de resultaten uitblijven. Voederbakken op zee zullen extra kolonies aantrekken,opgezette vossen, havikvliegers of robotten werken in het beste geval voor een korte tijd, maar meeuwen zijn intelligente dieren en wennen hier snel aan. De netten op daken zijn gevaarlijk voor andere vogelsoorten die erin verstrikken en een hongersdood sterven.

Wij willen schepen Lesaffre steunen in de aanpak van de meeuwenproblematiek, maar vragen haar met aandrang om bovenstaande, duurzame maatregelen mee in overweging te nemen en zich te informeren bij organisaties die een jarenlange expertise hebben opgebouwd.

Annemie Van der Mueren

Gemeenteraadslid Groen