Mobiliteit in Oostende: tijd voor nieuwe, groene recepten

12 April 2017

Mobiliteit in Oostende: tijd voor nieuwe, groene recepten

Het mobiliteitsplan vertrekt van mooie uitgangspunten: meer duurzame verplaatsingen, verkeersleefbaarheid verhogen, straten aangenamer maken door herinrichting, enz. Maar het mobiliteitsplan maakt haar eigen beloftes niet waar en blijft te veel hangen in de ouderwetse recepten.  Fietsers

 

Het mobiliteitsplan is veel te vaag als het gaat over maatregelen om het fietsverkeer makkelijker en veiliger te maken.

Het onveiligheidsgevoel bij fietsers wordt door het stadsbestuur onderschat. Er wordt telkens verwezen naar de objectieve cijfers, maar de Stadsmonitor leert ons dat Oostende net onder het gemiddelde van de centrumsteden zit op vlak van verplaatsingen woon-werk/school met de fiets (34,3% van de verplaatsingen in Oostende gebeurt met de fiets, gemiddeld is dat 35%). Met de auto als chauffeur naar het werk of de school is dan weer goed voor 53% van de verplaatsingen in Oostende, terwijl het gemiddelde in de centrumsteden op 48,7% ligt. In Oostende gebeurt 10,4% van de verplaatsingen als autopassagier, gemiddeld is dat slechts 8,4%.

We scoren qua zachte mobiliteit naar het school of werk slechter dan steden waar de afstanden nochtans groter zijn, zoals Gent, Brugge, Leuven of Mechelen. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat mensen in Oostende méér de fiets nemen voor het verkeer naar school of werk, en minder de auto?

(bron: Stadsmonitor, cijfers uit 2014).

Het is positief dat het fietsnetwerk ook in de stad zelf wordt verbeterd. Bestemmingen zoals scholen, tewerkstelling, station?worden met een fietsroute verbonden. Wat niet genoemd wordt, zijn de speelpleintjes. Vergeet dit niet en voeg dit toe: alle speelpleintjes moeten veilig bereikbaar zijn met de fiets.

Er zijn extra fietsenstallingen nodig. Alleen gaat het mobiliteitsplan niet verder dan deze vaststelling. Er zal een "locatieonderzoek" komen. Dit had al moeten gebeurd zijn. Maar even verder in het plan wordt dan gezegd: "uit de inventarisatie blijkt dat fietsenstallingen nu reeds goed verspreid voorkomen in het centrum van Oostende". Pardon? Er is een groot tekort in de winkelstraten, bij de haltes openbaar vervoer, Mu.Zee? Wie met de fiets rijdt, weet dat. Voor Groen is dat prioriteit. En het hoeft echt geen jaren te duren om fietsenstallingen bij te plaatsen?

Het mobiliteitsplan is erg vaag als het over fietsstraten gaat. Er is geen oplijsting van nieuwe fietsstraten, behalve de Duinenweg in overleg met Middelkerke. Het zal "onderzocht" worden "bij herinrichting van wegen". Een gemiste kans. We mogen niet wachten op de herinrichting van wegen. In een fietsstraat heeft de fietser voorrang op de wagen. Er zijn veel straten in Oostende die daarvoor in aanmerking komen.

Ten slotte zijn we blij dat de toegang voor fietsers in beide richtingen van de Sportstraat gerealiseerd wordt. Was een van de punten die Groen op tafel heeft gelegd.


Woonwijken

Zone 30 wordt uitgebreid, maar Groen wil een zone-30 in alle woonwijken. Nu wordt gezegd dat dit niet kan in straten waar bussen rijden, maar dat kan wel. De Lijn heeft dat niet graag, maar het kan wel. Laat ons dat maar doen. In woonwijken moet traag autoverkeer rekening houden met de mensen die er wonen en de kinderen die er spelen.

Groen wil ook meer woonerven in straten en woonwijken met weinig doorgaand verkeer. Woonerven krijgen erg weinig aandacht in dit mobiliteitsplan. Nochtans kiezen ze radicaal voor wandelaars, fietsers en spelende kinderen vermits de auto aan hen voorrang moet geven en de snelheid moet beperken tot 20 km/u. Ook parkeren kan nog altijd in woonerven. De leefbaarheid krijgt een enorme boost, de ambitie om Oostende te screenen op goeie plaatsen voor woonerven ontbreekt in het mobiliteitsplan.

Ook leefstraten worden amper genoemd. Een uitbreiding daarvan past in een vooruitstrevende visie op mobiliteit.


Openbaar vervoer


Het is terecht dat de Stad vraagt aan De Lijn om parallel te blijven investeren in het streeknet én het stadsnet zelf.

Er is echter geen melding van het gebrek aan capaciteit van bussen in Oostende tijdens de spits. Nochtans is dat een probleem. Wie 's morgens vroeg in de spits een bus moet nemen, bijv. naar het stadscentrum of richting scholen, kan niet rekenen op de uurregeling en moet vaak veel te lang wachten. Op die manier geraak je ontmoedigd en neem je de volgende keer de bus niet meer. Dat is niet de bedoeling. Openbaar vervoer moet een beter alternatief zijn dan de wagen. Ik wil vragen aan het stadsbestuur om samen met De Lijn een evaluatie te maken van de stiptheid van bussen in Oostende.


Auto's


Een autoluw stadscentrum is de ambitie, maar dat wordt helemaal niet uitgewerkt. Het is allesbehalve duidelijk hoe we dat willen bereiken. Andere hoofdstukken in het mobiliteitsplan zijn al veel concreter (bijv. situatie invalswegen, openbaar vervoer, verbinden fietsnetwerk Oostende).

Er is een uitgewerkt plan nodig om doorgaand verkeer in woonwijken + stadscentrum te beperken, met oplijsting van de straten. Dat ligt er nog niet.

Wat met vervuilende wagens in het stadscentrum? Oostende kan een bijdrage leveren in het behalen van de klimaatdoelstellingen in ons land door sterk vervuilende wagens te weren. In meer en meer steden wordt dat ingevoerd (Antwerpen, Mechelen.)? In dit mobiliteitsplan: geen spoor van te bekennen. Gemiste kans.
 

Alfons Pieterslaan

 

In het mobiliteitsplan wordt niets gezegd over de Alfons Pieterslaan. Nochtans is dit een problematische weg. Onveilig voor fietsers, druk autoverkeer, een route die vaak gebruikt wordt voor woon-schoolverkeer en richting station, en handelszaken die het moeilijk hebben. De vraag is of we de huidige typologie van de weg (tweerichtingsverkeer, veel doorgaand verkeer) moeten behouden. Nu is het typologie II, maar Groen vindt dat we deze straat moeten herdenken en autoverkeer milderen. Is het stadsbestuur hiertoe bereid?

Zwaar vrachtverkeer niet meer toelaten in schoolomgevingen

Het mobiliteitsplan wil zwaar verkeer terugdringen in het centrum door tonnagebeperkingen. Wij willen vragen om vrachtverkeer per definitie onmogelijk te maken in schoolomgevingen (die niet allemaal in het centrum liggen). Het vreselijke ongeval in Brugge toont aan dat schoolomgevingen nooit een sluipweg mogen zijn voor vrachtverkeer.
 

Wegwerken barrières


Heel goede ambitie. Elisabethlaan, Dokter Eduard Moreauxlaan en het laatste stuk van de A10 worden aangepakt. Het is nog niet duidelijk hoe, de verlaning van de A10 is het meest concreet, maar de intentie is terecht. Op die manier kunnen we stadsdelen met elkaar verbinden en zorgen voor meer verkeersleefbaarheid.

Op te merken is het verschillende standpunt van Bredene: daar is overleg nodig, we moeten daar tot een compromis komen, want de Moreauxlaan is voor Bredene een belangrijke doorgangsweg.

Wat in het mobiliteitsplan vergeten wordt, is de Leopold II laan in het centrum (vanaf het stadhuis tot het Kursaal). Ook dat is een brede verkeersas die het stadscentrum als barrière in twee snijdt. Groen wil dat herinrichten en zo het Leopoldpark opnieuw op een verkeersluwe of verkeersvrije manier verbinden met de stad.
 

Tweede ring

 

Het is terecht dat dit nog niet wordt beslist, maar dat verder wordt onderzocht in hoeverre een tweede ring de mobiliteitsproblemen op de Torhoutsesteenweg zal oplossen. Zonder twijfel zal doorgaand verkeer de ring nemen terwijl het nu de Torhoutsesteenweg en de Elisabethlaan oprijdt. Maar zal dat voldoende zijn om de fileproblemen op de Torhoutsesteenweg op te lossen? Dàt is de vraag.

Er zijn te weinig gegevens beschikbaar. En we moeten vermijden dat we een herhaling krijgen van het tunnelscenario onder de Elisabethlaan: eerst iedereen voor de tunnel, en dan het idee stilletjes begraven nadat is gebleken dat het toch niet de optimale (en betaalbare) oplossing is.