OCMW-voorzitter Franky De Block krijgt ook kritiek in parlement en bindt in

27 Maart 2011

OCMW-voorzitter Franky De Block krijgt ook kritiek in parlement en bindt in   Deze week lanceerde OCMW-voorzitter Franky De Block (SP.A) het voorstel om bejaarde allochtonen die na gezinshereniging in Oostende komen wonen, één dag aan het werk te zetten. Op die manier moet het Oostendse OCMW geen deel van het leefloon betalen, maar krijgen ze recht op een minimumpensioen betaald door de federale overheid. Gisteren kreeg Franky De Block in het parlement kritiek van CD&V en Staatssecretaris voor Armoedebestrijding Philippe Courard.

 

Na de kritiek van oppositiepartijen Groen!, LDD en coalitiepartner OpenVLD in de OCMW-raad, toonde ook CD&V Volksvertegenwoordiger Sonja Becq zich gisteren in de Kamer van Volksvertegenwoordigers kritisch over het plan van Franky De Block. Zelfs Staatssecretaris voor Armoedebestrijding Philippe Courard vroeg zich openlijk af of de demarche van Franky De Block wel een goede manier is om het debat te voeren.

 

Na de bakken kritiek op zijn voorstel, bond de OCMW-voorzitter eerder deze week al in en het plan om bejaarde allochtonen in Oostende één dag aan het werk te zetten, zal niet worden uitgevoerd. Uit een nota dat op de OCMW-raad verspreid werd, blijkt dat wordt afgestapt van dit idee. Er wordt toegegeven dat meer onderzoekswerk nodig is. Er wordt ook gezegd dat het beter is om ruim voor de pensionering de mensen aan het werk proberen te zetten in het kader van de art. 60 tewerkstelling, zodat het niet langer om één dag gaat, maar om een veel langere periode.

 

Groen! is tevreden dat de breed gedragen werd en dat het idee van Franky De Block nu van tafel werd geveegd. Losse flodders lanceren in de media die onvoldoende gesteund worden is geen ernstig beleidswerk.

 

Collins Nweke, OCMW-raadslid Oostende Groen!, GSM 0498 34 58 89

Wouter De Vriendt, Federaal Volksvertegenwoordiger Groen!

 

 

Bijlage verslag Kamer 24 maart 2011

 

12 Vraag van mevrouw Sonja Becq aan de staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie, over "de uitspraken van de OCMW-voorzitter van Oostende" (nr. P0184)

12 Question de Mme Sonja Becq au secrétaire d'État à l'Intégration sociale et à la Lutte contre la pauvreté, adjoint à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'Intégration sociale, sur "les déclarations du président du CPAS d'Ostende" (n° P0184)

 

12.01 Sonja Becq (CD&V): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de staatssecretaris, zondagavond schrok ik toen ik in het nieuws de OCMW-voorzitter van Oostende hoorde zeggen dat hij, in het kader van gezinshereniging, ouders van allochtone leefloontrekkers en equivalent leefloontrekkers ertoe wilde aanzetten één dag te werken om hen zo het recht te geven op een minimumpensioen of op een inkomensgarantie voor ouderen. Dat bleek niet zo duidelijk uit de communicatie op het nieuws en nadien ook in de kranten.

 

Wij kennen wel de regeling waarbij mensen die recht hebben op een leefloon via tewerkstelling in toepassing van artikel 60 kunnen worden aangemoedigd om te werken en op die manier een werkloosheidsuitkering te verkrijgen. Tegelijkertijd krijgen zij door in het arbeidscircuit te stappen een herwaardering en geven wij het signaal dat het belangrijk is dat mensen werken, zodat zij daartoe op die manier worden aangezet. Ook in ons OCMW hebben wij dergelijke mensen.

 

De uitspraak van de OCMW-voorzitter zorgde voor heel wat verwarring. Verschillende mensen hebben mij gevraagd of hetgeen werd gezegd klopt. Komt men inderdaad in aanmerking voor dit pensioen wanneer men hier verblijft als niet-Belg en geen lid is van de Europese Gemeenschap en één dag heeft gewerkt?

 

Ik laat de discussie rond gezinshereniging hier even buiten, maar de vraag is of die informatie klopt. Wat is uw reactie op dergelijke uitspraken en op de oproep om op die manier de huidige wetgeving te omzeilen? Of zegt u dat wij die weg willen opgaan en dit nog willen versterken?

 

12.02 Staatssecretaris Philippe Courard: Mijnheer de voorzitter, mevrouw Becq, net als u heb ik via de pers het standpunt van het OCMW van Oostende vernomen.

 

Niet-Europese vreemdelingen van meer dan 65 jaar kunnen aanspraak maken op de inkomensgarantieregeling voor ouderen - IGO -, maar alleen wanneer zij in contact zijn geweest met de Belgische sociale zekerheid. Belgen en Europese burgers hebben sowieso altijd recht op de IGO.

 

Het voorstel van het OCMW van Oostende is alleen maar een idee. Het is nog niet in werking. Het moet een maatschappelijk debat op gang brengen over gezinshereniging en vooral over de financiële kosten en de verdeling daarvan.

 

De vraag is of dit een goede werkwijze is. Het debat op federaal niveau is bezig.

 

12.03 Sonja Becq (CD&V): Mijnheer de staatssecretaris, ik begrijp dus dat ik er als OCMW-voorzitter in het vervolg voor moet zorgen dat ik op radio en tv kom om het debat hier in het Parlement aan te wakkeren. Ik meende dat de bespreking over gezinshereniging hier bezig was. Ik weet niet of wij ze op deze manier moeten gaan aanmoedigen.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.