OCMW: Bedenkingen bij het meerjarenplan 2014-2019

14 December 2013

In voorbereiding van deze bespreking heb ik een aantal informatieve vragen gesteld aan de secretaris en financieel beheerder . Ik wil jullie en de medewerkers danken voor het antwoord. Vandaag wil ik beginnen om een pleidooi te houden voor de leesbaarheid van de nota, vooral als ik in het vel van de burger kruip. Ik verklaar me nader : het budget maakt een onderscheid tussen prioritaire en niet-prioritaire doelstellingen en de duidelijke aanduiding van de prioritaire doelstellingen zijn belangrijk voor het budget. Maar in de tekst moeten we echt zoeken naar die prioritaire doelstellingen ,gelukkig hebben we de paper gehad op de interessante informatieve vergadering op 3 /12/2013.

Waarom die prioritaire doelstellingen niet vooraan in een kader plaatsen , want die moeten we zeker onthouden : het OCMW zal daar in 2014 en in de volgende jaren prioritair aan werken en navenante investeringen doen en vooral op deze doelstellingen is het meerjarenbudget gebaseerd. In een bedrijf worden zo de prioriteiten aangegeven en aangetoond.

Eerst deze duidelijk vooraf duiden en evt achteraf per deeldomein die nogmaals onderstrepen .

Vele doelstellingen zijn ook niet Smart (Specifiek,meetbaar, acceptabel, realistisch, tijdsgebonden geformuleerd , ook is het niet echt aangeduid wie is verantwoordelijk is voor de acties en tegen welke datum moet het gerealiseerd worden :we vragen dus duidelijke meetbare acties en navenante indicatoren . Anders is het dus moeilijk controleerbaar en eigenlijk bron voor toekomstige discussies.( een bvb od nr 7 : meldpunt voor urgente welzijns-en zorgnoden : tegen wanneer 2018 ???

Bepaalde voorgestelde acties zijn onrealistisch : maar papier is gewillig: od nr 10 het toegankelijk maken van de derderlijnsgezondheidszorg is dit wel een actie voor het OCMW -oostende

En van methodologie nu over naar de politieke bevindingen:

Bij de strategische doelstellingen: willen we 1 strategische doelstelling aan toe voegen:

De stad Oostende streeft naar 1 performant , kwaliteitsvol , financieel-toegankelijk, pluralistisch ziekenhuis in Oostende. Daarom moet er op een politiek opportuun moment onderhandelingen opgestart worden waarbij paritaire verdeling meer de regel is dan de uitzondering.

Groen is ervan overtuigd dat zeker NU dit dossier moet gedeblokkeerd worden, én omwille van de ontwikkelingen in zorgregio Brugge ,en omwille van de overtuiging van de Oostendse kaderleden en het Oostends .medisch corps . Deze mensen durven hun ontmoeding , anderen hun schrik niet meer publiekelijk uiten.

Voorzitter, collega's raadsleden wat ik hier poneer weten jullie evenzeer, maar er heerst over dit thema een omerta . maar we weten hoe Omerta's soms eindigen in andere dossiers....

Groen weet dat dit politiek een delicaat onderwerp is , maar het kan niet dat de ganse bevolking inziet dat er 1 pluralistisch ziekenhuis moet komen in Oostende en dat omwille van de omerta dit niet kan gerealiseerd worden.

Groen is ervan overtuigd dat de wijsheid zal primeren op de koppigheid en Oostende heeft niet veel tijd meer om zich nog op de West-Vlaamse zorgkaart te plaatsen!!

Daarnaast hebben we toch ook de reflex : het sociaal huis is met veel zaken bezig en koken kost geld . M aar als we al de niches , activiteiten bekijken zou het dan niet nuttig zijn om al de sociale diensten , die de actief op het Oostendse grondgebied eens rond de tafel te zitten en afspraken te maken rond werkgebieden . Want de gemeenschap investeert veel in die domeinen ?we zijn ermee akkoord ? maar we willen toch ook meer afspraken zien en we willen zien dat er afspraken komen dat specifieke domeinen voor specifieke diensten afgebakend worden , zodanig dat mensen geen 3à 4 keren hun verhaal moeten doen.!! Graag hadden we gezien dat het OCMW meer de regisseur rol zou nemen ook in dit dossier : hoe kunnen we betere afspraken met alle sociale diensten ,zodanig dat belastinggelden, gemeenschapsgelden nog beter besteed worden en nog meer ten goede komen van de bevolking.

We vinden het terecht dat de hoofdbekommernis van het plan gaat naar armoedebestrijding !! maar we hopen ook dat u de rest van de bevolking , bv. mensen in het omnio-statuut niet vergeet .

We zijn akkoord met eventuele aanpassingen / verhogingen van het leefloon om op die manier de armoedegrens te overstijgen . We vertrekken als Groen niet van de premisse dat de mens met een leefloon een fraudeur is , ook al moet de fraude aangepakt worden en als de uitgaven voor het leefloon stijgen , dan vinden wij dat een spijtige zaak. Dit is niet het resultaat van stijgende fraude , maar van stijgende armoede.

In het kader van de armoedebestrijding vinden we:

 • Dat de samenwerking met de scholen té magertjes uitvalt (OD nr 12) . In de deze samenwerking met onderwijs, CLB, Sociaal huis moeten we zorgen dat zoveel mensen hun diploma houden. Dit is eigenlijk de grondbijbel van de armoedebestrijding en is echt preventieve actie ; maar als mensen om een leefloon komen vragen dan hollen we wat achter de feiten na.

 • We vinden het spijtig dat de problematiek van de sociale verhuurkantoren weggenomen werd van het OCMW . we zullen de resultaten van deze operatie goed in de gaten houden en vergelijken met andere West-Vlaamse centrumsteden .

 • We zijn blij maar wat ongerust want het zinnetje?de oprichting van een wijkgezondheidscentrum door de private sector- dit zinnetje zegt veel over de houding van het OCMW ivm het wijkgezondheidscentum: het moet meer zijn dat het ter beschikking stellen van locatie zoals de centrale wachtpost voor de huisartsen.

 • In verband met verhogen van de kennis van de betaalbarheid van de gezondheidszorg stel ik voor om een brochure uit te brengen cfr. het OCMW van Antwerpen.

 • Waar u vorige raad wat rond reed ,voorzitter, is nu duidelijk: het staat nu duidelijk in de tekst : het OCMW gaat voor de expliciete exploitatie van de sociale kruidenier en zal tussenkomen van in de prijsverschillen tussen aankoop en verkoop van goederen: dat is nu duidelijker geschreven dan in vorige zitting;

 • We kijken ook uit naar de evaluatie van gebruik van de referentieadressen : u weet goed dat daarover in het werkveld grote ontevredenheid bestaat over de attitude bij de diensten van het OCMW.

 • We willen een ook een duidelijke oproep doen : zou het OCMW ter gelegenheid van het verlaten van de Vercamerschool niet denken, overleggen met de partners (bvb ook de straathoekwerkers) om een 2-tal transitiehuizen met begeleiding op te starten in Oostende . Het systeem van nachtopvang tot einde maart moet het jaar door gebeuren. We willen een 2-tal transitiehuizen (cfr in de Dekenijstraat) met een werking van onbezoldigde vrijwilligers , en ook duidelijke inbreng van de straathoekwerkers.

 • Trouwens het is godgeklaagd dat we werking van de straathoekwerkers onder een ander bestuur valt.

Wat betreft het Algemeen welzijnswerk

 • We verheugen ons dat de prijs van de thuiszorgdiensten alleen maar stijgt met de index.maar graag wat uitleg over op pag 26 van het beleidsplan onderaan staat : we denken dat hier een bijdrageverhoging wordt bedoeld .

Ivm de residentiële en semi-residentiële voorzieningen

Hoe denkt u de zorggarantie in de assistentie-woningen te garanderen en zou men dit best ook niet uitbreiden -in beperkte schaal- naar de Zeeparel op de Torhoutsesteenweg

De Zeeparel is niet de parel, die we verwacht hadden dit is toch duidelijk een probleemdossier , zowel qua bezetting als voor het op peil houden van het reservefonds.

We weten allemaal dat dit toch een probleemdossier is, maar in de beleidsnota is er niks over te vinden , waarom dit probleem niet bespreekbaar maken.

Om mijn stemgedrag te bepalen heb ik een 5-tal concrete vragen, voorzitter:

 • Wil je inspanningen doen om gesprekken te faciliteren om te komen naar 1 performant, pluralistisch ziekenhuis en in volle samenspraak met Sint-Jan Brugge dit oa via een groeperingers

 • Wil je samenzitten met de partners om een denkproces te beginnen over een 2-tal transitiehuizen in Oostende , dit naar aanleiding van de verhuis uit de Vercamerschool.

 • Wilt U affirmeren dat de prijzen van de thuiszorgdiensten niet meer zullen stijgen dan de index. En dat de dagprijzen van WZCentra buiten de index maar met 2 euro zullen stijgen.

 • Waarom is er niks opgenomen over de Zeeparel , die toch een probleemdossier is. Wanneer zullen dit eens rustig bespreken.

 • Magen we ervan uitgaan dat het OCMW zijn politiek ivm de referentie-adressen zal veranderen en dit zal af te leiden zijn in de verhoging van deze adressen.

 

Ik kijk met belangstelling uit naar uw concreet antwoord.

Bert Peirsegaele

Raadslid Groen