Onze interpellaties op de gemeenteraad van februari '13

05 Februari 2013

Interpellatie Milieubeleid Annemie Van der MuerenVraag: Wat is de impact van beslissingen door de Vlaamse regering op het Oostendse milieubeleid, de milieu- en natuurraad, de duurzaamheidambtenaar enz.?

In het kader van de interne staatshervorming werd beslist dat de samenwerkingsovereenkomsten tussen het Vlaams Gewest en de gemeenten worden stopgezet. De subsidies voor milieubeleid vallen hierdoor weg.

Wat betekent dit voor het locale milieubeleid?

Wat betekent deze vermindering van subsidies voor de duurzaamheidambtenaar en andere werknemers bevoegd voor het milieubeleid? Gaat de stad deze kosten op zich nemen?

De milieuraad was een onderdeel van deze samenwerkingsovereenkomst. Blijft de milieuraad bestaan?

Heeft de stad een gemeentelijk beleidsplan inzake milieu voor 2013 en volgende opgesteld?

Interpellatie MEEUWENOVERLAST

Annemie van der Mueren

Vraag: Welke maatregelen worden er deze winter getroffen in het kader van het volgend broedseizoen?

Reeds geruime tijd leiden de meeuwen tot overlast en ergernis bij de bewoners van Oostende en de toeristen : gekrijs, agressie, uitwerpselen, opengescheurde vuilzakken.

De grootste reden waarom meeuwen zich blijvend in de stad komen vestigen is het schaars worden van geschikte natuurlijke broedplaatsen. Broedplaatsen in havengebied (Zeebrugge) worden opgeofferd voor economische doeleinden en de kust wordt hoe langer hoe meer volgebouwd. Daardoor vindt men meeuwennesten terug op de daken van bedrijven, loodsen en gebouwen.

Door het slopen van deze loodsen en bedrijfsruimten verhoogt het aantal meeuwennesten in het centrum van de stad.

In 2003 werd er in Oostende een meeuwenconferentie gehouden op het Vlaams Instituut voor de Zee. Experts uit binnen- en buitenland spraken over de problematiek van de stadsmeeuwen en brachten oplossingen aan. Toch is er intussen geen zichtbare verandering gekomen en wordt het probleem groter;

Er werden hier reeds enkele oplossingen voorgesteld: voederbakken op zee en vliegers in de vorm van haviken. In andere kustgemeentes had men het idee om opgezette vossen uit te zetten, de meeuwen te vergiftigen en netten op de daken te hangen.

Wij stellen vast dat deze oplossingen reeds allemaal in het buitenland zijn uitgetest en dat zij waardeloos blijken te zijn.

Momenteel is het de brandweer die reageert op oproepen van burgers en de eieren gaat doorprikken wat een zware belasting is voor de dagelijkse werking van het korps. Volgens Vogelbescherming Vlaanderen zou deze taak beter worden overgenomen door een team gespecialiseerde mensen gecoördineerd door de Vogelbescherming en het Vogelopvangcentrum Oostende. De kosten zouden verdeeld kunnen worden over alle kustgemeenten. Wat is het standpunt van het stadsbestuur hierover?

 

Interpellatie over de fusie van het stedelijk onderwijs, met het gemeenschapsonderwijs

(Sofie Cloet)

Sinds nieuwjaar heerst er bij het stadspersoneel enige ongerustheid over de plannen rond de fusie van het stadsonderwijs met het gemeenschapsonderwijs.

We willen met groen uitdrukking geven aan de bezorgdheid bij het personeel.

Die roepen immers een paar dwingende vragen op bij ons:

  • We vragen ons af wat de timing is van het hele proces : Tegen wanneer moet dit proces afgerond zijn ?

  • We vragen ons ook af wat de reactie is van het gemeenschapsonderwijs zelf ? Staan ook zij positief tegenover de aangekondigde plannen ?

  • Zullen er geen jobs verloren gaan, zeker wat betreft het systeem van de voorrangsmaatregelen de zogeheten TAD's (Tijdelijke aanstelling doorlopende opdracht) ?

  • Wat met het systeem van vaste benoeming dat in beide netten verschillend is ?

  • Wat met de schoolgebouwen ?

  • Worden de kosten van schoolgebouwen die vaak hoog oplopen ook overgenomen en zoniet, wat is dan de meerwaarde van zo'n fusieoperatie ?

  • Zullen er ook scholen gesloten worden, maar komt de wijkgerichte aanpak van het stedelijk onderwijs hierdoor niet in het gedrang ?

  • Wat met het onderhoudspersoneel van de stadsdiensten? Worden die overgeheveld naar het gemeenschapsonderwijs ?

  • Is er voldoende sociaal overleg, is er overleg met de vakbonden ? Wat met de werkzekerheid van het (stads)personeel ?

Deze vragenlijst maakt duidelijk dat een open en transparante communicatie heel belangrijk is in deze kwestie.

 

Interpellatie over de komst van Decathlon en een verhuis van de Mediamarkt

Collins Nweke

De Stad Oostende besliste om een sloop- en bouwvergunning toe te kennen voor de herinrichting van de Oostendse Hallen tot een nieuw handelscomplex. De bedoeling zou zijn dat Decathlon en Mediamarkt er naartoe zouden komen, maar het Nationaal Socio-Economisch Comité voor Distributie heeft dit negatief geadviseerd. Ook UNIZO is er geen voorstander van. We lezen in de pers dat het Economisch Huis Oostende er wel voorstander van is. Wellicht is dat ook het standpunt van het stadsbestuur. Nochtans blijven Oostendenaars in de war. Waarom wil Mediamarkt verhuizen? En klopt het wat Economisch Huis Oostende zegt, namelijk dat indien Mediamarkt niet binnen de stadsgrenzen kan verhuizen, ze Oostende zal verlaten? Hoe dan ook heeft het stadsbestuur het laatste woord.

Schepen, kan u enige duiding geven bij het standpunt van de schepencollege voor de komst van Decathlon en een mogelijk verhuis van de Mediamarkt naar de Oostendse Hallen ?

STANDPUNT

Het standpunt van Groen is het volgende. De Stad beslist en kan een visie uittekenen op de handelszaken die ze wil aantrekken. Een nieuwe keten langs de Torhoutsesteenweg zal voor nog grotere mobiliteitsproblemen zorgen, nu al zijn er veel files. Bovendien beschikt Oostende reeds over enkele grote sportwinkels. Voor ons is het zeer belangrijk om een levendig handelsapparaat te hebben in de stadskern, dat heeft vele voordelen op vlak van mobiliteit, sociaal weefsel en zelfs het veiligheidsgevoel. We moeten de kleine middenstand steunen en dus voorzichtig zijn in het uitbreiden van grote winkelketens langs de rand van de stad.

Wat betreft de verhuis van Mediamarkt doet dit vragen rijzen over de toekomst van de winkelruimte onder de Sleuyterarena. In het verleden heeft Groen er al op gewezen dat de inplanting en structuur van dit complex ondermaats is. De wisselende en gebrekkige invulling van de winkelruimtes over de jaren heen bewijst dat.

De herbestemming van de winkelruimte in de Sleuyterarena bij eventueel verhuis van de Mediamarkt zorgt voor enige commotie en onzekerheid in Oostende. Wat zijn de kansen voor een meer bloeiende winkelruimte onder de Sleuyterarena? Of loont het de moeite om een andere piste te verkennen, bijvoorbeeld om de ruimte in de Sleuyterarena ter beschikking te stellen van extra kinderopvang, waar in Oostende hoge nood aan is?

Wij vragen ons ook af hoe het stadsbestuur tewerk wil gaan om verloedering aldaar te voorkomen?

CONCLUSIE

Het is duidelijk dat een andere aanpak vereist is om tot een kwalitatief, breedgedragen en duurzame oplossing te komen. Het is wenselijk dat de gewone Oostendenaars betrokken worden in deze beslissingen over de komst van Decathlon in Oostende en ook over de invulling van de ruimte in de Sleuyterarena bij een verhuis van de Mediamarkt. Het zou goed zijn indien dit op de agenda wordt geplaatst voor een volgende wijkraad.