Onze interpellaties op de gemeenteraad van maart '13

09 April 2013

  Armoede in Oostende aanpakken Mevrouw de OCMW-voorzitter Vanessa Vens, Groen wil u alle kansen geven. U hebt enkele hoopgevende verklaringen afgelegd, we zullen u daar pas later op beoordelen, u hebt tijd nodig. Armoedebeleid moet opnieuw de focus worden. Het aantal leefloners is gestegen, het is crisis, ook de werkloosheid stijgt en door de degressieve uitkeringen zal het probleem alleen nog maar verergeren.

 Maar wat zien we in uw OCMW-begroting 2013? 

- permanente daklozenopvang 

Wie dakloos is, zit in een schrijnende situatie van ellende. Velen kunnen door één tegenslag dakloos worden. Ontslag op het werk, een relatiebreuk, noem maar op. Het Sociaal Huis moet hier oog voor hebben. Een structurele, bovenlokaal initiatief voor de opvang en herintegratie van daklozen is zeker nuttig. Maar dat neemt niet weg dat een eerstelijn opvang in een centrumstad zoals Oostende ook nodig is.  Komt er opnieuw een tijdelijke winteropvang? Bent u bereid om de piste van een permanente opvang te onderzoeken? Vanessa Vens antwoordde een tegenstander te zijn van permanente daklozenopvang in Oostende. 

- wijkgezondheidscentrum 

 

Komt er in 2013 een wijkgezondheidscentrum? Groen heeft dit voorstel twee jaar geleden gelanceerd. Ondertussen is ook de sociale sector actief.Maar een duidelijk signaal van het OCMW dat zij hierachter staan, ontbreekt. En dat is jammer. Duidelijke steun van het OCMW en de Stad is toch onmisbaar. Bijvoorbeeld in de zoektocht naar een geschikt pand, informatie op website en doorverwijzing. Op de gemeenteraad van juni 2012 heeft het schepencollege op mijn interpellatie geantwoord dat ze positief staat tov het idee en het verder wil onderzoeken. Het staat wel niet in het bestuursakkoord. 

In gans Vlaanderen zijn er al 20 centra actief, met een totaal van meer dan 40.000 patiënten. West-Vlaanderen is de enige provincie zonder wijkgezondheidscentrum, wij zien voor Oostende een opportuniteit om een pioniersrol te vervullen. In Brugge neemt men momenteel initiatief, daar beweegt op bestuursvlak meer dan in Oostende. Zal het getalm van het Oostendse OCMW en stadsbestuur ervoor zorgen dat we de boot missen? 

Een wijkgezondheidscentrum biedt een laagdrempelige gezondheidszorg. Het centrum werkt multidisciplinair en verenigt huisartsen met bijvoorbeeld kinesisten, diëtisten en zelfs tandartsen. De mutualiteit betaalt aan het centrum een forfait per ingeschreven patiënt. Er is geen remgeld te betalen, geen persoonlijke bijdrage. 

In een stad als Oostende is er veel kansarmoede, een wijkgezondheidscentrum komt tegemoet aan een reële behoefte en is een cruciaal onderdeel van een sterk sociaal beleid.Uit onderzoek is gebleken dat een WGC niet zorgt voor medische overconsumptie. Integendeel, er is geen prestatiegeneeskunde, een dokter wordt niet betaald per prestatie, waardoor men veel meer geneigd is om aan gezondheidspreventie te doen. In prestatiegeneeskunde verdient een dokter het meest als mensen veel ziek zijn. In een WGC niet, daar is er ruimte om aan preventie te doen. 

Vanessa Vens antwoordde dat er in Oostende onvoldoende draagvlak is voor een wijkgezondheidscentrum. 

- aantal erkende plaatsen in woonzorgcentra per 1.000 65+'ers 

In 2010 waren dat er 54,3, tegenover 61,6 plaatsen in de vijftien grootste Vlaamse steden. Oostende doet het dus slechter dan gemiddeld, voor een stad met veel senioren. Hoe staat u daar tegenover?

 

Beleid nodig op maat van jonge mensen en actieve gezinnen

De begroting 2013 van de Stad Oostende geeft de richting aan van het beleid voor het komende jaar. Er gebeuren goede dingen in onze stad, maar eigenlijk wordt het beleid van de vorige zes jaar gewoon verder gezet. Belangrijke uitdagingen blijven onbeantwoord. Groen geeft alternatieven en doet suggesties.

1.       Achteruitgang tov vorige legislatuur: beleidsnota niet op voorhand aan GR-leden, wel aan de pers

Naar jaarlijkse traditie is de beleidsnota een onderdeel van de begrotingsdocumenten. Daarin geeft het stadsbestuur toelichting bij haar plannen voor het komende jaar. Het document is onmisbaar bij de beoordeling van het beleid en in de afgelopen legislatuur kregen de gemeenteraadsleden dit document ruim op voorhand. Voor het eerst in zes jaar tijd is dat nu niet het geval. Tijdens de begrotingstoelichting vorige zaterdag beloofde Schepen Hilde Veulemans (CD&V) dat dit document begin deze week zou bezorgd worden, maar op de raadscommissie van maandag 18 maart kregen de gemeenteraadsleden te horen dat dit pas op de gemeenteraadszitting zelf het geval zou zijn. Mag ik vragen waarom dit beslist werd? Dit is een achteruitgang tov de vorige legislatuur en een onhandige zet van de meerderheid om zo weinig mogelijk informatie met de oppositie te delen. De verkiezingsnederlaag van de huidige meerderheid in oktober vorig jaar zet hen blijkbaar aan tot minder democratische openheid. Dat is vooral jammer voor de kwaliteit van het begrotingsdebat. Maar het wordt nog straffer. We lezen nl. in De Zeewacht dat de pers de beleidsnota wél al ontvangen heeft tijdens de persvoorstelling van het budget vorige donderdag. Klopt dat? In dat geval is dat een schande. Het is de gemeenteraad die als eerste moet ingelicht worden, wij zijn de verkozenen des volks. Dat aan ons een beleidsdocument ontzegd wordt dat dan wel aan de pers gegeven wordt, is een schande voor de lokale democratie in deze stad. Ik vraag aan de gemeenteraadsvoorzitter om hiertegen te reageren.

2.       Schuif het probleem van de schulden en leninglasten niet onder de mat

à 121,8 miljoen euro schulden en 15 miljoen euro leninglasten dit jaar

Stadsbestuur spreekt van 106 miljoen euro schulden. Dat is niet correct en strooit zand in de ogen van de Oostendenaar. Je moet de officiële Vlaamse cijfers gebruiken: 121,8 miljoen euro eind 2011 (zie bijlage, bron: Vlaamse cijfers Minister Geert Bourgeois). Het stadsbestuur trekt bijv. de reserves af, maar zo werkt Vlaanderen niet. Beter de officiële cijfers gebruiken. De schuld is gestegen. 7e meeste schulden van alle Vlaamse gemeenten. 1.730 euro schulden per inwoner.

Eind 2010 was de schuld per inwoner in vergelijking met 2006 gestegen: factor 100 in 2006 tegenover factor 106,6 in 2010. Voor de 15 grootste steden en gemeenten in Vlaanderen was dat gedaald: van een factor 100 in 2006 tegenover factor 83,9 in 2010 (zie bijlage, bron: Agentschap Binnenlands Bestuur Vlaanderen). Oostende doet het op het vlak van schuld per inwoner dus zeer slecht.

à niet meegeteld: schulden van de AG's. En Oostende heeft véél AG's in vergelijking met andere steden. Mbt AGSO bijv. spreken we eind 2011 over 54 miljoen euro schulden.

à niet meegeteld: 50 miljoen euro schulden van BGB (Bedrijf voor Grond en Bouwbeleid). Stad wil deze uit begroting houden en? richt daarom een AG op

Het BGB moet volgens het Gemeentedecreet ophouden te bestaan eind dit jaar. Oostende heeft nu beslist om een nieuw AG op te richten. Maar waarom voegt men BGB niet gewoon toe aan de stadsbegroting? Omdat BGB maar liefst 50 miljoen schulden heeft! Men past de truc van de AG toe: de oprichting van een AG om de schulden uit het stadsbudget te houden. Want het gemeentedecreet legt de verplichting op om een budget in evenwicht te presenteren en de last van 50 miljoen euro is ondraaglijk.

- totale schuld van Oostende en waarvoor we borg staan: meer dan 200 miljoen euro. Wat is het exacte cijfer?

- Wat betekenen de schulden van de Stad voor de begroting 2013? Hoge afbetalingslasten. Schulduitgaven dit jaar: 18.457.303 euro, waaronder leninglasten: 15.153.921 euro

- En we lenen lustig verder: 11.698.835 euro investeringen in 2013, waarvan we maar liefst 9.715.429 euro moeten lenen.

 

Dit alles is geen goed financieel beleid. Wie denkt dat de immense schuldenberg in Oostende geen probleem is en dat we zo eindeloos kunnen verder doen, herinner het afsluiten bankrekening bij AGSO in het najaar van 2010. Enige manier om de bank gerust te stellen, was verkopen van patrimonium (de parking, in februari 2011). Een injectie van liquide middelen op korte termijn (10 miljoen euro), maar een verlies van inkomsten op de lange termijn.

Groen verzet zich tegen een financieel beleid dat putten blijft slaan die enkel opgevuld worden met de verkoop van patrimonium. Dit is op lange termijn niet minder dan een uitverkoop van onze stad.

We zijn dan ook gealarmeerd door een mogelijke verkoop van het Thermae Palace Hotel om de putten van BGB op te vullen en zullen dit van zeer nabij opvolgen. Welke andere eigendommen staan op het lijstje "te verkopen"?

3.       Oplossing 1: een geconsolideerde rekening: meten is weten

Groen vraagt al jaren een geconsolideerde rekening, een totaaloverzicht van de financiële situatie in Oostende. Ook zonder Beleids- en Beheercyclus kunnen we dit zelf opmaken. En ook zonder raden van bestuur van AGHO of AGSO kunnen we dat doen: we hoeven maar de laatste beschikbare en goedgekeurde cijfers op te vragen. Maar er is geen politieke wil om dat te doen. De financiële schuldenproblematiek is een immens kluwen.

4.       Oplossing 2: besparen waar het kan

à Efficiëntie nastreven, samenwerking tussen diensten, digitalisering verder zetten. Wat zijn de mogelijke winsten?

à Investeren op korte termijn, om te besparen op lange termijn

Energiekosten van de stadsgebouwen swingen de pan uit. Mijn collega Annemie Van der Mueren zal straks nog tussenkomen hierop. Er worden in 2013 veel te weinig energiebesparende maatregelen gepland, bijv. in het stadhuis. Nochtans is dat goed voor het leefmilieu, maar ook voor de portemonnee en de besparing op de energiefactuur.

 

- toch twijfels bij bepaalde uitgaven: een nieuw dienstencentrum. Er staat een nieuw dienstencentrum gepland op de Vuurtorenwijk. Nu al worden studiekosten ingeschreven. Hebben we dat echt nodig? Zou dat dienstencentrum erin slagen om de armoede terug te dringen en om gezinnen naar Oostende aan te trekken, zijn we voorstander, maar dat is niet het geval. Nu al heeft Oostende zeer veel dienstencentra in vergelijking met andere steden.

Maar we mogen ons ook niet kapot sparen. De dienstverlening aan de burger blijft belangrijk. In vergelijking met andere steden is het niet zo dat Oostende over buitensporig veel ambtenaren beschikt.

5.       Oplossing 3: Oostende moet vooruit: er is meer activiteit nodig om inkomsten op te krikken

Inkomsten personenbelasting blijven al jaren min of meer stabiel: prognose is 14.898.798 euro in 2013. Evolutie van de laatste jaren: 14,7 miljoen (rekening 2010), 16,5 mio (rekening 2011), 14,5 (2012). De stijging in 2011 is te verklaren door een versnelde incohiering, waarvan de VVSG nu waarschuwt dat we geleidelijk terugkeren naar een situatie waarin de doorgestorte bedragen en de reële fiscale capaciteit meer zullen overeenkomen. De VVSG vraagt ook aan gemeenten om zich "niet vast te pinnen op de sterk stijgende APB-ontvangsten van de laatste jaren". In Oostende was dat zelfs niet het geval. Een teken te meer dat de inkomsten tegenvallen. Dat is een indicator van geen sterke groei in het aantal actieve gezinnen in Oostende.

Een ander cijfer. Oostende scoort zwak op economische bedrijvigheid. Het aantal zelfstandigen is gedaald tussen 2006 en 2012, terwijl er in de 15 grootste Vlaamse gemeenten en steden een stijging is (zie bijlage, cijfers Agentschap Binnenlands Bestuur). De vergelijking met het jaar 2000 is nog frappanter. Na een factor 100 in het jaar 2000, zakt Oostende fors naar 88,9 in 2012. In de vijftien grootste gemeenten zien we daarentegen een stijging: factor 100 in het jaar 2000, maar factor 101,8 in het jaar 2012. Wat wil de Stad doen om dit om te keren?

Dat is niet om echt enthousiast te worden. Deze stad groeit en bloeit niet zoals het zou moeten en zoals het zou kunnen. Groen maakt een prioriteit van meer actieve gezinnen, meer economische activiteit. Een relance is nodig. Maar in dit budget en in het coalitie akkoord onvoldoende hefbomen om dat te realiseren en de financiële positie van Oostende structureel te verbeteren.

- actieve gezinnen aantrekken door een ander bouwbeleid en een leefbare stad

De bouwwoede van dure appartementen trekt geen gezinnen en jonge mensen aan naar Oostende. Er zijn betaalbare gezinswoningen nodig. Maar in dit beleidsjaar 2013 geen trendbreuk. Coalitieakkoord belooft weinig goeds: slechts 1 op de 4 van de 3000 geplande nieuwe woningen moet volgens deze meerderheid een eengezinswoning zijn.

Kooppremie en terugbetaling opcentiemen onroerende voorheffing gedurende drie jaar: het is maar de vraag of zij voor een trendbreuk kunnen zorgen. Opcentiemen: wat betekent 500 à 700 euro per jaar op een totale koopsom van een woning?

Het woningbestand is veel belangrijker: te weinig gezinswoningen als men doorgaat met de appartementenbouw. Groen wil de focus op gezinswoningen op de site van het Mediacenter, de Oosteroever, in het stadscentrum via inbreidingsprojecten en forse premies voor omvorming meergezinswoningen tot eengezinswoningen. Er is actie van het stadsbestuur nodig op het woningenbestand zelf.

Ook een leefbare stad, met een mobiliteit op maat van gezinnen, fietsers en kinderen, is nodig.

Deze beleidskeuzes vinden we echter onvoldoende terug in de begroting en beleidsplannen.

- economische motor opstarten

De Oosteroever is voor Groen in de eerste plaats een economische site, en pas op de tweede plaats een woonsite. Er is al veel werkloosheid in Oostende, de Oosteroever is een potentiële site van tewerkstelling. De meerderheid springt daar veel te achteloos mee om.

We missen in de beleidsplannen een impuls voor een betere activering van werkzoekenden: Groen is voorstander van lokale banenmarkten, meer samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven voor het aanbieden van stageplaatsen, en individuele begeleiding. Ook de samenwerking tussen OCMW en VDAB kan heel wat beter.

Steun voor handelszaken in de stadskern. Vestigingssubsidies, en een verstandig vergunningenbeleid dat oog heeft voor een leefbaar handelsapparaat in de wijken en de binnenstad.

6.       Opmerkelijke evolutie in subsidies

Straks zullen mijn collega's hierop tussenkomen. Maar in het algemeen: met de subsidies is iets vreemd aan de hand. Naar verluidt hanteert de Stad een 20% besparing regel. Klopt dat? En als dat klopt, waarom wordt daar dan soms wel, soms niet van afgeweken? Wat zijn de criteria?

We zullen straks enkele voorbeelden geven.

En dan nog een varia-vraag:

Live uitzending GR: werd aangekondigd, maar in welke begrotingspost zit dat? Alvast niet in de post "aanpassingen gemeenteraadszaal" of "werken stadhuis".

7.       Conclusie

Het is het eerste jaar van de nieuwe legislatuur en iedereen krijgt van ons een eerlijke kans om zich te bewijzen. Er worden positieve zaken gepland. Denken we maar aan de investeringen in de Grote Post, het conservatorium, uitbreiding van Wiegelied, de Koninklijke Gaanderijen, etc.

We hopen samen met de meerderheid dat Oostende erin zal slagen om zijn financiële positie te verbeteren, en de uitdagingen aan te pakken die nodig zijn om onze stad op de rails te zetten. We verzetten ons tegen een beleid dat zich in de afgelopen jaren heeft afgetekend en dreigt te worden verder gezet: schulden niet afbouwen, en putten opvullen door Oostends patrominium te verkopen. Zo is het niet moeilijk een begroting op te maken. We moeten vooruit met Oostende. Maar deze begroting en de beleidsplannen voor 2013 bieden daartoe onvoldoende garanties. Het is een gemiste kans, terwijl we geen tijd te verliezen hebben. Groen heeft alternatieven naar voor geschoven die Oostende meer zouden kunnen bijbrengen en voor een relance zouden kunnen zorgen.

Om al deze redenen kunnen we deze begroting en het beleid voor 2013 niet steunen. We vragen dan ook de stemming.

 

 

Onrechtvaardige restauranttarieven dienstencentra blijven 

We vragen de stemming en we zullen tegen stemmen. 

Groen protesteert tegen het feit dat de tarieven dezelfde blijven als vroeger. 

Dat betekent nog altijd dat gelijk wie kan eten in een dienstencentra voor 6,10 euro. Dat is bijzonder nadelig ten aanzien van de gewone horeca. Mensen met heel lage inkomens betalen dan weer 4,10 euro. Voor hen is dat te veel. Beter zou zijn om de vork veel breder te maken: bijv. 2 euro voor kansarmen, en 10 euro voor mensen boven een bepaald inkomen. Dat is nog altijd zeer concurrentieel tav de gewone horeca. 

Een sociaal beleid moet haar middelen besteden aan wie het echt nodig heeft. Het imago van Oostende op het vlak van kansarmoede is al niet goed, we moeten alle zeilen bijzetten om antwoorden te bieden. De tarievenpolitiek is de illustratie van het zwakke armoedebeleid van de stad.

 

 

 

Terugbetaling opcentiemen onroerende voorheffing is Sinterklaasmaatregel

Met het principe om mensen een financieel duwtje in de rug te geven hebben we geen probleem. Met dit voorstel krijgen mensen onder de 30 jaar hun opcentiemen op de onroerende voorheffing voor hun enige en eerste woning terugbetaald van de stad, gedurende 3 jaar.

Maar het verwondert ons enorm dat er geen inkomensgrenzen gesteld worden. Bij de meeste premiesystemen, bijv. van de Vlaamse overheid is dat wel het geval. Het stadsbestuur vindt het blijkbaar geen enkel probleem dat een rijke notariszoon bij de aankoop van zijn woning financieel gesteund wordt, ook al heeft hij dat in de verste verte niet nodig. Het voorstel gaat zelfs verder, want het gaat om de terugbetaling van opcentiemen die stijgen naargelang het huis groter is. Dus: hoe rijker je bent, hoe duurder je huis, hoe meer je terugkrijgt. Is dat een verstandige manier om belastinggeld te besteden? Groen stelt voor om dit voor te behouden aan lage en middeninkomens.

Verder hebben we problemen met de leeftijdsgrens van 30 jaar. Waarom is dat nodig? De grens is trouwens niet aangepast aan de realiteit: singles kopen gemiddeld op de leeftijd van 36 jaar, koppels op hun 33e. Alleen wie over gemiddeld meer middelen beschikt, kan vroeger kopen. En kan dan gebruik maken van deze maatregel van de Stad Oostende.

Kortom, deze maatregel lijkt wel geschreven te zijn op maat van de bovengemiddelde inkomens. Heel bizar, het lijkt ons vooral dat dit voorstel niet goed doordacht is.

Bovendien, wat is de coherentie met de kooppremie die onlangs werd ingevoerd? Bij de kooppremie moet je jonger zijn dan 35 jaar, bij de terugbetaling van de opcentiemen ligt de grens op 30 jaar. En bij de kooppremie is er wél een inkomensgrens, bij de terugbetaling van de opcentiemen niet. Kooppremie: art.3 §.5 Het netto belastbaar inkomen van 2 jaar voor de aanvraagdatum van de premieaanvrager en van de persoon met wie hij/zij wettelijk of feitelijk samenwoont mag niet meer bedragen dan 53.030,00 euro, vermeerderd met 2970,00 per persoon ten laste. Voor een alleenstaande bedraagt het maximale inkomen 37.130,00 euro.

Groen onthoudt zich. 

 

Wouter De Vriendt, Gemeenteraadslid Groen

 

 

I. Budget 2013 - Lijst subsidies:

In het algemeen werd er tijdens de commissievergaderingen door alle schepenen aan de gemeenteraadsleden uitgelegd dat de subsidies in de toekomst moeten verminderen in het kader van de besparingen. Toch zitten er verschillen in de percentages van de verlaging.

Voorbeeld: Vogelopvangcentrum: van 31.000 naar 28800 is een vermindering met 10%.Marine ecologisch centrum: van 12500 naar 6000 is een vermindering van 52 %.  Blauw Kruis: van 9916 naar 9000 is een vermindering van 10%

1. Marine Ecologisch Centrum: Dit centrum heeft een jaarlijks bereik van ongeveer 18.000 kinderen en volwassenen. Zij verrichten waardevol werk op vlak van milieu-educatie en sensibilisering. Zij begeleiden zeeklassen, organiseren strand- en havenwandelingen, garnaal kruien, begeleide bezoeken aan de Mercator en de Amandine en nog veel meer. Zij zijn het officiële contactpunt van WWF Vlaanderen aan de kust. Zij doen mee aan belangrijke manifestaties in de stad. Door eigen inkomsten kan dit centrum niet overleven.

Gezien de belangrijke rol die het MEC speelt op vlak van natuur en leefmilieu vindt Groen het onaanvaardbaar dat de subsidie van de stad meer dan gehalveerd werd: van 12.500 euro in 2012 naar 6000 euro in 2013. Wat is de motivatie van de stad om deze subsidie zo drastisch te verlagen?

2. Het Blauw Kruis van de Kust: De subsidies aan het Blauw Kruis zijn al 15 jaar ongeveer dezelfde. Voor 2013 werd een bedrag van 9000 euro voorzien, tien procent minder dan in 2012. Iedereen in Oostende weet dat het Blauw Kruis zeer goed werk doet met de opvang van verwaarloosde en achtergelaten katten en honden. Ook voor deze organisatie worden de zaken steeds duurder. Van andere gemeentes in de omtrek krijgt het Blauw Kruis 0,25 euro per inwoner. Voor Oostende zou een bedrag van 17.500 euro betekenen.

Groen vindt een subsidie van 17.500 euro voor het Blauw Kruis dan ook een realistischer bedrag dan de 9000 euro die voorzien is voor 2013.Als men ziet dat het Vogelopvangcentrum, en dit terecht, een bedrag krijgt van 28.800 euro en men het grote probleem kent van tientallen verwaarloosde honden en katten in onze stad, wat is dan de motivatie van de stad om maar 9000 euro aan het Blauw Kruis te geven?

II. Investeringsplan Budget 2013

Buiten de aankoop van een partij afvalkorven (25.000 euro) en een partij bomen (50.000 euro) zien wij geen investeringen inzake natuur en milieu die de pleinen in  de binnenstad groener maken en verfraaien. Wij vinden ook geen plannen terug om in het centrum meer ruimte te geven aan fietsers en voetgangers. Wij zien geen intenties om verkeersvrije straten te voorzien en ook geen inspanningen om minder auto's toe te laten in de binnenstad.

In 2013 wordt 800.000 euro geïnvesteerd aan "werken in het Stadhuis." Dit voor renovatiewerken allerlei: werken aan wanden, ramen, installatie van een systeem voor badgecontrole, nieuwe geluidsinstallatie, etc. In dit bedrag is geen enkele energiebesparende maatregel voorzien!

Als er dan toch volop moet bespaard worden zou men van de Stad toch mogen verwachten dat zij in de toekomst kijkt en maatregelen treft om de grote uitgavenposten van energie te verminderen.

Groen vindt dit een gemiste kans voor Oostende.

Begrotingswijziging 2013 Politiezone Oostende:

In het dossier van deze begrotingswijziging zat het Zonaal Veiligheidsplan 2009-2012 ter inzage.

Het voorwoord werd geschreven door Korpschef Caestecker.

Hij zegt hierin onder meer wat volgt:  "Het kerntakendebat is dé uitdaging van de toekomst. Alles is belangrijk, maar niet alles kan prioritair worden aangepakt. Lokaal is het zonaal veiligheidsplan het richtsnoer voor een doordacht en uitvoerbaar beleid. Dit plan komt tot stand na grondige analyse van de diverse domeinen waar de politie zich prioritair mee moet bezighouden. Dit zonaal veiligheidsplan is voor de lokale politie van onvoorstelbaar groot belang."

Waarom is er dan nog geen Zonaal veiligheidsplan 2013? Hoe kan de politie zonder leidraad weten wat haar prioriteiten zijn voor 2013 en welke investeringen of budget er dus prioritair voor die periode nodig is?

Annemie Van der MuerenGemeenteraadslid Groen

 

 

Tussenkomst in agenda 49: samenwerkingsovereenkomst federaties 2013 inzake subsidiering zelforganisaties(Gemeenteraad zaterdag 23 maart 2013)

Vraag van Collins NWEKE, Gemeenteraadslid Groen

De federaties van ethnisch-culturele minderhedenorganisaties bieden ondersteuning aan de zelforganisaties in Vlaanderen. In Oostende zijn er twee federaties aanwezig: Federatie van Mondiale en Democratische Organisaties (FMDO)Federatie van Zelforganisaties in Vlaanderen (FZO-Vl)

De twee federaties maken deel uit de Minderhedenadviesraad Oostende (MARO) en bieden ook ondersteuning aan de zelforganisaties. Daarvoor krijgt elk van de federaties een subsidie van €200 van stad Oostende.  Oostende telt meer dan 100 verschillende culturen. Dit is een echte verrijking voor onze mooie stad aan zee. De zelforganisaties spelen een belangrijke rol in het vermijden van cultuurgebonden conflicten tussen de Oostendenaars en de nieuwe Oostendenaars en voor een harmonieuze samenleving. Dus het is een goede zaak dat deze zelforganisaties ondersteuning krijgen door professionele organisaties zoals de FMDO en FZO-Vl.

Het probleem: Minder goede zaak is wel het feit dat er in Oostende reactief wordt ingespeeld op de problemen van de ethnisch-culturele minderheden in plaats van een proactief benadering.  Dit vereist een onderzoek naar de noden, behoeften, leefomstandigheden en verwachtingen van de doelgroep. De laatste onderzoek was in 1997. Het is dus een serieus probleem dat het minderhedenbeleid in Oostende steeds gebaseerd is op een verouderd onderzoek. Het is danook niet verbazend dat het minderhedenbeleid in Oostende zijn echte impact mist. Dit moet veranderd worden, anders blijven we verkeerd bezig. Ernstig beleidswerk laat geen ruimte voor speculaties zoals het vandaag de situatie is in Oostende. Schepen, deel u de mening van de doelgroep, het middenveld en de Minderhedenadviesraad Oostende (MARO) dat een grootschalig en professioneel onderzoek naar de noden en behoeften van de doelgroep wordt nu dringend?

 

 

Tussenkomst bij de interpellatie fusie stedelijk onderwijs NVA door Sofie Cloet, Gemeenteraadslid Groen

 Het was vorige keer al duidelijk dat een open en  transparante communicatie heel belangrijk is in deze kwestie. Toch denken wij dat er op dat vlak één en ander misloopt.

Voor het personeel is er duidelijk een gebrek aan transparantie en het gemeenschapsonderwijs neemt  een afwachtende houding aan.De timing over wanneer het hele proces afgerond moet zijn is niet duidelijk !We vragen ons ook af : wat is nu  eigenlijk de bedoeling ?Wenst u een fusie of pleit u voor een verregaande samenwerking tussen het stedelijk onderwijs en het gemeenschapsonderwijs  of wordt het een gedeeltelijke  overname?Kunt u garanderen dat er geen jobs verloren zullen gaan. Bij andere soortgelijke operaties in andere steden (bvb. Mechelen) was een fusie immers geen succesverhaal en zullen de ouders na een eventuele fusie nog voor het nieuwe schoolproject blijven kiezen ?Tot slot: zal het gemeenschapsonderwijs bij een eventuele fusie ook de oude stadsgebouwen willen overnemen en zoniet: wat is dan de meerwaarde van zo'n fusie ?

Subsidies: opvallende stijgers en dalers

Wij hebben de lijst met subsidies van de stad Oostende bekeken.Wij stellen vast dat er een aantal belangrijke groepen in onze samenleving niet op de eerste plaats komen en dat is voor groen onaanvaardbaar. Jongeren en holebigroepen geven kleur en diversiteit aan onze samenleving, houden onze samenleving jong en houden  die samenleving een spiegel voor.Ze zijn terzelfdertijd ook zeer kwetsbaar: jongeren  betekenen de toekomst van onze stad en het is in ieders belang om in deze stad ook te blijven investeren in jongeren.

Toch wordt de subsidie voor het project jongerencultuur gehalveerd,  van 44.4.03 euro naar 21722, terwijl het o zo belangrijk is dat jongeren een eigen plek  en een eigen stem hebben in onze stad. In dat kader is ook de daling frappant  van de subsidie Oostendse jeugdraad, van 8676 naar 6941 euro. Het is belangrijk om jongerenverenigingen te versterken en te laten samenwerken. De Jeugdraad is het ideale forum hiervoor.  Ook is er de daling van subsidies aan jeugdverenigingen voor kadervorming (van 5000 naar 4000 euro. Snijden in kadervorming is kortzichtig .  Het aandeel actieve en/of jonge mensen in Oostende is niet groot. Dit zal zich op termijn wreken. Met minder actieve, jonge mensen kwijnt een stad weg.

Ook holebigroepen zijn kwetsbaar, maar dan op een andere manier. Ze zijn vaak nog het mikpunt van spot en onverdraagzaamheid, ja zelfs van regelrechte homohaat. Het is amper een jaar geleden dat er op het federale vlak tal van maatregelen zijn genomen tegen gaybashing, dus homoseksualiteit is nog verre van aanvaard in onze samenleving. In zo'n klimaat is het belangrijk de holebi-werking zo optimaal mogelijk te ondersteunen. Dat de  subsidies voor Regenbooghuis Polaris verminderen van 15000 euro naar 9000, is dan ook onbegrijpelijk. Kwetsbare groepen ondersteunen in onze samenleving is de kerntaak van een goed bestuur.

Daarentegen  is er een verhoging van  de taxi-, cinema en evenementencheques: Stijging van 25.000 naar 42.000 euro. Deze cheques zijn een illustratie van een cadeaupolitiek in tijden van financiële crisis en we hebben de grootste reserves hierbij.  Waar zal het geld aan besteed worden?  Zouden we niet beter investeren in zinvolle socio-culturele activiteiten voor verenigingen, zoals de poëziewandeling of de sneukelroute die maar liefst dalen van 43.062 naar 34.450 euro.