Oostende blijft jongerenorganisaties stiefmoederlijk behandelen

03 Juni 2013

In 2007 richtte het stadsbestuur de stedelijke vzw Jong Oostende op. Volgens artikel 2 van de nieuwe samenwerkingsovereenkomst is de subsidie aan deze vzw gedaald van 75000 euro naar 60.000 euro.   Een goede zaak, tenzij dit louter om een besparingsmaatregel gaat. Groen erkent de noodzaak aan grootschalige jongereninitiatieven, maar vinden het bestaan van de vzw Jong oostende geen noodzaak. Een alternatief zou kunnen zijn dat de bestaande organisaties en jeugdhuizen enkele keren per jaar samenwerken om een grootschalig jongerenevenement te organiseren. De jeugddienst kan deze samenwerking coördineren en de organisaties kunnen hiervoor extra middelen krijgen van de Stad die nu naar de vzw Jong Oostende gaan. Wij zijn van mening dat deze middelen, deze subsidie beter besteed zou zijn door de bestaande jongerenverenigingen te ondersteunen en versterken, zoals hiervoor aangehaald.

Wij hebben ook het activiteitenverslag nagelezen. Er zijn ongeveer vier activiteiten geweest, waarvan één groot evenement, Instant Karma. Dat is wat weinig voor zo'n groot budget. Wij vinden dit evenement op zich heel zinvol, maar we zouden liever een coachende rol voor het stadsbestuur zien, dan een sturende rol, zoals dit nu het geval is. Uit de nieuwe samenwerkingsovereenkomst blijkt ook nog dat -en ik citeer -"Uit de communicatie zal duidelijk de steun van het Stadsbestuur blijken, evenals het feit dat de vzw Jong Oostende de organisator is." Wat betekent dit precies? Vroeger trad de schepen voor Jeugd regelmatig op als woordvoerder van de vzw, wat niet te verdedigen is vermits hij schepen is voor ALLE jongerenorganisaties. Je kan niet van één vereniging woordvoerder zijn en tegelijk beslissen over de subsidies voor de hele jeugdsector samen. Betekent deze nieuwe bepaling een nog sterkere link tussen stadsbestuur en de vzw?

Omwille van deze opmerkingen vragen wij de stemming aan voor dit agendapunt.

 

Tussenkomst bij agendapunt 39

De regeling voor de subsidiëring van culturele projecten in Oostende zou als volgt aangepast worden:

De culturele of socioculturele manifestatie moet plaatsvinden in Oostende of het project moet een duidelijk verband met Oostende vertonen ipv het feit dat de meerderheid van de bestuursleden in Oostende gedomicilieerd moeten zijn. We kunnen ons als partij vinden in de vooropgestelde wijziging, maar we zouden wel graag zien dat de beoordelingscommissie die de subsidies toekent erop toeziet dat Oostendse verenigingen voldoende aan bod komen bij de toekenning van subsidies. De vooropgestelde wijziging houdt immers in dat ook verenigingen van buiten Oostende beroep kunnen doen op het subsidiebudget, mits er een duidelijk verband is met Oostende. Het subsdie- budget is eerder beperkt dus vragen we ook duidelijk dat vooral Oostendse verenigingen hier beroep op kunnen doen. Voorheen werd deze voorwaarde in het subsidiereglement gebetonneerd, nu verschuift de verantwoordelijkheid naar de beoordelingscommissie. We vragen dan ook om onze bekommernis over te maken.

 

Sofie Cloet

Gemeenteraadslid