Oostende is hekkensluiter inzake kleuterparticipatie onderwijs

20 Februari 2018

Oostende is hekkensluiter inzake kleuterparticipatie onderwijs

Het Agentschap Onderwijs gaf recent nieuwe cijfers vrij rond participatie van kleuters aan het onderwijs, na een bevraging in oktober 2017. Hieruit blijkt dat Oostende van alle centrumsteden het slechtste scoort wat betreft kleuterparticipatie. Het percentage afwezige kleuters in Oostende is bijna dubbel zo hoog als in steden zoals Antwerpen en Gent, terwijl onderwijs één van de belangrijkste hefbomen voor gelijke kansen is.Alle kleuter- en basisscholen hebben aan het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) gemeld hoe vaak een niet-leerplichtige kleuter gedurende het schooljaar aanwezig was. Uit de cijfers (link) blijkt dat in Oostende 6,6 % van de driejarigen, 7,5 % van de vierjarigen en 1 op de 10 vijfjarigen onvoldoende naar school gaan.In vergelijking met andere (centrum)steden scoort Oostende enorm slecht. “Oostende investeert weliswaar in flankerend onderwijsbeleid, maar legt niet de juiste prioriteiten”, zegt gemeenteraadslid Natacha Waldmann (Groen). “Het is treffend dat voor de zuivere kleuterparticipatie dit jaar slechts 4000 euro wordt vrijgemaakt, terwijl een project als Schaken op School het dubbele toebedeeld krijgt. Het stadsbestuur richt zich te veel op kleinschalige projecten, en te weinig op een globale aanpak van problemen van kansarmoede en ongelijkheid.”Onderwijsparticipatie is een belangrijke hefboom om uit de vicieuze cirkel van kansarmoede te geraken. In Oostende is de kinderarmoede de laatste jaren gestegen tot een recordhoogte van 29%. OCMW-raadslid Bert Peirsegaele (Groen): “De huidige brugfiguren zijn een zinvolle aanvulling op de bestaande zorg in een school en kunnen een verschil maken. Maar het huidige Limo-project is ontoereikend om de schooluitval effectief te bestrijden. De Stad moet actiever aan de slag met deze problematiek. Een algemene campagne is niet genoeg, Groen wil dat men zeer gericht aan de slag gaat met scholen waar er een probleem is.”Groen vraagt dat ouders aanklampend begeleid worden en dringt bij de stad aan om hiertoe actief partnerschappen op te zetten. De inloopteams van Kind en Gezin en het CLB moeten beter betrokken worden. Ook het LOP (Lokaal Overleg Platform) moet haar rol kunnen opnemen, net als het Sociaal Huis. Zij kunnen mee een netwerk vormen rond een bepaalde school of kansengroep. “Er is nood aan een onderbouwde visie en een totaalaanpak rond kleuterparticipatie. De cijfers zijn alarmerend en Oostende onwaardig. Groen roept het stadsbestuur op om het beleid te veranderen. Het kan anders en Groen schuift alternatieven naar voor.”