Stadsbestuur pikt zonder schroom 4 ha stadsrandbos in

04 Maart 2016

Stadsbestuur pikt zonder schroom 4 ha stadsrandbos in

Het schepencollege heeft op 15 februari 2016 een voorwaardelijk gunstig advies uitgebracht voor de milieuvergunning nodig voor de uitbating van een crematorium. Opletten, want crematorium komt midden in natuurgebied. De site van het crematorium ligt in een bosgebied, bestemd voor de aanplanting van het stadsrandbos. De site ligt ook dichtbij het kerkengebied en de Keignaert, een erkend natuurreservaat. In het dossier van het schepencollege, in het document MER-screeningsnota, wordt dat formeel erkend:

Ligt de inrichting in een gebied dat vanuit het oogpunt van natuurbehoud (bijvoorbeeld VEN-gebieden) of waterbeheer (inclusief grondwaterbeheer) een bijzondere bescherming geniet? JA, een gebied in het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN). Ligt de inrichting geheel of gedeeltelijk in of in de buurt van een speciale beschermingszone ter uitvoering van de EU-Vogelrichtlijn of -Habitatrichtlijn? JA. Op blz. 5-8 wordt een overzicht gegeven van de afstanden tot de waardevolle natuurgebieden.

Stadsbestuur pikt zonder schroom 4 ha stadsrandbos in

Volgens het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan 'Crematorium' ligt de site in een gebied bedoeld voor de aanleg van een bos. Het crematorium is een geoorloofde nevengeschikte functie, waarvoor "maximum 5 ha" voorzien is. De projectsite is echter 9 ha (waarvan het gebouw zelf 2 ha inneemt). "De vele vrijwilligers die regelmatig de handen uit de mouwen steken en boompjes planten, worden in feite in hun hemd gezet door het stadsbestuur dat zonder verpinken 4 ha bos inpikt", zegt fractieleider Wouter De Vriendt (Groen). Wij vragen aan het stadsbestuur om de plannen in te trekken en te herzien.
Mobiliteit: bereikbaarheid voor fietsers, voetgangers en openbaar vervoer mogelijk knelpunt
Op blz. 12 van de MER-screeningsnota wordt mbt de mobiliteit geconcludeerd dat de bereikbaarheid voor fietsers, voetgangers en openbaar vervoer een mogelijk knelpunt is. Dit moet opgelost worden. Het kan voor Groen niet dat het crematorium, notabene midden in natuurgebied, enkel met de auto vlot bereikbaar is.

Crematorium vraagt positief advies aan schepencollege?bij monde van Jean Vandecasteele

Ook nog dit. Wie heeft de aanvraag ingediend? De Opdrachthoudende Vereniging voor Crematoriumbeheer in het arrondissement Oostende (OVCO), meer bepaald de voorzitter van de Raad van Bestuur. Wie is dat? Jean Vandecasteele. Dus Jean Vandecasteele vraagt aan het Oostends schepencollege, waar hij zelf deel van uitmaakt, om de milieuvergunning positief te adviseren. Hoe moet het schepencollege dit dan nog objectief beoordelen? Gelukkig was Vandecasteele zelf afwezig op de bewuste zitting van het college, maar iedereen voelt aan zijn ellebogen dat dit geen gezonde bestuurlijke situatie is. Dat is het gevolg van de politiek van de Oostendse meerderheid om overal eigen mensen voorzitter te maken van Raden van Bestuur.
Wat met de plannen om de milieuambtenaar "weg te promoveren"?
Wij horen uit verschillende hoeken dat partijen binnen de meerderheid al wekenlang bezig zijn met manoeuvres om de Oostendse milieuambtenaar weg te promoveren naar de WVI. Milieuhandhaving en adviezen verlenen is een van zijn bevoegdheden. Ook m.b.t. het crematorium gaf hij een reeks kritische opmerkingen. Wij willen een milieuambtenaar die in Oostende blijft, en die onafhankelijk zijn werk kan blijven doen. Graag een formele ontkenning hiervan. Deze piste moet definitief afgesloten worden.

Ook Natuurpunt tekent bezwaar aan

Uit het proces-verbaal van sluiting van het openbaar onderzoek van 08 februari 2016 blijkt dat er vier schriftelijke bezwaarschriften werden ingediend. Deze bezwaren kunnen omschreven worden als: de nefaste invloed op het ontwikkelingsproces van het stadsrandbos door de verkeerde inplanting van crematoriumgebouw en parking; het aanplanten van niet-streekeigen bomen; de verstoring van de kleine plas met waardevolle broedgevallen; de overbelasting van de Zandvoordse dorpskern; meer onveiligheid voor fietsers en voetgangers in de drukkere Grintweg tijdens de week én op zaterdag; verstoring van de leefomgeving door geluid en uitlaatgassen; de grootte van het crematorium (5 ha) tov de negatieve impact op het stadsrandbos (9 ha).