Toewijzing van sociale huurwoningen in Oostende op basis van lokale binding en van het doelgroepenplan

04 Maart 2016

Reeds in oktober hebben we in deze gemeenteraad grote vraagtekens geplaatst bij de aanpassingen die toen voorgesteld werden, en meer specifiek bij het criterium van de lokale binding. We hebben toen al onze bezorgdheid geuit over het feit dat dit potentieel zou kunnen leiden tot officieuze, niet-geregistreerde langere wachttijden, omdat mensen eerst een jaar zullen wachten alvorens zich in te schrijven zodat ze toch binnen de voorrangsregels vallen. Zo zou de woonnood niet efficiënt worden aangepakt en zouden mensen vaak nog langer in problematische omstandigheden gehuisvest worden. Heel veel mensen zouden zo uit de boot vallen. We zien vandaag dat het stadsbestuur effectief teruggefloten is wat betreft dit criterium. En we kunnen dus alleen maar blij zijn met de opmerkingen van minister Homans die onze toenmalige bezorgdheid bijtreedt. De wijzigingen aan het toewijzingsreglement die nu teruggeschroefd worden, brengen het opnieuw meer in de lijn van wat een efficiënt en vooral correct toewijzingsbeleid hoort te zijn. Volgens de brief die de stad mocht ontvangen van het kabinet druisen de voorgestelde lokale bindingsregels van de Stad in tegen de geest van het Kaderbesluit Sociale Huur.

Groen wil blijven ijveren voor een toewijzingsbeleid dat eerlijk is, en geen ruimte laat voor speling of willekeur. We zouden dan ook graag zien dat men voorzichtiger omspringt met de geldende wetgeving, en toewijzingsregelgeving opmaakt in functie van een goed aanbod en voldoende begeleiding van huurders op de sociale woningmarkt, niet in functie van het uitsluiten van zo veel mogelijk mensen om de wachtlijsten te doen krimpen. Mensen met een grote woonbehoefte zitten echt niet te wachten op al die zaken, die willen gewoon geholpen worden. We pleiten niet voor totale laksheid, maar voor menselijkheid en redelijkheid. Daarom steunen wij deze wijziging, ze is in lijn met onze opmerkingen van oktober en zal voor kandidaat-inwoners een betere richtlijn zijn dan wat aanvankelijk door het stadsbestuur werd voorgesteld.