Verkiezingsprogramma Oostende 2012

18 September 2012

VOORUIT MET OOSTENDE Actieplan voor een meer leefbaar, veilig en ondernemend Oostende Wil u ook vooruit met onze mooie badstad? Actieve gezinnen aantrekken is nodig. Dat doen we met een leefbaar, veilig en ondernemend Oostende. Groen stopt de bouwwoede van dure appartementen en zet in op betaalbaar wonen. We koesteren de natuur en bedrijven op de Oosteroever. Met ons komt er een groener stadscentrum, met meer ruimte voor fietsers.

Vindt u het ook niet gezond als dezelfde partijen te lang aan de macht zijn? De arrogantie van de macht loert in Oostende al snel om de hoek. In de voorbije jaren heeft Groen haar daadkracht en visie bewezen. Na de traditionele partijen SP.A-OpenVLD-CD&V is het tijd voor Groen in het bestuur. Wie stemt op Groen, weet waarvoor hij stemt. Een groene stem is waardevol. Daarom vragen wij uw steun op 14 oktober.

Suggesties? Vragen of opmerkingen? Contacteer ons op: www.groenoostende.be of Wouter De Vriendt, e-mail [email protected], GSM 0497 46 65 86.

Het volledige verkiezingsprogramma kun je hier downloaden.

Hieronder vind je de prioriteiten uit ons programma.

 Actie 1 - Meer actieve gezinnen in Oostende

Het is niet toevallig dat dit onze eerste prioriteit is. Het aandeel actieve en/of jonge gezinnen in Oostende is niet groot. Problematisch is dat de meeste politieke partijen dit geen probleem lijken te vinden. Nochtans zal dit zich op termijn wreken. Met minder actieven en jonge gezinnen kwijnt een stad weg. In de voorbije jaren al daalde de opbrengst van de opcentiemen op de personenbelasting.

-> Een eerste stap vooruit is betaalbaar en leefbaar wonen. De bouw van dure appartementen gericht op het aantrekken van tweedeverblijvers of welgestelde ouderen vanuit het binnenland moet stoppen. Maar ook een veilige mobiliteit voor fietser en voetganger, of voldoende plaatsen in de kinderopvang is voor ons essentieel

-> Van de voorziene 3000 woningen tegen 2020 moet minstens de helft gezinswoningen zijn, om zo het evenwicht in Oostende tussen senioren en gezinnen te herstellen

-> Een tweede maatregel ligt op het vlak van cultuur en vrije tijd. Het aanbod aan infrastructuur is en blijft te klein

-> Een derde hefboom is een dynamische lokale economie ?Een vierde prioriteit is streven naar een veilige stad

-> Een vijfde punt is het aantrekken van hoger onderwijs. Het is doodjammer dat de Stad Oostende niet meer werk heeft gemaakt van het aantrekken van hoger onderwijs. Dat is een garantie op jonge mensen en op doorstroming naar werk voor jonge mensen in de stad. Men heeft toegelaten dat Brugge de aantrekkingspool werd op het vlak van hoger onderwijs

Actie 2 - Er zijn grenzen aan de bouwwoede in onze stad. Voor een bouwbeleid op maat van de Oostendenaar met respect voor natuur en erfgoed

Al te vaak worden in Oostende dure appartementen gebouwd die voor gewone Oostendenaars niet te betalen zijn, maar die gericht zijn op tweedeverblijvers en ouderen uit het binnenland. Vaak gaat het om lelijke, banale architectuur en om hoogbouw op de verkeerde plaats. Onze stad wordt er zo niet mooier op. Architectuur kan ook vernieuwend zijn, met een grote meerwaarde, maar dat zien we in Oostende veel te weinig.

-> Voor Groen wordt de architecturale kwaliteit en esthetische meerwaarde van nieuwe projecten een belangrijker criterium op basis waarvan vergunningen worden toegekend of geweigerd

-> Stad moet onderhandelen met Sleuyter voor een leefbaar en modern woonproject op de vroegere site van het Mediacenter. Neen tegen 22 bouwlagen

Het erfgoed is wat Groen betreft een troef voor Oostende en illustratie van de roemrijke geschiedenis van de stad. Hiermee moet zorgvuldig omgesprongen worden. We leven niet in Oostende, maar in Sloopstende. Als de bouwpromotoren hun oog op een historisch waardevol pand laten vallen, is de kans groot dat het stadsbestuur nog steeds een afbraakvergunning toekent. In de plaats van erfgoed komt vaak banale architectuur en dure nieuwbouwappartementen.

Het bestaande Oostendse actieplan Bouwkundig Erfgoed bevat een lijst met panden waar een locuswaarde aan werd toegekend. Panden met een hoge locuswaarde wil men in principe behouden. Slechts 457 panden kregen een hoge locuswaarde, en dit op een totaal van 2498 niet-beschermde en kwetsbare erfgoedpanden.

-> Voor woningen in de Vlaamse Inventaris Bouwkundig Erfgoed wordt geen sloopvergunning meer uitgereikt

-> Harde strijd tegen leegstand en verkrotting, met dubbele en progressief stijgende boetes

-> Groen wil meer aandacht voor een nieuwe bestemming voor erfgoedpanden. Bij de realisatie van nieuwe projecten in Oostende, zoals woonprojecten, kinderopvang of een nieuwe locatie voor de sociale sector, gaat het stadsbestuur actief op zoek naar benutting van verwaarloosde erfgoedpanden

-> Met een signaalkaart erfgoed kunnen Oostendenaars zelf waardevolle panden en verwaarlozing of leegstand signaleren aan het stadsbestuur

Actie 3 ? Economische motor moet aanslaan

Tal van economische indicatoren in Oostende staan op rood. De resultaten van de SP.A-OpenVLD- CD&V meerderheid zijn ondermaats op het vlak van werkgelegenheid en economische dynamiek.

Feit: van 2006 tot 2011 is de werkloosheid in Oostende gestegen met 18,1%. Dat is een stijging die veel groter is dan in andere steden, zoals Brugge (6%), Kortrijk (10%) of zelfs Gent (16%). Alleen Antwerpen doet ongeveer even slecht als Oostende. (bron: VDAB - arvastat.vdab.be)

Feit: de ondernemingsgraad in Oostende is samen met Bredene de laagste van de ganse provincie. In Oostende zijn slechts 8% ondernemers actief. (bron: rapport 'West-Vlaanderen ontcijferd 2011')

Feit: de netto-aangroei van ondernemingen in 2011 (meest recente gegevens) in Oostende is 0,6%. Dat is de slechtste prestatie van gans West-Vlaanderen.

-> de traditionele economische sectoren in Oostende mogen we niet opgeven. De haven moet inzetten op haventrafiek, omdat dit werkgelegenheid is die blijft. Ook de maritieme industrie op de Oosteroever (met meer dan 1000 jobs vandaag) blijft een troef

-> Een betere activering van werkzoekenden is dringend nodig. Lokale banenmarkten, invoegbanen, stageplaatsen en individuele begeleiding is cruciaal

-> De individuele begeleiding van de VDAB naar duurzame tewerkstelling moet beter en mobiele werkwinkels worden naar de wijken gebracht

In hoeverre is Oostende een aantrekkelijke stad om te ondernemen? Groen wil enkele stappen vooruit zetten.

-> Het Economisch Huis evolueert naar een echt KMO-loket

-> Startende buurtwinkels in wegkwijnende winkelstraten of kleine woonkernen worden ondersteund door een vestigingssubsidie. Zo vermijden we ook dat het stadscentrum eenzijdig uit horecazaken bestaat

-> Een betere aanwending van de beschikbare voorraad bedrijfsgronden gebeurt door in de schoot van het Economisch Huis een grondenbank op te richten

Oostende is er op financieel vlak niet goed aan toe.

Feit: de schulden van de Stad Oostende zijn gestegen van 113 miljoen euro in 2006 naar 121 miljoen euro in 2011. (bron: onderzoek van de jaarrekeningen door prof. Herman Matthijs)

Feit: de leninglasten nemen elk jaar toe. In 2011 was dat nog 14,18 miljoen euro, in 2010 12 miljoen euro, in 2009 was dit 11,5 miljoen euro. In 2012 gaat het om 14,34 miljoen euro. (bron: begroting 2012)

-> Met Groen wordt een voorzichtiger uitgavenbeleid gevoerd. We tekenen ook voorbehoud aan bij prestigeprojecten

-> Niet alleen minder uitgaven, maar ook meer inkomsten kunnen de stadskas spijzen. Meer actieve gezinnen en meer ondernemers in Oostende brengen geld op

-> Oostende is kampioen in het aantal belastingen. Wij willen al te specifieke belastingen afschaffen of bijsturen. Vervang de belasting op drijfkracht door een belasting die aanzet tot zuinig energieverbruik

-> Groen voert stadsobligaties in. Dit genereert extra middelen en laat Oostendenaars op een winstgevende manier participeren in stadsprojecten

Bovendien is het zo dat in het schuldenplaatje van 121 miljoen euro de schulden van de autonome gemeentebedrijven en autonome entiteiten niet meegerekend worden. Het AGSO, het Bedrijf voor Grond en Bouwbeleid, het Kursaal, de vismijn die over de kop is gegaan...

-> Groen vraagt een geconsolideerde rekening en een grondig debat over de stedelijke financie?n in zijn geheel. De burger heeft daar recht op.

-> Oostende steunt innovatie. Het Instituut voor Duurzame Mobiliteit met waterstof als technologische driver brengen we ook naar publiek vervoer toe, in het wetenschapspark Greenbridge. Dit voorstel van prof. Georges Allaert werd nooit uitgevoerd. Pilootprojecten bestaan reeds

-> Stad en OCMW ontwikkelen een actieplan om de sociale economie te bevorderen in nieuwe sectoren zoals horeca, zorgsector, groene energie, havenactiviteiten,... We evalueren de doorgevoerde privatisering in afvalophaling en groendienst. Indien opportuun maken we hier sociale economie projecten van

-> Tegen het einde van de volgende legislatuur moet Oostende 100% ethisch bankieren realiseren

Actie 4 ? Maak wonen betaalbaar en leefbaar

Betaalbaar wonen is voor Groen essentieel. De bouw van dure appartementen gericht op het aantrekken van tweedeverblijvers of welgestelde senioren vanuit het binnenland moet stoppen. Er moet een woonbeleid komen voor jonge gezinnen en alleenstaanden.

-> Groen stelt voor om bij elk nieuw bouwproject niet alleen sociale woningen te voorzien, maar ook betaalbare woningen voor gewone gezinnen. Een stad kan dit als voorwaarde opleggen bij het verlenen van de bouwvergunning. Afhankelijk van de ligging en de grootte van de woningen/appartementen, wordt een bepaald percentage van het totaal aantal woningen/appartementen verkocht aan een bepaalde maximumprijs. Het nieuwe woonproject op de kazerne Bootsman-Jonson past dit principe reeds toe

-> Een rollend woningfonds koopt verwaarloosde of leegstaande panden, om ze na renovatie door te verkopen-> Bij nieuwe woonprojecten worden de woningen verkocht zonder de grond. Dit systeem bestaat al lang in Amsterdam.

-> Huursubsidies gekoppeld aan richthuurprijzen of een systeem van verhuurpremies moet de meest kwetsbaren onder ons een duwtje in de rug geven

-> Een taks op onbebouwde percelen om speculatie tegen te gaan zorgt ervoor dat meer woongelegenheid gecree?erd wordt

-> In de volgende legislatuur realiseert Oostende 10 sociale woningen per 100 huishoudens. Het systeem van sociale koopwoningen is niet verstandig, omdat zo sociale woningen na verkoop uit handen van de sociale huisvestingsmaatschappijen verdwijnen, net terwijl er zoveel sociale woningen nodig zijn. Sociale huurwoningen zijn efficiënter.

Actie 5 ? Veiligheid is een basisrecht voor elke Oostendenaar

Groen vraagt aan het stadsbestuur om onveiligheid en het onveiligheidsgevoel zeer ernstig te nemen en de klachten van Oostendenaars niet weg te wuiven.

Feit: in Oostende voelt 21,4% zich altijd of vaak onveilig. 28% mijdt bovendien welbepaalde plaatsen in de stad. Geen enkele andere centrumstad scoort zo slecht als Oostende. (bron: Stadsmonitor 2011)

Een effectieve maatregel zowel in de strijd tegen criminaliteit als tegen het onveiligheidsgevoel, is voor ons "blauw meer op straat".

-> Met Groen zijn de vijf Oostendse wijkkantoren tijdens de kantooruren altijd open, ook op zaterdag en zondag

-> Op elk moment van de dag is een wijkagent in elke wijk in Oostende op pad. Te voet of met de fiets, maar hoe dan ook aanspreekbaar

-> Met Groen komt er een stop op de veiligheidscamera's, maar een uitbreiding van het aantal agenten op straat. In Gent weigert men principieel permanente camerabewaking in de openbare ruimte. Toch is de criminaliteit er gedaald, door een goede mix van preventie, sociaal beleid en agenten op straat.

-> Wie slim is, doet aan preventie. Stads-, gemeenschapswachten en buurtbemiddelaars hebben een belangrijke taak van toezicht. Dit wordt verder uitgebreid

Actie 6 ? Oostende: een stad van haven, visserij én Oosteroever

Oostende, Stad aan Zee. Het maritieme karakter van onze mooie badstad moeten we koesteren en versterken. Haven en windenergie kunnen en moeten samengaan. De visserij is een te mooie sector om op te geven. De natuur en het bedrijfsleven op de Oosteroever willen we verder versterken in plaats van te verkwanselen aan de belangen van de immobiliënsector.

-> Groen wil de bestaande plannen voor de Oosteroever zo snel mogelijk wijzigen -> De haven en visserij moeten ruimte krijgen op de Oosteroever. De blok rond de H. Baelskaai en de

Victorialaan wordt uitgebouwd tot een KMO-zone voor maritieme activiteiten

-> Bebouwing willen we beperken tot een strook parallel met de Koninklijke Baan, met vlotte aansluitingen. We voorzien daar een 'Freiburg-woonwijk', met passiefhuizen en gemeenschappelijke voorzieningen. 10% wordt voorzien voor sociale woningen en 25% voor bescheiden gezinswoningen aan betaalbare prijzen

-> De natuurinrichting op de Oosteroever wordt in de volgende legislatuur voltooid -> De uitbouw en bestemming van haveninfrastructuur gebeurt voortaan niet alleen met het oog op windenergie, maar ook met het oog op haventrafiek zelf

-> Er is politieke wil nodig om het overleg met Zeebrugge over verregaande samenwerking en een fusie tussen de twee havens nieuw leven in te blazen

 -> De uitbouw van de haven als hub voor windenergie wordt actief gepromoot bij de bedrijven op de Oosteroever en zij krijgen het voorrecht om als eerste in te tekenen op de werkaanbiedingen

De visverkoop in Oostende stuikt ineen, er is onduidelijkheid over de plannen om een nieuwe vismijn te bouwen, en herstellingen en investeringen in de infrastructuur van de Oostendse vismijn worden op de lange baan geschoven. Bovendien vreest de sector voor haar toekomstkansen, als de immo- plannen op de Oosteroever doorgaan en als het visserijdok gedempt wordt.

-> De politiek moet kiezen voor het behoud en uitbouw van de visserij en de vismijn in Oostende. Groen vraagt een engagement op papier van alle betrokken actoren in Oostende

-> Investeringen in de vismijn zijn dringend nodig, bijv in het sanitair en in andere basisvoorzieningen ?Er wordt overleg gepleegd met Zeebrugge zodat we elkaar niet de loef afsteken en het werk zoveel mogelijk verdelen (bijv. diepvriesvis naar Zeebrugge en verse vis naar Oostende)

-> Met ons wordt het visserijdok niet gedempt. Het dempen van het dok, zoals het stadsbestuur en Haven wil en zoals opgenomen in het "Ruimtelijk Uitvoeringsplan Afbakening Zeehavengebied Oostende" (dat werd goedgekeurd door SP.A, OpenVLD en CD&V), is onverstandig. In Antwerpen, Londen, Hamburg worden de dokken beschouwd als economische en toeristische troef. De dokken passen wat Groen betreft in de ontwikkeling van de Oosteroever vanuit haar maritieme karakter en in het geven van kansen aan de visserij

Actie 7 ? Een sociale stad: doorbreek het beeld van Oostende als stad van kansarmoede

-> OCMW-cliënten moeten energiezuinige huishoudtoestellen kunnen leasen. Deze zijn duurder in aankoop, maar op termijn voordeliger omdat ze minder energie verbruiken.

-> Het OCMW is regisseur van een permanente, beperkte daklozenopvang van 25 bedden (bed-bad- brood). De relevante sociale actoren worden hierbij betrokken. Vanuit deze eerstelijnsopvang wordt de doorstroming binnen de sociale sector en hulpverlening verzorgd

Maatschappelijk werkers en hulpverleners moeten de straat op om kansarmoede of vereenzaming te detecteren en te helpen oplossen. De drempel van een Sociaal Huis of van een ontmoetingscentrum is voor velen te hoog.

-> OCMW-personeel gaat de straat op, in coo?rdinatie met diensten zoals het straathoekwerk of organisaties zoals het CAW

-> Zoveel mogelijk één begeleider per OCMW-cliënt: een soort 'buddy' die over de hokjes en de diensten heen de clie?nt begeleidt en ondersteunt

-> Het aantal straathoekwerkers wordt verdubbeld

-> Een forse aanpak van huisjesmelkerij

-> Een wijkgezondheidscentrum biedt een laagdrempelige gezondheidszorg. Het Sociaal Huis is regisseur en organiseert een overleg met alle actoren om een wijkgezondheidscentrum in Oostende op te richten

Actie 8 ? Een groene stad voor fietser en wandelaar

De leefbaarheid laat in Oostende te wensen over. Druk autoverkeer raast alles en iedereen voorbij en wordt tot quasi overal in het stadscentrum toegelaten. Fietsers en voetgangers voelen zich in Oostende vaak onveilig. Er zijn inspanningen op het vlak van leefmilieu gebeurd, maar het stadscentrum is grijs en heeft dringend nood aan wat groen.

-> Bij elke renovatie en vernieuwing in het stadscentrum wordt gezorgd voor groen -> De grote stadspleinen in Oostende, zoals het Stationsplein of de Groentenmarkt, worden verfraaid met groen, zitbanken en paadjes

-> Groen ijvert voor de vervanging van de bovengrondse parking op het Mijnplein door een groen rustpunt met natuur, zitbankjes, een groter speelplein,...

-> Meer afvalkorven in het stadscentrum, met mogelijkheid van sorteren -> Verdere aankopen worden gepland om in de volgende legislatuur het stadsrandbos en de groene gordel te realiseren -> In de bestaande groenzones, zoals het stadsrandbos, worden pluktuinen aangelegd

-> Verduining Duinenkerkje met spoed uitvoeren -> het parkbos langs de luchthaven komt er

Een leefbare stad is een stad die voorrang en ruimte geeft aan fietsers en voetgangers. Oostende maakt van de fiets de kampioen van verplaatsingen korter dan 5 km. In de meeste steden kiest men voluit voor randparkings en zachte mobiliteit richting de binnenstad, in Oostende neemt de auto nog altijd te veel ruimte in. Er is nood aan een stadscentrum met meer verkeersvrije of ?zachte straten.

-> Er wordt ingezet op 'velostrades, fietsroutes en fietsstraten met voorrang voor de fietser op de auto. Deze verbinden alle parken, groenzones en pleinen in Oostende

-> In alle straten waar de snelheid van het autoverkeer hoger ligt dan 30km/u komen veilige en kwalitatieve fietspaden. In Oostende gebeurt dat vaak niet

-> De Koningsstraat en de Visserskaai (die veel te smal werd aangelegd) worden fietsstraten ?De omgeving van de drie centrale pleinen in het stadscentrum (Wapenplein, Groentenmarkt, Mijnplein) wordt volledig verkeersvrij

-> De volgende straten in het centrum worden volledig verkeersvrij: Langestraat, Christinastraat, Ooststraat en het volledige stuk begrensd door de Sebastiaanstraat-Lijnbaanstraat-Jozef II straat

-> Voldoende fietsenstallingen, bij belangrijke haltes van de Lijn (kusttram) of voldoende plaatsen aan de bibliotheek, de Grote Post, Mu.Zee of bij de winkelstraten en pleinen.

-> Oostende organiseert vanaf 2013 een jaarlijkse Autoloze Zondag, gekoppeld aan een buitenlucht winkeldag

-> Geen extra parkings in de binnenstad, maar een groene visie op mobiliteit: randparkings en snelle verbinding naar het centrum

-> Parkings van winkels en bedrijven stellen we open na de openingsuren, zoals bijvoorbeeld de parking van de Delhaize naast de Mast

Actie 9 ? Cultuur en verenigingen ondersteunen is zuurstof geven aan een stad

-> Een vrijetijdspas vervangt alle kaarten, passen, abonnementen voor de bibliotheek, sport, cultuur, jeugd... Elke Oostendenaar kan die opladen volgens zijn behoeften aan vrijetijdsbesteding. Aan deze pas worden alle toepasselijke sociale kortingen gekoppeld (voor bijv OCMW-cliënten of bepaalde leeftijdsgroepen). Met deze vrijetijdspas kunnen we ook online lokalen en sportterreinen reserveren, inschrijven voor sportkampen, tickets reserveren, enzovoort

-> Groen wil onderzoeken waar in de binnenstad een basket- of minivoetbalpleintje kan gerealiseerd worden

-> De sportzalen van scholen moeten vrij toegankelijk gemaakt worden op woensdagnamiddag en het weekend

-> Wijkfeesten organiseren doe je niet van bovenuit, maar elk wijkfeest wordt georganiseerd in samenwerking met de wijkbewoners zelf

-> De vele, soms kleine verenigingen die onze stad rijk is, moeten een plaats krijgen binnen De Grote Post, aan betaalbare tarieven

 -> Een inventaris in een vrijwilligersdatabank van alle talenten van senioren. Te veel talenten en ervaring van ouderen blijft vandaag onaangesproken. Senioren die dat wensen kunnen met hun interesses en talenten opgenomen worden in een inventaris die gekoppeld wordt aan een lokale behoefte: leesouder in een school, vrijwilliger in de academie, medewerker Rode Kruis, stads- of dorpsgids, enz.

-> Het stadsbestuur zorgt voor een netwerk van 'interculturele bemiddelaars'. Op professionele of vrijwillige basis treden zij op als tolk, geven ze concrete hulp (bijv. bij hospitaalbezoek), signaleren ze knelpunten aan het beleid, bemiddelen ze, enzovoort

Actie 10 ? Manifest voor een propere politiek aan 't zèètje

Oostende is in het voorjaar 2012 op een negatieve manier in beeld gekomen. Iedereen vraagt zich af of er wel op een propere manier aan politiek gedaan wordt in ons prachtige badstad. Die twijfels zijn voor niemand goed. We zijn daar allemaal verliezers bij. Onze stad mag niet verglijden naar een arrogante, autoritaire machtsuitoefening zonder voldoende democratische controle.

-> Gemeenteraadsvoorzitter krijgt controlerende bevoegdheid in mogelijke belangenvermenging

-> Oostendse politici leggen zichzelf een decumul op. Oostendse politici ondertekenen een deontologische code waarin ze afzien van een cumul tussen politieke uitvoerende mandaten in enerzijds Stad, OCMW of Autonome Gemeentebedrijven (voorzitter en leden directiecomite?) en anderzijds zitjes in raden van bestuur van bedrijven of verenigingen die rechtstreeks met hun politieke bevoegdheid te maken hebben

-> Een actualiteitsdebat met 1 vraag per fractie geeft de gemeenteraad meer punch. Vandaag moeten interpellaties en agendapunten ten laatste op de zondagavond voorafgaand aan de gemeenteraad op vrijdag ingediend worden. Hierdoor mist de gemeenteraad een ganse week actualiteit

Het vertrouwen van de burger in de politiek is niet groot. Een stedelijke overheid moet er daarom alles aan doen om de kloof tussen burger en politiek te verkleinen en het vertrouwen van de mensen te winnen. De traditionele mechanismen van wijkraden en hoorzittingen worden te veel door besturen gebruikt om hun beleid te verkopen en niet om naar de mensen te luisteren.

-> Drie keer per jaar komt een stadsraad samen. Inspraak van burgers is belangrijk. Wijkraden behandelen wijkgerelateerde onderwerpen, maar waar worden zaken besproken die het niveau van de wijk overstijgen?

-> De gemeenteraad en OCMW-raad wordt live op het internet uitgezonden

-> Elke gemeenteraad start met een vragenhalfuurtje. Groen wil Oostendenaars de mogelijkheid geven om bij het begin van de gemeenteraad een rechtstreekse vraag te stellen aan het college van burgemeester en schepenen