Voorlopig budget Stad Oostende 2013: voorzetting plannen Oosteroever en personeelsvermindering

17 December 2012

Voorlopig budget Stad Oostende 2013: voorzetting plannen Oosteroever en personeelsvermindering

Dit is een technische begroting. Uit de bespreking in de raadscommissies blijkt dat het stadsbestuur mikt op een volwaardige, politieke begroting op de gemeenteraad van maart. We zullen dan een globale evaluatie maken van de beleidskeuzes die worden gemaakt en ook van de financiële situatie van de Stad, met een nieuwe en versterkte Groen fractie, ten aanzien van het nieuwe stadsbestuur. Toch hebben we vragen bij een optie die nu al genomen wordt en vervat zit in deze begroting, namelijk de regel dat slechts 1 op de 3 personeelsleden die met pensioen gaan vervangen worden. Wij zijn niet voor of tegen zo'n maatregel, maar we vinden wel dat hiervoor voorafgaandelijk een evaluatierapport nodig is van de werklast per dienst. We moeten toch immers weten welke dienst we kunnen inperken en welke andere niet? Dergelijk rapport ontbreekt bij dit budget 2013. Het is voor ons dus onmogelijk vast te stellen welke dienst hierdoor vooral getroffen zal worden en of dit een impact zal hebben op de dienstverlening naar de burger toe. Laten we niet vergeten dat het Managementteam (de topambtenaren van de Stad) in 2009 waarschuwden voor een mindere dienstverlening bij het verder reduceren van het personeel. Verder wordt gestipuleerd dat via dit budget 2013 de reconversie van de Oosteroever wordt verdergezet. U kent het standpunt van Groen ter zake: de Oosteroever is geen speeltuin voor bouwpromotoren. Wij verwerpen de ruimtelijke plannen goed voor 1.800 dure appartementen en een gedempt visserijdok. Wij kiezen voor de ontwikkeling van de Oosteroever vanuit haar maritiem karakter. Met een KMO-zone voor maritieme industrie rond de H. Baelskaai en de Victorialaan. Ook de natuurontwikkeling moet voltooid worden. Langs de Moreauxlaan plannen wij een beperkte ecologische 'Freiburg'-woonwijk.

Goede punten die wij lezen in de beleidsnota zijn er gelukkig ook: enkele dringende investeringen in schoolgebouwen, de financiering van De Grote Post, of de ontwikkeling van enkele nieuwe groene ruimtes.