Woonplan Oostende 2011 - 2020 - Evaluatie

04 Maart 2016

  In deze evaluatie zien we dat het sociaal verhuurkantoor er opnieuw cijfermatig op vooruit gaat. Dit ligt in de lijn van wat de schepen al sinds het overhevelen van het SVK naar de Stad vooropstelt als groeipad. Op zich is dit zeker positief; Groen is al altijd pleitbezorger geweest van een breder, goed draaiend en efficiënt sociaal verhuurkantoor, dat complementair is op de sociale huurmarkt met de verschillende sociale huisvestingsmaatschappijen en de privé-markt. Toch willen we de schepen aanmanen tot enige terughoudendheid. We begrijpen absoluut dat cijfers kunnen voorleggen belangrijk is, maar niet als dat ten koste gaat van de kwaliteit die geboden wordt en van de goede werking van de dienst.

In de zomer van 2015 werd het SVK doorgelicht door Intern Toezicht vanuit de VMSW. Het rapport dat hieruit voortkwam geeft blijk van een absoluut wanbeleid. Het zou ons te ver leiden om hier uitgebreid uit het verslag te gaan citeren, en het lijkt ons ook niet constructief. Maar we waren ronduit geschokt door bepaalde zaken die tijdens deze inspectie naar voor zijn gekomen.

De dienst is een samenwerkingsverband aangegaan met het SVK van Bredene, en heeft ook een overheveling van OCMW naar Stad achter de rug. Dat er administratief en financieel mankementen zijn, dat er naar werking toe het één en ander nog niet optimaal draait, daar kunnen we zeker begrip voor opbrengen, hoewel inbreuken op de wet op overheidsopdrachten bijvoorbeeld regelrechte laksheid aan het licht brengen.

Maar meldingen van onrechtmatige toewijzingen, kandidaat-huurders die "op onverklaarbare wijze van plaats verspringen op de definitieve controlelijst" (sic), procedures die niet opgevolgd worden, tegenstrijdige en onduidelijke informatie in dossiers, de onmogelijkheid om huisbezoeken te doen (wat net één van de kernopdrachten is dat een SVK onderscheidt van een commercieel immokantoor, ?)  daar hebben we eigenlijk écht een probleem mee omdat het raakt aan de kern van waar een SVK voor staat: tegemoet komen aan de woonnood van mensen die op de reguliere woningmarkt niet terechtkunnen, die mensen begeleiden en proberen opnieuw te socialiseren, te reïntegreren in de samenleving.

We zijn dan ook tevreden dat er meteen in actie werd geschoten. Er is de aanstelling geweest van een coördinator die orde op zaken moet stellen. De administratieve chaos is al gedeeltelijk aangepakt, en er is een groeipad voor het personeel, procedures zijn gestroomlijnd, de samenwerking met Bredene is niet meer enkel een papieren overeenkomst, maar wordt nu ook feitelijk vormgegeven met de verhuis naar een gezamenlijke locatie in de Stuiverstraat als kers op de taart.

Het SVK heeft sinds kort een grote mate van autonomie verworven, en dat is een goede zaak. De overheveling naar de Stad met alle mooie doelstellingen van dien heeft enkel flagrante onkunde aan het licht gebracht.

We vragen de schepen dan ook om die autonomie te bestendigen en de druk op de mensen niet nodeloos te blijven opvoeren door enkel het aantal panden in huur als successen naar voor te schuiven. Eénzijdige cijfermatige doelen waarbij geen aandacht wordt gegeven aan alle andere aspecten van een sociaal verhuurbeleid is een zwaktebod, en toont aan dat men niet begrijpt waar een SVK voor staat. Groen trekt al lang aan de alarmbel wat betreft de werking van het SVK, het is spijtig dat de Stad eerst extern op de vingers moet worden getikt vooraleer een kentering mogelijk was. Maar we steunen de ingeslagen weg en blijven dit dossier opvolgen, in de hoop bij een volgende inspectie eindelijk een goed rapport te kunnen voorleggen.