Begroting 2016: Fietspad Keignaert: Luister naar natuurverenigingen

13 December 2015

We vinden het positief dat het stadsbestuur al jaren volop inzet op het creëren van een groene long rond Oostende. Het Groen Lint en het stadsrandbos daar kunnen we ons volledig in vinden. We hebben wel vragen bij de geplande fietsverbinding langsheen de Keignaert en de aanleg van een fietspad langsheen het stadsrandbos. Eventjes  schetsen : zo'n15 jaar geleden gaf de stad Oostende een eerste aanzet tot de uitbouw van dit prachtige natuurgebied aan de rand van Oostende. Het stadsbestuur kocht 9 ha akkerland langs de westelijke oever van de Keignaertkreek. In één adem werd het oorspronkelijke landschap met kraan en bulldozer hersteld, waarbij slenken en poelen werden gegraven en het historische grasland van weleer terugkeerde. In de daaropvolgende jaren werd het natuurgebied gestaag uitgebreid en ingericht. De stad gaf het natuurgebied  in erfpacht van Natuurpunt, die het  gebied beheert in samenwerking met plaatselijke landbouwers. Bedreigde vogelsoorten vonden hier opnieuw een veilige broedplaats. Poelen en sloten vormen nu een prima leefgebied voor amfibieën. Ook typische planten, voelen zich weer thuis in het gebied. `  

Dit is positief maar het idee alleen al dat fietsers dit waardevolle natuurgebied zullen doorkruisen, doet de natuurbeweging steigeren. Zij vrezen , volgens ons terecht dat broedplaatsen van vogels  verstoord zullen worden en dat het fragiele ecologische evenwicht dat nu na al die jaren bereikt werd, zal verstoord worden. Bovendien is het zo dat het geplande fietspad pal door Europees habitatrichtlijngebied loopt en dat dit gebied onmiddellijk aansluit op Europees vogelrichtlijngebied. Een fietspad betekent dan ook naast een inkrimping van natuurgebied ook verstoring van waardevol natuurgebied. Wat de aanleg van het fietspad langsheen het stadrandbos betreft, we pleiten daar voor een evenwicht tussen recreatie en natuur, een smaller fietspad waterdoorlaatbaar. De investering voor de fietsverbindingen is ook niet min: het prijskaartje bedraagt zo'n slordige 500.000 euro. We vragen de schepen dan ook met aandrang om bij de nieuwe plannen in deze rekening te houden met de meer dan terechte opmerkingen van de natuurbeweging.

Sofie Cloet