Graag doorlichting Economisch Huis Oostende

01 September 2014

Graag doorlichting Economisch Huis Oostende

De essentie van mijn pleidooi namens Groen in de Gemeenteraad van vrijdag 29 augustus 2014 was: het Economisch Huis heeft grote verliezen opgelopen in 2013 en dit moet weggewerkt worden. Ook de stadsadministratie stelden hier vragen over. Een deftig besparingsplan is dan ook onontbeerlijk maar er is GEEN besparingsplan; wél een oplijsting van budgetposten.   vindt wel de geplande doorlichting van het Economisch Huis zoals aangekondigd door schepen Niko Geldhof een goede zaak. Wij hebben gehoord dat Groen hierbij betrokken wordt en wil hier constructief meewerken. We wachten einde doorlichting af en dan trekken we conclusies. We geloven nog altijd in het nut en het hoopvol verhaal van het Economisch Huis. Enige voorwaarde is wel dat er een efficiëntere werking komt.#Groen

Toen Schepen Niko Geldhof (SP.A) een jaar geleden de bevoegdheid voor het Economisch Huis Oostende op zich nam vond Groen zijn prioriteiten en intenties goed. Voor een Economisch Huis wiens realisaties ondermaats waren zijn goede plannen onontbeerlijk. Wij dachten dat een nieuwe schepen alle kansen zou moeten krijgen om zich te bewijzen. Wij kondigden aan, in deze zaal op 28 juni 2013, dat wij het Economisch Huis Oostende het best opnieuw beoordelen na verloop van tijd en op zijn realisaties. Dat moment is er nu want vóór ons ligt de vraag om de uitbetaling van het saldo van de financiële middelen 2014 voor het Economisch Huis Oostende, namelijk een bedrag van 490.500,00 euro.

 

De tussenkomst

Als oppositiefractie dragen wij mee de verantwoordelijkheid om het Economisch Huis te doen functioneren als de motor en centraal aanspreekpunt voor alles wat in Oostende met economische activiteiten te maken hebben. Dit doen wij door constructieve suggesties en voorstellen door te spelen aan de vzw of aan de schepen, hier in de Gemeenteraad of in de raadscommissies. Wij zijn dan ook blij om vast te stellen dat het Economisch Huis het voorbije jaar hard heeft gewerkt en een gesprekspartner aan het worden is voor bedrijven en economische instanties voor hun contacten met de overheid, de andere actoren in de sector en elkaar.. Een rechtstreeks resultaat is het feit dat Oostende vandaag tot de derde grootste winkelstad in Vlaanderen behoort als wij het onderzoek van het Nederlandse bedrijf City Traffic mogen geloven. Ongeacht een daling van 0,6% van het aantal shoppers is dit een goede score. Naast de lichte daling zijn er ook andere aandachtspunten, zowel strategisch als in de inhoudelijke werking van het EHO waarop wij goed moeten letten. Oostendenaars hebben een verduidelijking nodig in enkele zaken.

 

I AANDACHTSPUNTEN

Groen weigert een blanco cheque te geven, voor ons is het onmogelijk om in te gaan op de vraag tot uitbetaling van het saldo van de financiële middelen 2014 voor het Economisch Huis. Dat omwille van een reeks knelpunten waarop wij al in juni 2013 aandacht gevestigd hadden.

  1. Verlies en besparingsplan

Het Economisch Huis Oostende heeft een verlies van 131.185 euro opgelopen in 2013. Dat is zeer veel geld. In het raadsdossier werd verwezen naar een besparingsplan die het verlies in 2013 zou aanzuiveren tijdens de boekjaren 2014 ? 2015. Maar dat plan en wat het inhoudt is nergens terug te vinden. Het plan dat ons ondertussen per e-mail bezorgd werd, is vaag en allesbehalve overtuigend. Er is een verschil tussen een oplijsting van budgetposten en een plan. Een plan bevat concrete acties die tot resultaten leiden en is niet louter een oplijsting van budgetposten. Het Economisch Huis heeft geen besparingsplan, wel een oplijsting van budgetposten. Dat is veel te vaag. Nochthans heeft het Economisch Huis een besparingsplan nodig. De stad Oostende moet investeren met zicht op redelijk returns. Het kan niet dat wij aan grote geldverspilling doen en verwachten dat de Oostendenaar dit braafjes zal dulden.

  1. Begroting 2014: schrapping 100.000 euro uitgavenpost vzw Shopping Centrum

Bij de goedkeuring van de begroting 2014 werd de som van 100.000,00 euro, namelijk de inkomenpost "inning lidgelden handelsbonden" geschrapt. Daardoor werd de uitgavenpost "vzw Shopping Centrum" van 190.000,00 euro gewijzigd naar 90.000,00 euro. We stellen vast dat de vzw het met 100.000,00 euro minder moet doen. Dit leidt tot drie vragen: welke acties vallen dan weg; tot hoeverre heeft dit een invloed op de opgestelde targets en hoe denkt men dit in de begroting 2015 en verder te remediëren?


 

  1. Kwijting bestuurders

Na goedkeuring van het jaarverslag en de jaarrekening wordt traditioneel bij het Economisch Huis Oostende kwijting verleend aan de bestuurder. Deze manier van werken is misschien in het algemeen aanvaard maar we vinden dat dit beter en anders kan. We vragen ons af of het niet beter zou zijn dat de bestuurders (inclusief de gedelegeerd bestuurder) van alle verantwoordelijkheid wordt ontlast na goedkeuring van het jaarverslag en de jaarrekening door de Gemeenteraad. De Stad Oostende is niet vreemd aan deze manier van werken want straks krijgen wij de vraag van de burgemeester onder agendapunt 43 om krachtens de statuten van de Gemeenteraad kwijting te verlenen aan de Bestuurders en de Commissarissen van het Autonoom Gemeentebedrijf Haven Oostende aangaande het boekjaar 2013. Dit is transparanter en we vragen ons af wat ons belet om dit toe te passen in het Economisch Huis. Misschien iets om mee te nemen bij de omvorming van de EHO naar het EVA.


 

  1. Signaal stadsadministratie

In het gemeenteraadsdossier steekt een batterij van kritische vragen van de stadsadministratie richting het Economisch Huis. Dat is een signaal dat de werking anders aangepakt moet worden. Hier een bloemlezing:

  • Bij bestellingen van materiaal stelt de administratie vragen of de wetgeving op overheidsopdrachten gerespecteerd worden. Voor Groen is een "telefonische rondvraag" alleszins onvoldoende.

  • Het Economisch Huis publiceert vaak eigen advertenties. De stadsadministratie vraagt zich af waarom geen gebruik gemaakt werd van de advertentieruimte van de Stad in de Tips.

  • Het Economisch Huis heeft eigen abonnementen op kranten en tijdschriften, hoewel Oostende toegang heeft tot de persdatabank Mediargus. De stadsadministratie stelt zich daar terecht vragen over

  • Er worden vragen gesteld bij een factuur van 12.100 euro voor een "evaluatiemoment Economisch Huis"

Dat het schepencollege zich snel tevreden stelt met de halfslachtige antwoorden van het Economisch Huis en zo de terechte, groeiende kritiek op de interne werking van het Economisch Huis opzij schuift, is voor ons onbegrijpelijk. Dit gaat om belastinggeld.

 

II DE VRAAG

De discussie over het Economisch Huis sleept al lang aan. Zo vond Groen al in de Gemeenteraad van juni 2013 dat de realisaties van het Economisch Huis ondermaats waren. Toen meende Groen dat u als schepen alle kansen verdiende om de zaken beter en anders aan te pakken. Dit subsidiedossier toont aan dat dit niet gelukt is. Wat is uw reactie en hoe wilt u beter doen?


 


 

Collins NWEKE | Gemeenteraadslid voor Groen

Oostende, 29 augustus 2014