Groen bezorgd over verparking van beschermd Krekengebied

01 Juni 2016

Groen bezorgd over verparking van beschermd Krekengebied

Groen Oostende wil niet dat het stadsbestuur haar plannen doorzet om van het beschermde Krekengebied een recreatiegebied te maken met een betonnen fietspad, uitkijkpontons en picknicktafels. De Groen-fractie vindt immers dat de Oostendenaar nu al perfect kan genieten van het natuurgebied en dat het huidige Groen Lint-traject een voldoend alternatief vormt om dit krekengebied te ontzien en dat de planologische beschermingen  (ven, natuurgebied, beschermd landschap) te weinig worden ontzien. Het beschermde natuurgebied langsheen de Keignaert met haar waardevolle fauna en flora dreigt immers verstoord te raken door het te gaan 'verparken'. In plaats van natuurwaarden te versterken en te verhogen, zal dit stilte- en recreatiegebied teloor gaan en opgeofferd worden aan recreatie. Intrinsiek kan niemand bezwaar hebben tegen de aanleg van fiets- en wandelpaden. Groen zeker niet. Maar als het binnen in waardevol natuurgebied gebeurt, dan liggen de kaarten natuurlijk anders.

Het is een publiek geheim dat ex-burgemeester Jean Vandecasteele al jaren alles op alles zet om het betonnen fietspad langs de Keignaert te realiseren. Dit in weerwil van omwonenden, natuurbewegingen en natuurliefhebbers. Tegen de plannen werden in totaal 11 bezwaarschriften ingediend.

Het geplande fietspad waarvoor de aanvraag wordt ingediend loopt van de Karperstraat, na een oversteek over de Grintweg pal langs de oevers van de Grote Keignaert, tot aan de Kapittelstraat. De natuurlijke oevers zijn er maar enkele meters breed.

 

Bouwovertreding skeelerpiste

 

Het stadsbestuur bond al voor een stuk in met de recreatieplannen na negatieve adviezen van het ANB.
Het aantal geplande picknickbanken en -tafels werd hierop teruggeschroefd, de pontons werden kleiner getekend en zo meer.   
Toch gaan de aanpassingen voor ons niet ver genoeg om akkoord te kunnen gaan.
De nodeloze druk op natuurgebied blijft bestaan. De aanleg van de pontons gaat overigens regelrecht in tegen de eerder gemaakte afspraken tussen de actoren in de overlegcommissies.
Een belangrijk item in dit dossier is de flagrante bouwovertredingen die gemaakt werden tijdens de aanleg van de skeelerpiste. De stad hoopt dit met een simpele regularisatie uit te wissen, met een aan zichzelf gerichte bouwaanvraag. Maar ze verhoogt met deze nieuwe plannen nog eens extra de druk op de fragiele omgeving. Zo dient het extra ponton eigenlijk om voor een vlottere doorgang te zorgen, omdat de skeelerpiste illegaal veel te diep en bijna tot tegen de oevers gebouwd werd.

 

Positief

 

Het is uiteraard positief dat de Oostendenaar naar de natuur geloodst wordt, maar vervolgens het natuurgebied zelf vol beton gieten om de natuurpracht te beleven is een stap te ver.
De Oostendenaar die van de natuur rond de grote Keignaert wilt genieten is best bereid om hiervoor op gras te wandelen, en als het regent om rubberen laarzen aan te trekken. Natuur is de natuur. Rustig picknicken kan op de mooie grasvelden, dit hoeft niet op betonnen picknickstellen. Van de Grote Keignaert met zijn waardevolle rietkragen oevers genieten kan perfect vanop de kant. Betonnen palen in de bodem slaan om uitkijkpontons op te bouwen is contradictorisch. Er hoeft ook geen kabelbaan te komen om de fauna in en rond de Keignaert ook nog eens van boven te kunnen bekijken.

 

Inkrimpen van natuurgebied is nooit een goed plan.

 

Het ANB geeft aan dat mogelijk wel een gunstig advies kan volgen, maar voorlopig staat het ligt nog op rood. Ook alle geldende regelgevingen en decreten rond de statuten van VEN-, natuur- en habitatrichtlijngebieden staan haaks op deze geplande ontwikkelingen.
Wij raden het stadsbestuur aan om de plannen definitief op te bergen. Zo bespaart men niet alleen 1,2 mio euro, maar zo geeft men dit waardevol en beschermd natuurgebied de kans om zich verder te ontwikkelen voor de toekomstige generaties. De investeringen uit het verleden om dit krekengebied in haar waarde te herstellen moeten niet opnieuw ongedaan gemaakt worden omwille van de mogelijke entertainmentwaarden.
In waardevol natuurgebied moet de prioriteit op de natuur zelf gelegd worden. Zo mag er voor ons eerst en vooral eens werk gemaakt worden van een beheerspan. Dit natuurgebied moet nodig versterkt worden in de plaats van te degraderen naar een recreatiepark.