Groen eist betere garanties voor laagdrempelig voetbal bij KV Oostende

28 Mei 2017

Groen eist betere garanties voor laagdrempelig voetbal bij KV Oostende

In juni 2015 werd de huidige subsidie-overeenkomst tussen de Stad en KVO door de gemeenteraad goedgekeurd. Voorafgaandelijk was er met alle partijen een debat geweest betreffende de opmaak van deze overeenkomst. Groen is voorstander van een brede jeugdwerking en is in die zin ook een substantiële subsidiëring van de club gunstig gezind. Maar voor ons was het feit dat een subsidie van die omvang jaarlijks zou toegekend worden, voor onbepaalde duur een brug te ver. Ten aanzien van andere sportverenigingen is dit onevenredig hoog. Daarnaast waren er voor ons ook onvoldoende concreet meetbare criteria opgenomen die de maatschappelijke return konden aantonen. We hebben ons toen ook onthouden. De subsidie werd een eerste keer toegekend in 2016, gedurende dat jaar is volgens de subsidieovereenkomst een halfjaarlijkse evaluatie voorzien. Na dit werkjaar diende men mits een subsidiedossier en werkingsverslag de uitgaven te staven. Op 12 februari stelde Groen de vraag naar een evaluatie (zie bijlage). Toen bleek al dat er 4 evaluatiemomenten waren doorgegaan maar dat er van geen van die momenten een verslag was opgemaakt. Een weergave van die evaluaties zou worden opgenomen in het werkingsverslag.

Op 22 maart vroegen we een kopie van het subsidiedossier aan. Hiervan lichten we enkele elementen toe.

Besteding van de subsidiemiddelen

Alle middelen dienen te worden aangewend voor de jeugdwerking, incl. personeelskosten, kosten verbonden aan logistieke ondersteuning, administratieve en werkingskosten. In het dossier zelf zien we een aantal opvallende uitgaven.

-    14 599,05 euro huur van 10 kopieertoestellen: kan men bewijzen dat dit enkel voor jeugd is? Volgens onze bronnen beschikt de jeugd welgeteld over één kopieertoestel.
-    95 009,66 euro uitgaven kledij die echter nergens als inkomsten worden geboekt. Nochtans is dit volgens mailverkeer in bijlage wel vervat in de jaarlijkse bijdrage. (zie verder). Volgens interne bronnen is het zelfs zo dat KVO winst maakt op de sportkledij. Ze kopen dit aan in grote aantallen bij een leverancier waardoor ze een grote korting kunnen bedingen, en verkopen het door met een kleinere korting aan de spelertjes. In hoeverre dient dit bedrag - bijna een vierde van de totale subsidie - dan nog gesubsidieerd te worden?
-    Daarnaast ook moeilijk in te schatten kosten: consultancy, reis- en verblijfskosten,? in hoeverre is dit voor de jeugd? Dit wordt nergens gestaafd met vb data van uitwedstrijden etc?
-    KVO nv vs KVO vzw: vzw KVO heeft een rekening courant ten bedrage van 1.416.210,73 wat betekent dat er zogenaamd door nv KVO Stadion een bedrag is voorgeschoten waar KVO vzw elk jaar een vastgelegd tarief van 9,27% dient op te betalen zolang de "schuld" niet is vereffend. Dit betekent dat er jaarlijks 131282,73 euro van de jeugdwerking wordt doorgesluisd naar (de bouw van) het stadion. Boekhoudkundig wordt zo'n rekening courant normaal gezien zo snel mogelijk weggewerkt, maar hier wordt het bewust in stand gehouden. Dit is een truc om geld belastingvrij van de ene vennootschap in de andere te parkeren.

Maatschappelijke return

De initiële overeenkomst werd opgemaakt met als voornaamste doel de voetbalsport toegankelijk en laagdrempelig maken en houden. De probleemstelling was dat veel kinderen buiten Oostende moesten gaan voetballen omdat KVO voornamelijk gericht was op competitievoetbal. Met deze subsidie wou de Stad de garantie dat KVO ook van zijn modelpositie gebruik zou maken om iets te betekenen voor alle kinderen, en een zo breed mogelijke werking te organiseren.

De evaluaties die zijn doorgegaan met de stadsdiensten hebben betrekking op deze maatschappelijke return, doch voor Groen is het niet duidelijk welke criteria gehanteerd werden. Maar liefst 5 van de opgenomen kwalitatieve sportieve criteria van de subsidie-overeenkomst worden met voeten getreden door KVO, en ten minste één door de stad.

 

Evaluatie

1.    Social coach: deze verbindingsfiguur moet aangesteld worden door de stad, dit is nog niet gebeurd waardoor dit nog niet in werking is. Nochtans is er voor de Stad tijd genoeg sinds juni 2015 om hier werk van te maken.
2.    Groen heeft bij opmaak van de overeenkomst gehamerd op het opnemen van het aantal jeugdploegen op dat moment, om zo te kunnen monitoren of er effectief naar een groei dan wel een evenwicht wordt gestreefd. Bij aanvang (juni 2015) waren er 31 jeugdploegen, nu slechts 29 meer (zie p 21 in subsidiedossier).
3.    Entreepas: KVO verbindt zich ertoe om kortingen en benefits te voorzien bij KVO-        organisatoren van eerste klasse, en gratis tickets te voorzien voor alle kinderen die spelen bij een Oostendse voetbalploeg. Dit is nog niet in voege. Wel geeft KVO in het werkingsverslag aan dat er een "zekere bereidwilligheid" is om dit te doen.
4.    Buurtbal: voor dit event engageert KVO zich om de organisatie van sportieve luik op zich te nemen. In realiteit wordt er in het verslag melding gemaakt van het uitdelen van goodiebags met de cd Couckenbak en stressballen. Er werden geen organisatorische taken uitgevoerd, dit gebeurde door de stad.
5.    Lidgeld: in de overeenkomst staat duidelijk dat de lidgelden niet verhoogd mogen worden muv een indexering. In augustus 2016 besliste KVO éénzijdig om dit wel te doen. Dit werd bevraagd door de stadsdiensten waarna KVO zich geëxcuseerd heeft per mail (zie bijlage). Aan de lidgelden werd niet meer geraakt waardoor we nu al met een effectieve verhoging zitten dat ver boven het geïndexeerde bedrag zit. Daarenboven heeft de leiding als uitleg secundair gegeven dat het lidgeld eigenlijk niet verhoogd werd. Er zou geen sprake zijn van lidgeld, als wel van een jaarlijkse bijdrage. In die jaarlijkse bijdrage zit ook de prijs van de sportkledij vervat. We zien echter dat diezelfde sportkledij voor een bedrag van 93000 euro wordt doorgegeven aan de Stad als reële kost.
6.    KVO engageert zich in de overeenkomst tot het organiseren van voetbal voor kinderen tot 12 jaar ongeacht niveau. (art. 4.2.) en zegt in hun subsidieverslag dit ook te doen. Ze hebben dit in het jaar 2016 effectief georganiseerd. Vanaf september 2017 echter, kregen spelertjes te horen dat ze niet meer welkom zijn. Opnieuw wordt er verwezen naar ploegen zoals Fusion (nog niet in werking) of Eernegem voor eerder recreatief voetbal.


Besluit

Alhoewel schepen Deblauwe al in april te kennen gaf aan de pers dat de subsidie goedgekeurd werd en het dossier in orde, is het pas deze week dat de stad in het schepencollege de aanvraag heeft aanvaard en de formele beslissing nam. In de toekenning staat vermeld dat 2 parameters extra duiding vragen: het lidgeld en de niet-deelname aan Entreepas. Deze parameters worden echter niet zwaar genoeg bevonden om de subsidie ook effectief on hold te zetten tot het uitgeklaard is.

KVO heeft op het vlak van jeugdwerking geen al te beste naam. Van alle Pro League-ploegen investeren zij het minste in de jeugd. Bij elke evaluatie van de licentie was dit ook een punt dat werd aangebracht vanuit de voetbalbond. Deze subsidie moet ervoor zorgen dat àlle kinderen in Oostende de kans krijgen om hun sport in onze stad te beoefenen. Groen eist dan ook dat deze subsidie-aanvraag opnieuw en grondig doorgelicht wordt. De Stad heeft de plicht om verantwoordelijk met ons belastinggeld om te gaan, en hoezeer we KVO ook een warm hart toedragen, ze dienen te worden gewezen op hun falen wat betreft maatschappelijke return. Daarenboven is de subsidieaanvraag doorspekt met beweringen als zouden ze niet uit de kosten raken. Door hun rekening courant aan te zuiveren zou de vzw KVO elk jaar netto 131282 euro meer ter beschikking hebben.

De Stad kan volgens de subsidie-overeenkomst een deel van het bedrag terugvorderen, indien niet beantwoord wordt aan de criteria. Groen stelt dan ook voor om deze optie ernstig te onderzoeken.