Groen wil bijsturing van ontwikkelingsplannen voor wijk Het Hazegras

28 September 2015

Groen wil bijsturing van ontwikkelingsplannen voor wijk Het Hazegras

Op de gemeenteraad wordt het nieuwe gemeentelijke uitvoeringsplan voor de wijk Hazegras voorlopig vastgesteld. Groen legt het dossier voor, en wijst op enkele pijnpunten en de kritische adviezen van de verschillende instanties. We vragen aan schepen Kurt Claeys een bijsturing.   "Gezien de slechte reputatie van Oostende op het vlak van bouwbeleid en de bouwwoede van zielloze appartementsgebouwen, is waakzaamheid geboden. Prioritair is voor ons een vernieuwend project en een bloeiende mix tussen wonen en handel, maar in de eerste plaats op maat van gezinnen, met veel groen en levenskwaliteit. Dit RUP biedt daartoe onvoldoende garanties. De wijk Hazegras en gans Oostende verdienen beter. Kwaliteit moet voorop staan, in alles wat Oostende vanaf nu doet. Dit project beantwoordt daar niet aan. De schepen moet zijn huiswerk overdoen. Wij vragen een bijsturing van de plannen op basis van de opmerkingen in de adviezen", zeggen fractieleider Wouter De Vriendt en voorzitter Kristof Cornelis (Groen).

 

Bedoeling van het RUP is de bepaling van vier projectzones met hun bouwhoogte, en de ambitie om veel horeca en winkelruimte te creëren en groene assen: site Hotelschool (V/T: 4,5), De Post en omgeving (V/T 2, wat betekent een hoogste variant met 1 gebouw van 14,5 bouwlagen), Graaf de Smet de Naeyerlaan en -brug (V/T: 1,5), site administratief centrum (V/T: 3,5)

Veel instanties hebben verplicht advies gegeven. De adviezen zijn gemengd positief en negatief. Vele instanties geven fundamentele kritische bemerkingen. "Groen vraagt dat rekening gehouden wordt met de mening van onafhankelijke experten", benadrukken De Vriendt en Cornelis.

Uit de raadscommissie bleek dat de Kwaliteitskamer zich nog niet over het project had uitgesproken. Dat valt te betreuren, omdat hier al het kader wordt uitgetekend. We vragen dat de Kwaliteitskamer alle ruimte krijgt om dit kritisch te bekijken en dat haar suggesties worden meegenomen in de definitieve vaststelling van het RUP.

Algemeen en varia

Provincie West-Vlaanderen (voorwaardelijk gunstig):

  • mix van functies wonen, kantoren, handel, horeca, maar onduidelijk welke verhouding. Nochtans belangrijk voor effecten op mobiliteit en parkeren.
  • onvoldoende garanties om het hele proces kwalitatief te sturen.

Ruimte Vlaanderen (voorwaardelijk gunstig):

  • sokkelvolumes die de verschillende bouwvolumes met elkaar verbinden zijn een mogelijkheid. Dit staat kwalitatieve publieke ruimte in de weg en biedt geen garanties op groene dooradering.

Onroerend Erfgoed Vlaanderen (ongunstig):

- Er wordt in het RUP geen rekening gehouden met de erfgoedwaarde van de beschermde monumenten. Historisch waardevolle panden worden gewoonweg vergeten, en komen in het slechtste geval in aanmerking voor afbraak.

Idee van "groene vingers" 't bosje - Hazegras - Leopoldpark en verbinding van het gebied met de stad

Op zich een goed idee, maar?

Provincie West-Vlaanderen:

  • nobele intenties om "groene vingers" te creëren worden niet afdwingbaar gemaakt en blijven vaag. De Provincie adviseert een minimum groene ruimte op te nemen.

Ruimte Vlaanderen:

  • de principes van de groene dooradering worden onvoldoende vertaald in dit RUP. Geen garanties.

Wonen Vlaanderen (voorwaardelijk gunstig):

  • ambitie van verbinding met de stad: "we vinden er bitter weinig van terug". Te weinig krijtlijnen uitgetekend om dit te kunnen afdwingen. Geen minimale vereiste oppervlaktes groen.

Projectzone hotelschool

Degroote kocht in 2013 de site voor 40 miljoen euro. Die prijs was bepaald voor een V/T van 4,5, wat betekent dat er gebouwen kunnen komen van 22 verdiepingen, de hoogte van De Mast. Afhankelijk van de definitieve beslissing in het RUP zou de prijs aangepast worden. Nu blijkt dat het stadsbestuur bij zijn voornemen blijft. Gemiddeld wordt er gerekend op minimum 10 bouwlagen.

"Zoveel mogelijk bouwen om een zo hoog mogelijke prijs te bekomen, is de leuze. De lege stadskas gijzelt onze stad. Ten koste van de kwaliteit van de nieuwe projecten. Wij zijn niet per se tegen hoogbouw, maar we mogen nooit vergeten dat een vernieuwend project nood heeft aan open ruimte, groen en een architectuur met variatie in bouwhoogte. Kwaliteit moet het kernwoord zijn, maar een V/T van 4,5 zet de deur open voor overdreven volumes. Gezinnen en jonge mensen willen levenskwaliteit, en net die groepen bewoners moeten we in Oostende dringend aantrekken", zeggen De Vriendt en Cornelis.

Dit wordt ondersteund door de volgende adviezen:

  • commissielid GECORO en opmerking GECORO als geheel
  • Provincie West-Vlaanderen: deputatie betreurt dat er geen hoogbouwvisie is in Oostende en de beoogde hoogbouw wordt niet afgewogen tegen de nabijheid van binnenstad, jachthaven..
  • Ruimte Vlaanderen: een visie op hoogbouw ontbreekt, effecten moeten grondig bestudeerd worden.
  • Wonen Vlaanderen: het RUP laat heel grote verdichting toe. Niet duidelijk hoe dit past in totaalbeeld Oostende.