Groen wil oplossing voor parkeerprobleem op site MilHo

02 April 2018

Groen wil oplossing voor parkeerprobleem op site MilHo

Afgelopen maandag werd op de gemeenteraad de openbare ruimte van de site Militair Hospitaal officieel overgedragen aan de stad. Dit betekent dat de site nu officieel opgeleverd is als geheel en dat de stad de verantwoordelijkheid overneemt van de bouwheer wat betreft het onderhoud en de inrichting van de openbare ruimte op het domein. Reeds verschillende keren werd de parkeerproblematiek op de site al aangehaald door bewoners op algemene bewonersvergaderingen en bij de stadsdiensten. Doch de stad gaf aan dat zij weinig konden doen vooraleer de site officieel overgedragen zou zijn. Concreet gaat het om het gebrek aan plaatsen voor kortparkeren op de site. Het project Militair hospitaal omvat een 220-tal woongelegenheden, waarvan 140 grondgebonden woningen met 3 slaapkamers. Parkeren voor bewoners gebeurt in hoofdzaak in twee ondergrondse parkeergarages, die zich aan de randen van het terrein bevinden. Verkeerscirculatie wordt zoveel mogelijk vermeden binnenin de enclave en doorgaand verkeer is onmogelijk. Gemeenteraadslid Natacha Waldmann: “De insteek om van deze site een verkeersvrij project te maken juichen we toe. Maar we zien opnieuw dat de opbouw van het project volledig werd geënt op de woontorens en de gebouwen, er is geen totaalvisie over de site en dat breekt de bewoners nu zuur op. Leefkwaliteit hoort voorop te staan bij elk nieuw bouwproject. De Stad is te laks en laat teveel vrijheid aan de bouwpromotoren. Een menselijke visie op bouwbeleid ontbreekt.” In een eerste fase van het project werden de parkeerplaatsen aan de Godtschalckstraat voorgesteld als bezoekersparkings en plaatsen voor kortparkeren. In de praktijk zien we dat de bewuste plaatsen in latere fases allemaal privaat werden verkocht, waardoor mensen nu op de site nergens nog kunnen laden en lossen. Bewoners kunnen nergens gereglementeerd hun wagen kwijt om bvb boodschappen uit te laden, kinderen af te zetten of op te halen, enz. “Voor een site dat zo expliciet mikt op jonge gezinnen is dit een beperking. Op een eerdere schriftelijke vraag van Groen gaf de stad aan dat er geen mobiliteitsstudie of masterplan werd opgemaakt voor het project. Dit is onbegrijpelijk voor een initiatief van deze omvang.” vervolgt Natacha Waldmann Groen vraagt de stad om de dialoog aan te gaan met de bewoners en op zoek te gaan naar een werkbare oplossing, zonder de verkeersluwte op de site in het gedrang te brengen. Het MILHO is een PPS-project, wat betekent dat de Stad al sinds het begin betrokken partij is. “De Stad heeft haar rol als overheid te weinig opgenomen en de belangen van de bewoners onvoldoende ingebracht. De bouwpromotor kreeg vrij spel en heeft winstmarges laten primeren op leefbaarheid. Groen eist een snelle en concrete bijsturing van de huidige openbare ruimte en het voorzien van enkele plaatsen voor kortparkeren. In nieuwe projecten willen we standaard ook mobiliteitsstudies vervat zien, dit kan beter.” aldus nog Natacha Waldmann.