Handelsmissie moet meer zijn dan een prestige project

31 Augustus 2015

Handelsmissie moet meer zijn dan een prestige project

De werking van het EHO (Economisch Huis Oostende) is lang een punt van discussie. Zo gaf Groen al aan in de Gemeenteraad van juni 2013 dat de realisaties van de vzw ondermaats waren. In augustus 2014 meldden wij dat er nog veel vraagtekens waren rond de efficiëntie van de werking van de vzw. Wij geloven echter nog steeds in een positief verhaal voor het Economisch Huis, al is er nog een erg lange weg af te leggen. Dat bleek ook in het auditrapport, een doorlichting die wij gevraagd hadden en toegelicht werd in de raadszitting van februari 2015.   Ik stel hoopvol vast dat er de voorbije dagen enkele zaken positief evolueerden. Zo werd eerder deze week (op dinsdag 25/08/2015) unaniem een nieuwe vorm van de raad van bestuur goedgekeurd. Deze nieuwe constructie voorziet al wat meer transparantie in de werking van het EHO. Bij deze wens ik collega bestuurslid, mevrouw Sara Casteur, te feliciteren met haar aanstelling als de nieuwe voorzitter van een meer democratisch samengestelde raad van bestuur. Op de constructieve samenwerking met Groen mag u steeds blijven rekenen. Zoals u wel weet, geniet het om(her)vormen van de organisatie van het EHO in een Extern Verzelfstandigd Agentschap (EVA) nog steeds onze voorkeur op lange termijn. Ook zijn alle andere maatregelen die de efficiëntie van het Economisch Huis kunnen verhogen voor ons bespreekbaar.

 

Het agendapunt vandaag betreft de uitbetaling van het saldo van de financiële middelen 2015 voor het Economisch Huis. Wij vragen hierover de stemming. Wij gaan ons onthouden bij de stemming. De reden is eenvoudig: momenteel ontbreekt nog de efficiëntere werking voor de ondersteuning of bijsturing van broodnodige economische acties. Wij kunnen dit onder meer vaststellen na evaluatie van de door het EHO georganiseerde internationale handelsmissie van maart 2014. Dit was een handelsmissie met een kostprijs van bijna €54,000, indirect kosten niet inbegrepen. En de resultaten? Tot op vandaag: nul. Waarom? Op de nota van het Economisch Huis staat de volgende verklaring:

 

"Het succes van dergelijke missies moet over verschillende jaren gemeten worden en is ook afhankelijk van de lokale partnerbedrijven. Zo waren er verschillende gespreken over de overname en extra investeringen van een voedingdbedrijf in Oostende. Die onderhandelingen zijn afgesprongen waardoor deze Arabische investeerder uiteindelijk voor een investering in de regio Mechelen koos..."


We kunnen moeilijk de aanpak en de visie ? mocht ze al bestaan - voor deze handelsmissie begrijpen. Het getuigt van weinig tot geen voorbereiding en neigt naar een prestige project zonder reële kans op return. Wij zijn voorstander van grondig voorbereide handelsmissies. Bijvoorbeeld door potentiële partners actief aan te sporen en intensief overleg te organiseren voorafgaand aan de missie zelf. Op dit manier is de kans op afsluiten van een deal groter. Oostende, een stad met economische indicatoren die letterlijk permanent op rood staan kan zich de luxe niet permitteren om veralgemeende handelsmissies te organiseren. Bij deze onderstrepen we nogmaals de nood aan het efficiënt gebruik van middelen en het uitschrijven van een gedegen visie. Kortom, EHO moet alles professioneler aanpakken.

 

Verder hebben wij nog drie voornaamste aandachtspunten / vragen:

  1. Onduidelijkheid over de boekhouding 2014

 

In de nota van de stadsadministratie Boekhouding dd. 17 augustus 2015 werd een onduidelijkheid geuit over het feit dat "het bedrag dat de stad stortte in 2014 niet overeenkomen met wat in hun (het Economisch Huis) jaarrekening staat". Het gaat hier om het bedrag van €54,500. Als mogelijke reden werd aangegeven dat het bedrag is "waarschijnlijk pas in 2015 toegekomen op de bankrekening van AGSO / Economisch Huis zodat ze dit niet meer hebben kunnen meenemen in hun jaarrekening 2014". Is dit intussen uitgeklaard? Kunt u ons verzekeren dat de veronderstelling van de administratie correct is?
 

  1. Kwijting bestuurders

Op aandringen van Groen in de gemeenteraad van augustus 2014 werd ons beloofd door toenmalige schepen Niko Geldhof dat de wijze van het verlenen van kwijting aan de bestuurders zal herzien worden. Na de goedkeuring van het jaarverslag en de jaarrekening wordt bij het Economisch Huis Oostende kwijting verleend aan de bestuurders. Deze manier van werken is misschien algemeen aanvaard, maar we vinden dat dit beter en anders kan. We vragen ons af of het niet beter zou zijn dat de bestuurders van alle verantwoordelijkheid wordt ontlast na goedkeuring van het jaarverslag en de jaarrekening door de Gemeenteraad. Dit systeem wordt gehanteerd in onder andere het Autonoom Gemeentebedrijf Haven Oostende. De statuten van de Gemeenteraad laten dit toe, en het is ook transparanter. Voor de duidelijkheid, kunt u ons verzekeren dat dit wordt doorgevoerd met de huidige statutenwijziging van de vzw?


 

  1. Personeelswissel het Economisch Huis

Er doen stille geruchten de ronde dat aan de samenwerking met de gedelegeerde bestuurder van het Economisch Huis aan het einde komt. Zoals u weet zijn onzekerheid en de economie zijn geen goede maatjes. Economische partners en Oostendenaars hebben alle belang bij duidelijke, correcte. Kunt u dan ook deze geruchten ontkrachten of bevestigen.


 

Collins Nweke | Gemeenteraadslid Oostende