Het actieplan (SEAP) voor lokale en duurzame energie

24 November 2013

Op 23/1/2010 tekende de stad Oostende het Burgemeestersconvenant voor lokale en duurzame energie. Daarmee deed zij een vrijwillige en eenzijdige toezegging om verder te gaan dan de opgelegde EU-doelstellingen in termen van de CO2 uitstoot. De steden die het convenant hebben ondertekend streven er naar hun CO2 uitstoot tegen 2020 met meer dan 20% te verminderen. Het actieplan dat momenteel wordt gepresenteerd moest eigenlijk voorgelegd zijn in januari 2011, één jaar na ondertekening van het convenant. Het opstellen daarvan heeft dus veel te lang geduurd: langer dan drie en een half jaar. De stad heeft hier veel tijd verloren, terwijl iedereen weet dat de klimaatopwarming een zeer groot probleem is.

Er is uiteindelijk een studiebureau aan te pas gekomen om dit actieplan uit te werken. Groen is blij dat de stad eindelijk dit plan voorlegt aan de gemeenteraad.

Het actieplan bevat een lijst met mogelijke maatregelen die de stad kan nemen. Een niet limitatieve lijst van mogelijke acties om de doelstellingen tegen 2020 te halen. Er is dan ook werk aan de winkel om de actieplannen om te zetten in daden. We zijn bijna 2014 en de tijd gaat snel.

De rol van de stad is om te informeren, sensibiliseren, begeleiden en regisseren. Iedereen speelt een rol in het behalen van de doelstellingen. De burger, de handel en de industrie, maar vooral ook de stad zelf. De stad moet het goede voorbeeld geven.

Dat staat zo ook omschreven in dit plan: "de stad neemt concrete maatregelen om de burger en het bedrijfsleven te stimuleren om bij te dragen aan de vermindering van de CO2 uitstoot en vervult daarbij de rol van voorbeeldfunctie".

Het is dus zeer belangrijk dat Oostende een evaluatie doet naar het eigen energieverbruik en de mogelijkheid om hierin te bezuinigen:

- stadsgebouwen aanpakken (isolatie, nieuwe ramen) en zonnepanelen leggen

- het eigen wagenpark vergroenen

- openbare verlichting : Led verlichting gebruiken en lichtvervuiling aan pakken.

Verder onthouden wij uit dit actieplan dat het noodzakelijk is dat de industrie, handel, diensten en huishoudens meer groene energie aankopen.

Dat er ook vele acties mogelijk zijn in verband met vervoer: elektrische oplaadpunten voorzien voor commercieel en particulier vervoer; investeren in bussen op groengas; Fietsbeleid herbekijken: verbeteren fietspaden, fietsbruggen en fietstunnels aanleggen, hoofdfietsroutes voorzien.

Oostende zal dus geld moeten voorzien op de begroting om al deze acties te kunnen doen. Eerst moet men investeren om daarna resultaten te behalen.

Maar we mogen niet vergeten dat dit actieplan enkel een lijst is met maatregelen die mogelijk zijn, een soort guideline. Nergens geeft men een timing van wanneer de stad met welke actie zal starten. Dit blijft dan ook onduidelijk en is te vrijblijvend.

Het actieplan is een goed begin en wij zullen de uitvoering van de plannen nauwgezet opvolgen.

 

 

Annemie Van der Mueren

Gemeenteraadslid Groen