Stijging drinkwatertarief in Oostende: belastingverhoging

03 Mei 2015

De intercommunale Farys (TMVW) heeft op 4 maart een brief naar het stadsbestuur geschreven met de vraag of Oostende akkoord gaat met een stijging van het tarief voor drinkwater dat aan de Oostendenaars zal aangerekend worden. Met deze gemeenteraadsbeslissing wil de meerderheid van SP.A, CD&V en OpenVLD daarmee akkoord gaan. Groen verzet zich. Dit is een verkapte belastingverhoging. Maar: de aanleiding voor de tariefverhoging is echter een beslissing van de Vlaamse regering. Vlaams minister-president Geert Bourgeois liet weten in zijn regeerverklaring dat de inleg van de Vlaamse begroting voor waterzuivering met 48 miljoen euro daalt, ten koste van de gezinnen die daarvoor moeten opdraaien door een stijging van hun factuur.    

 

De waterfactuur van de mensen bestaat uit verschillende posten: een vaste en variabele bijdrage per kubieke meter waterverbruik. En saneringsbijdragen voor riolering en waterzuivering, zowel gemeentelijke als bovengemeentelijke. Die bovengemeentelijke saneringsbijdrage stijgt, maar er is een koppeling voorzien met de gemeentelijke saneringsbijdrage. Als de eerste stijgt, nav de beslissing van de Vlaamse regering, KAN de tweede ook meestijgen.

Hoe ziet die koppeling eruit?

De Vlaamse regering heeft in een programmadecreet 2015 vastgelegd dat het maximale tarief van de gemeentelijke bijdrage kan vastgelegd worden op 1,6923 euro/m³. Dat tarief komt tot stand door de bovengemeentelijke saneringsbijdrage (1,2088 euro/m³) te vermenigvuldigen met een coëfficiënt 1,4. Dat is het maximum dat de gemeentelijke bijdrage hoger mag liggen dan de bovengemeentelijke.

Maar:

Het is echter géén verplichting om de gemeentelijke bijdrage te laten stijgen als de bovengemeentelijke stijgt. Het is dus een beleidskeuze, ook van Oostende.

De Stad Oostende wil met deze prijsstijging echter akkoord gaan. Er worden weliswaar uitzonderingen voorzien voor rechthebbenden op een sociaal tarief (leefloon, inkomensgarantie voor personen met handicap, etc). Maar de modale Oostendenaar, de (lage) middenklasse wordt hierdoor getroffen. Groen vraagt de stemming.

Het huidige tarief in Oostende is 1,411 euro/m³, net zoals bij de meeste vennoten van TMVW. Dat is dus een stijging van 19,9% wat betreft dat onderdeel van de prijssetting. In 2014 was het tarief nog 1,3440 euro/m, dus het gaat snel naar omhoog.

Vanaf wanneer gaan de nieuwe tarieven in voor de klanten? Klopt het dat deze onmiddellijk zullen gelden voor het waterverbruik in 2015 en dus zullen verrekend worden in de afrekeningen die de mensen later krijgen?

Op zich steunt Groen het principe "de vervuiler betaalt". Maar dat foute besparingen van de Vlaamse Regering doorgeschoven worden naar de mensen moeten wij niet steunen. En bovendien: wat staat er in de brief van Farys (TMVW) aan de Stad Oostende van 4 maart? "Deze vraag (om al dan niet mee te gaan in de tariefverhoging) dient beantwoord te worden in een context van globaal dalend waterverbruik met bijkomende weerslag op de budgetten". Met andere woorden: er wordt minder water verbruikt, wat een goede zaak is. Maar om dalende inkomsten te vermijden, gaat de eenheidsprijs omhoog. De mensen mogen dus zo goed besparen als ze willen, als de prijs stijgt zal het effect in de portemonnee beperkt zijn. Dat is ronduit pervers en het is alarmerend dat het stadsbestuur in deze logica wil meegaan en de Oostendenaar wil opzadelen met een platte belastingverhoging.

Alle gemeenten zijn op zoek naar extra inkomsten, maar de waterfactuur is niet de beste en meest faire manier om die te bekomen. Dit komt trouwens bovenop de afschaffing van de 15 m³ gratis water vanaf 2016. De jaarfactuur voor een gezin van vier kan zo stijgen met 60 tot 200 euro, afhankelijk van het verbruik.

Bovendien, wat gebeurt er met de extra inkomsten? Worden er met het budget extra inspanningen geleverd voor waterzuivering en is er zo een milieuwinst? Zelfs dat is niet het geval. Het budget stijgt immers niet, integendeel. Nu al beantwoordt geen enkele van de Vlaamse wateren aan de Europese kwaliteitsnormen die we dit jaar zouden moeten halen.

Conclusie: niet met ons, we moeten niet meegaan in het voorstel van Farys (TMVW).

 

Wouter De Vriendt.