Zijn er genoeg lokalen beschikbaar voor Oostendse verenigingen?

26 Januari 2016

Zijn er genoeg lokalen beschikbaar voor Oostendse verenigingen?

In de pers (DZW 8/01/2015) werd een forum geboden aan een aantal verenigingen die zich zorgen maken betreffende het tekort aan lokalen voor hun activiteiten. Door de verkoop en herbestemming van diverse gebouwen in eigendom van de stad komen heel wat verenigingen op straat te staan, onder andere dus een frisbeeclub, Habbekrats - dat toch wel zeer waardevol werk verricht in het kader van maatschappelijke integratie van diverse kansengroepen bij de jeugd - en de New Nordstar Band, een muziekvereniging dat claimt de boeken te moeten neerleggen indien er niet snel een oplossing komt.   Mijn collega Sofie Cloet interpelleerde hierover al in de gemeenteraad van april en uitte toen de bezorgdheid dat door de verkoop van het patrimonium van de Stad ons rijke verenigingsleven in de problemen zou komen. Toen antwoordde uw voorganger mevrouw Veulemans al behoorlijk flou. Het zou in orde komen, het stadsbestuur was ermee bezig. In het artikel lezen we echter dat vragen aan de stadsdiensten onbeantwoord bleven, of dat men alternatieven voorstelt die niet tegemoet komen aan de noden van de betrokken verenigingen. Nu niet alleen wij, maar ook de verenigingen zelf blijkbaar nog steeds in het duister tasten hadden we graag zicht gekregen op de concrete toekomstperspectieven.

 

Vandaar dus een aantal vragen:

 

  • Hoeveel verenigingen die in 2013 nog gebruik konden maken van lokalen van de stad hebben op dit moment nog geen alternatief?
  • Hoeveel nieuwe verenigingen/nieuwe vragen werden tot op heden gesteld, waar het stadsbestuur geen antwoord op kan geven binnen het huidige gebouwenbestand?
  • Hoeveel verenigingen maken nu reeds gebruik van lokalen van de stad, maar hebben een vraag naar uitbreiding waar niet op ingegaan kan worden? 
  • Wat is het streefcijfer dat vanuit het stadsbestuur vooropgesteld wordt wat betreft het aantal verenigingen die gebruik kunnen maken van stedelijke infrastructuur? 
  • Streeft de stad ernaar om een oplossing te bieden aan verenigingen in hoge nood die hun activiteiten dienen stop te zetten indien geen lokaal gevonden wordt?

 

Last but not least willen we ook graag aanstippen dat vragen die gesteld worden toch zeker een antwoord moeten krijgen. Het baart ons zorgen dat we signalen horen die het tegendeel beweren.